National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 8 of 8 Results for author:"Xie, Shizhong"
Sort by:
 
 
Yi min, fan xiang yu chuan tong ji dian : bei Taiwan du shi Amei zu yuan zhi min de feng nian ji yi can yu ji wen hua ren tong / Xie Shizhong, Liu Ruichao deng
移民, 返鄉與傳統祭典 : 北臺灣都市阿美族原住民的豐年祭儀參與及文化認同 / 謝世忠, 劉瑞超著
by Xie, Shizhong
謝世忠
Nantou Shi: Guo shi guan Taiwan wen xian guan, Minguo 96 [2007]
南投市 : 國史舘臺灣文獻舘, 民國96 [2007]
 
 
Yuan zhu min nü xing de lü fa mai luo : san ge gao di zu qun de bi jiao / Xie Shizhong, Liu Ruichao, Yang Linghui zhu
原住民女性的律法脈絡 : 三個高地族群的比較 / 謝世忠, 劉瑞超, 楊鈴慧著
by Xie, Shizhong
謝世忠
Nantou Shi : Guo shi guan Taiwan wen xian guan : Xing zheng yuan yuan zhu min zu wei yuan hui, Minguo 98 [2009]
南投市 : 國史館臺灣文獻館 : 行政院原住民族委員會, 民國98 [2009]
 
 
Hou ren tong de wu ming de xi lei shi dai : Taiwan yuan zhu min qian hou Tai san shi nian 1987-2017 / Xie Shizhong zhu
後認同的污名的喜淚時代 : 臺灣原住民前後臺三十年1987-2017 / 謝世忠著
by Xie, Shizhong
謝世忠
Taibei Shi : Yu shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017
臺北市 : 玉山社出版事業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Dai Le : Xishuangbanna de zu qun xian xiang / Xie Shizhong zhu
傣泐 : 西雙版納的族群現象 / 謝世忠著
by Xie, Shizhong
謝世忠
Taibei shi : Zi li wan bao she wen hua chu ban bu, Minguo 82 [1993]
臺北市 : 自立晚報社文化出版部, 民國82 [1993]
 
 
Ren tong de wu ming : Taiwan yuan zhu min de zu qun bian qian / Xie Shizhong zhu
認同的污名 : 臺灣原住民的族群變遷 / 謝世忠著
by Xie, Shizhong
謝世忠
Taibei Shi : Yu shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017
臺北市 : 玉山社出版事業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Ren tong de wu ming : Taiwan yuan zhu min de zu qun bian qian / Xie Shizhong zhu
認同的污名 : 臺灣原住民的族羣變遷 / 謝世忠著
by Xie, Shizhong
謝世忠
Taibei Shi : Zi li wan bao she, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 自立晚報社, 民國76 [1987]
 
 
Jing ji zhuan hua yu chuan tong zai zao : Zhu Miao Tai san xian Kejia xiang zhen wen hua chan ye / ji hua zhu chi ren Zhang Weian, Xie Shizhong ; yan jiu zhu li Weng Junfa ......
經濟轉化與傳統再造 : 竹苗台三線客家鄉鎮文化產業 / 計畫主持人張維安, 謝世忠 ; 研究助理翁俊發 ... [et al.]
Taibei Shi : Xing zheng yuan Kejia wei yuan hui : Guo shi guan Taiwan wen xian hui, Minguo 93 [2004]
臺北市 : 行政院客家委員會 : 國史館臺灣文獻會, 民國93 [2004]
 
 
Ren lei xue yan jiu : Qing zhu Rui Yifu jiao shou jiu zhi hua dan lun wen ji / Xie Shizhong, Sun Baogang zhu bian
人類學研究 : 慶祝芮逸夫教授九秩華誕論文集 / 謝世忠・孫寶鋼主編
Taibei : Nan tian shu ju, Minguo 79 [1990]
台北 : 南天書局, 民國79 [1990]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.