National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 28 Results for author:"Xu, Dishan, 1893-1941"
Sort by:
 
 
Yindu wen xue
印度文學
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
Xu Dishan xuan ji Xu Dishan zhuan
許地山選集 許地山撰
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Beijing Kai ming shu dian 1952
北京 開明書店 1952
 
 
Gui tu / Xu Dishan zhu
歸途 / 許地山著
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Xianggang : Shanghai shu ju, 1961
香港 : 上海書局, 1961
 
 
Xu Dishan ji / Xu Dishan zhu
許地山集 / 許地山著
Uniform title: Works. 1976
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Tainan Shi : Tainan bei yi chu ban she, Minguo 65 [1976]
台南市 : 台南北一出版社, 民國65 [1976]
 
 
Da zhong ji : [Ya pian zhan zheng qian Zhong Ying jiao she shi liao] / Xu Dishan bian
達衷集 : [鴉片戰爭前中英交涉史料] / 許地山編
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974]
 
 
Dao jiao de li shi : Zhongguo dao jiao shi yan jiu de kai shan zhi zuo / Xu Dishan zhu
道教的历史 : 中国道教史研究的开山之作 / 许地山著
Uniform title: Dao jiao shi
道教史
by Xu, Dishan, 1893-1941
许地山, 1893-1941
Beijing Shi : Beijing gong ye da xue chu ban she, 2007
北京市 : 北京工业大学出版社, 2007
 
 
Xu Dishan / Zhou Sisong, Xiang Yunxiu bian
許地山/ 周俟松,向雲休編
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian, 1982
香港: 三聯書店香港分店, 1982
 
 
Chun tao, Xu Dishan zhu
春桃, 許地山著
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Beijing, Ren min wen xue chu ban she, 1963
北京, 人民文学出版社, 1963
 
 
Dao jiao shi / Xu Dishan bian
道教史 / 許地山編
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Xu Dishan yu wen lun wen ji
許地山語文論文集
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
[Xianggang] : Xin wen zi xue hui : Guang xia shu ju zong jing shou, Minguo 30 [1941]
[香港] : 新文字學會 : 光夏書局總經售, 民國30 [1941]
 
 
Xu Dishan / Lai Fangling bian zhu ; Fan Mingru zhu bian
許地山 / 賴芳伶編著 ; 范銘如主編
by Xu, Dishan,, 1893-1941
許地山,, 1893-1941
Taibei Shi : San min shu ju gu fen you xian gong si, 2006
臺北市 : 三民書局股份有限公司, 2006
 
 
Guo cui yu guo xue / Xu Dishan zhu
國粹與國學 / 許地山著
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Taibei : He luo tu shu chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 河洛圖書出版社, 民國67 [1978]
 
 
Dao jiao shi / Xu Dishan bian
道敎史 / 許地山編
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Taibei : Mu tong chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 牧童出版社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Kong shan ling yu : Luohuasheng san ji zhi yi / [Luo Huasheng zhu]
空山霝雨 : 落華生散記之一 / [落華生著]
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2004
天津市 : 百花文艺出版社, 2004
BookBook [text, volume]
 
 
Wo de tong nian / Luo huasheng zhu ; Zhou Lingzhong xu
我的童年 / 落華生著 ; 周苓仲續
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Xianggang : Jin bu jiao yu chu ban she, 1948
香港 : 進步教育出版社, 1948
 
 
Kong shan ling yu : Luohuasheng san ji zhi yi / [Luohuasheng zhu]
空山靈雨 : 落華生散記之一 / [落華生著]
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Shanghai: Shang wu yin shu guan, Minguo 16 [1927]
上海 : 商務印書館, 民國16 [1927]
 
 
Shan xiang : Xu Dishan jing xuan ji
山響 : 許地山精選集
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Tainan : Da Xia chu ban she, ©1979
台南 : 大夏出版社, ©1979
BookBook [text, volume]
 
 
Xu Dishan xuan ji
許地山選集
Uniform title: Works. Selections
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Xianggang : Xianggang wen xue yan jiu she, [198-?]
香港 : 香港文學研究社, [198-?]
 
 
Xu Dishan xuan ji / Lin Lü xuan
許地山選集 / 林綠選
Uniform title: Works. Selections. 1977
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 66 [1977]
臺北市 : 黎明文化事業股份有限公司, 民國66 [1977]
 
 
Da zhong ji : Ya pian zhan zheng qian Zhong Ying jiao she shi liao / Xu Dishan bian zuan
達衷集 : 鴉片戰爭前中英交涉史料 / 許地山編纂
by Xu, Dishan, 1893-1941
許地山, 1893-1941
Xianggang : Long men shu dian, 1969
香港 : 龍門書店, 1969
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.