National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 35 Results for author:"Xu, Xiaotian"
Sort by:
 
 
Ni nan ji / Xu Xiaotian zhu
呢喃集/ 許嘯天著
by Xu, Xiaotian
許嘯天
[Taibei?] : Hua mao chu ban she ; Taibei : Zong jing xiao Jing yi shu ju, Minguo 66 [1977]
[台北?] : 華貿出版社 ; 台北 : 總經銷精益書局, 民國66 [1977]
 
 
Tang gong mi lu yan yi / [yuan zhu, Xu Xiaotian ; jiao yue, Gao Yang ; ce hua zhu bian, Chen Xiaolin]
唐宮秘錄演義 / [原著, 許嘯天 ; 校閱, 高陽 ; 策畫主編, 陳曉林]
by Xu, Xiaotian
許嘯天
Taibei Shi : Feng yun shi dai chu ban she, 1987
台北市 : 風雲時代出版社, 1987
 
 
Tang gong er shi chao yan yi Xu Xiaotian zhu
唐宮二十朝演義 許嘯天著
by Xu, Xiaotian
許嘯天
Shanghai Xin hua shu ju Minguo 38 [1949]
上海 新華書局 民國38 [1949]
 
 
Xin Zhongguo yu Sulian de gao ceng wang lai / Xu Xiaotian, Li Chunlong, Xu Zhenze zhu
新中国与苏联的高层往来 / 徐晓天, 李春隆, 徐振泽著
by Xu, Xiaotian
徐晓天
Changchun Shi : Jilin ren min chu ban she, 2001
长春市 : 吉林人民出版社, 2001
 
 
Tang gong er shi chao yan yi / Xu Xiaotian zhu
唐宮二十朝演义 / 许啸天著
by Xu, Xiaotian
许啸天
[Changchun shi] : Jilin wen shi chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1985-1992
[长春市] : 吉林文史出版社 : 吉林省新华书店发行, 1985-1992
 
 
Ming gong shi liu chao yan yi / Xu Xiaotian zhu
明宮十六朝演义 / 许啸天著
by Xu, Xiaotian
许啸天
Shenyang : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 春风文艺出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Qing gong mi lu yan yi / [yuan zhu Xu Xiaotian ; jiao yue Gao Yang ; ce hua dao du Chen Xiaolin]
清宮秘錄演義 / [原著許嘯天; 校閱高陽 ; 策畫導讀陳曉林]
by Xu, Xiaotian
許嘯天
Taibei Shi : Feng yun shi dai chu ban she, 1987
台北市 : 風雲時代出版社, 1987
 
 
Tang gong er shi chao yan yi / Xu Xiaotian chu ; Tianhuaguanzhu ping
唐宮二十朝演義 / 許嘯天著 ; 天華館主評
by Xu, Xiaotian
許嘯天
Taibei : Yin shua suo Wen yuan shu ju, Minguo 71 [1982]
台北 : 印刷所文源書局, 民國71 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Ming gong shi liu chao yan yi / Xu Xiaotian bian ji
明宫十六朝演義 / 許嘯天編輯
by Xu, Xiaotian
許嘯天
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 1927
杭州 : 浙江古籍出版社, 1927
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Ming ren yan jiang ji / Xu Xiaotian bian ji
名人演講集 / 許嘯天編輯
by Xu, Xiaotian
許嘯天
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 1924
杭州 : 浙江古籍出版社, 1924
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Qing chu wu da shi ji / Xu Xiaotian zheng li; Hu Yiyun xiao yue
清初五大师集 / 許嘯天整理;胡翼雲校閱
by Xu, Xiaotian
許嘯天
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 1927
杭州 : 浙江古籍出版社, 1927
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Liang Rengong yu cui [electronic resource] / Xu Xiaotian zhu
梁任公語粹 [electronic resource] / 許嘯天著
by Xu, Xiaotian
許嘯天
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 1930
杭州 : 浙江古籍出版社, 1930
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhu Shunshui ji / Xu Xiaotian zheng li
朱舜水集 / 許嘯天整理
by Xu, Xiaotian
許嘯天
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 1926
杭州 : 浙江古籍出版社, 1926
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Gu wen guan zhi : Yanwen dui zhao, bai hua yi zhu
古文觀止 : 言文对照,白话译注
Tianjin shi : Tianjin gu ji shu dian fu yin : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1981
天津市 : 天津古藉书店复印 : 天津市新华书店发行, 1981
 
 
Guo gu xue tao lun ji / Xu Xiaotian bian ji
國故學討論集 / 許嘯天編輯.
Shanghai : Shanghai shu dian, 1991
上海 : 上海書店, 1991
 
 
Zuo Zongtang jia shu / [Zuo Zongtang zhu ; ju du zhe Xu Xiaotian]
左宗棠家書 / [左宗棠著 ; 句讀者許嘯天]
Uniform title: Correspondence
by Zuo, Zongtang, 1812-1885
左宗棠, 1812-1885
Shanghai : Qun xue she, Minguo 14 [1925]
上海 : 群學社, 民國14 [1925]
 
 
Shi ji / [Ju du zhe Xu Xiaotian]
史記 / [句讀者許嘯天]. j
by Sima, Qian, approximately 145 B.C.-approximately 86 B.C
司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C
Shanghai : Quan xue she , Mingguo 15 [1926]
上海 : 羣學社, 民國15 [1926]
 
 
Qiu shui xuan chi du / [Xu Simei zhu] ; Xu Xiaotian zheng li
秋水軒尺牘 / [許思湄著] ; 許嘯天整理
by Xu, Jiacun, 17th century
許葭村, 17th century
Shanghai : Qun xue she, Minguo 18 [1929]
上海 : 群學社, 民國18 [1929]
 
 
Gu wen guan zhi / Xu Xiaotian yi zhu
古文觀止 / 許嘯天譯註
Shanghai : Qun xue she, Minguo 20 [1931]
上海 : 群學社, 民國20 [1931]
 
 
Feng shen / [ju du zhe Xu Xiaotian]
封神 / [句讀者許嘯天]
Uniform title: Feng shen yan yi
封神演義
Shanghai : Qun xue she, Minguo 17 [1928]
上海 : 群學社, 民國17 [1928]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.