National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 26 Results for author:"Xie, Guozhen, 1901-"
Sort by:
 
 
Ming dai she hui jing ji shi liao xuan bian / Xie Guozhen xuan bian ; Niu Jianqiang, Wang Xuechun, Wang Weizhen jiao kan
明代社会经济史料选编 / 谢囯桢选编 ; 牛建強, 王学春, 汪维眞校勘
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2004
福州市 : 福建人民出版社, 2004
 
 
Huang Lizhou xue pu / Xie Guozhen zhu
黃棃洲學譜 / 謝國楨著
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1956
上海 : 商務印書館, 1956
 
 
Huang Lizhou [Zongxi] xue pu / [Xie Guozhen zhu ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]
黃梨洲[宗羲]學譜 / [謝國楨著 ; 存萃學社編集 ;周康燮主編]
Uniform title: Huang Lizhou xue pu
黃梨洲學譜
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
[Xianggang : Chong wen shu dian, 1971]
[香港 : 崇文書店, 1971]
 
 
Gu Ningren xue pu / Xie Guozhen zhu
顧寧人學譜 / 謝國楨著
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 56 [1967]
[臺北] : 臺灣商務印書館, 民國56 [1967]
 
 
Qing chu liu ren kai fa Dongbei shi / Xie Guozhen zhuan
清初流人開發東北史 / 謝國楨撰
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
Shanghai : Kai min shu dian, Minguo 37 [1948]
上海 : 開明書店, 民國37 [1948]
 
 
Ming Qing bi ji tan cong / Xie Guozhen bian zhu ; [Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji]
明清筆記談叢 / 謝國禎編著 ; [中華書局上海編輯所編輯]
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國禛, 1901-
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1960
北京 : 中華書局 : 新華書店上海發行所發行, 1960
 
 
Qing kai guo shi liao kao / Xie Guozhen zhu
清開國史料考 / 謝國楨著
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1967]
 
 
Ming mo Qing chu de xue feng / Xie Guozhen zhu
明末清初的學風/ 谢国楨著
by Xie, Guozhen, 1901-
谢国楨, 1901-
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2004
上海 : 2004
 
 
Qing kai guo shi liao kao : [6 juan, bu 1 juan] / Xie guozhen ji, Guo li Beiping tu shu guan
清開國史料考 : [6卷, 補1卷] / 謝國楨輯, 國立北平圖書館
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
[Beiping] : Guo li Beiping tu shu guan, Minguo 20 [1931]
[北平] : 國立北平圖書舘, 民國20 [1931]
 
 
Jin dai shu yuan xue xiao zhi du bian qian kao / Xie Guozhen zhu. Wan mu cao tang yi jiu / Xu [i.e. Lu] Xiangfu zhu. Qing ji ge sheng xing xue shi / Yanpei ji
近代書院學校制度變遷考 / 謝國楨著. 萬木草堂憶舊/ 虛 [i.e. 盧] 湘父著. 清季各省興學史/ 炎培輯
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1979?]
[台北縣永和鎮]: 文海出版社, [1979?]
 
 
Huang Lizhou (Zongxi) nian pu / Xie Guozhen bian
黄梨洲(宗羲)年譜 / 謝國楨編
Uniform title: Huang Lizhou xue pu
黄梨洲學譜
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
by Xie, Guozhen, 1901-
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
 
 
Jiang Zhe fang shu ji / Xie Guozhen
江浙访书记 / 谢国桢
by Xie, Guozhen, 1901-
谢国桢, 1901-
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2004
上海 : 上海书店出版社, 2004
 
 
Ming Qing bi ji tan cong / Xie Guozhen bian zhu
明清筆記談叢 / 謝國楨編著
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1981
 
 
Ming Qing dang she yun dong kao / Xie Guozhen zhu
明清黨社運動考 / 謝國楨著
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
Taibei : Han yuan chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北: : 漢苑出版社, 民國64 [1975]
 
 
Ming Qing zhi ji dang she yun dong kao / Xie Guozhen zhu
明淸之際黨社運動考 / 謝國楨著
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
Beijing : Zhonghua shu ju, 1982
北京 : 中華書局, 1982
 
 
Zeng ding wan Ming shi ji kao / Xie Guozhen bian zhen
增訂晚明史籍考 / 謝國楨編著
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海: 上海古籍出版社: 新華書店發行所發行, 1981
 
 
Qing chu nong min qi yi zi liao ji lu / Xie Guozhen bian
清初農民起义資料輯錄 / 謝國楨編
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she 1957
上海 : 上海人民出版社 1957
 
 
Ming dai nong min qi yi shi liao xuan bian / Xie Guozhen [bian]
明代農民起義史料選編 / 謝國楨[編]
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
福州: 福建人民出版社: 福建省新華書店发行, 1981
 
 
Ming dai she hui jing ji shi liao xuan bian / Xie Guozhen
明代社會經濟史料選編 / 謝國楨
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1980-1981
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1980-1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.