National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"Xu, Chongwen"
Sort by:
 
 
Zhongguo te se she hui zhu yi yan jiu / Xu Chongwen zhu
中国特色社会主义研究 / 徐崇温著
by Xu, Chongwen
徐崇温
Beijing Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013
北京 中国社会科学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
by Xu, Chongwen
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian ; [ ] : Xin hua shu dian fa xing, 1980
 
 
Bao wei wei wu bian zheng fa / Xu Chongwen zhu
保卫唯物辩证法/ 徐崇温著
by Xu, Chongwen
徐崇温
Peking : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1980
北京: 人民出版社: 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Dang dai Zhongguo de Makesi zhu yi / Xu Chongwen zhu
當代中国的马克斯主义 / 徐崇温著
by Xu, Chongwen
徐崇温
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 中国青年出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Sate ji qi cun zai zhu yi / Xu Chongwen, Liu Fangtong, Wang Keqian ... [et al.] zhu
萨特及其存在主义/ 徐崇温,刘放桐,王克千... [et al.] 著
by Xu, Chongwen
徐崇温
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
北京: 人民出版社: 新華書店发行, 1982
 
 
Quan qiu wen ti he "ren lei kun jing" : Luoma ju le bu de si xiang he huo dong / Xu Chongwen zhu
全球问题和《人类困境》: 罗马俱乐部的思想和活动/ 徐崇温著
by Xu, Chongwen
徐崇温
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
沈阳市 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1986
 
 
"Xi fang Makesi zhu yi" / Xu Chongwen
"西方马克思主义" / 徐崇温
by Xu, Chongwen
徐崇温
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1982
天津市 : 天津人民出版社 : 天津市新华书店发行, 1982
 
 
Cun zai zhu yi zhe xue / Xu Chongwen zhu bian
存在主义哲学 / 徐崇温主编
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1986
 
 
Uniform title: 20--21 shi ji. Thai
Krung Thep : Samnakphim Saengdao, 2543 [2000]
 
 
20--21 shi ji : she hui zhu yi de hui gu yu zhan wang / Jiang Liu, Xu Chongwen zhu bian
20--21世纪 : 社会主义的回顾与瞻望 / 江流, 徐崇溫主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao 1995
北京 : 中国社会科学出版社 : 新华书店经销, 1995
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.