National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:"Xu, Dachun, 1693-1771"
Sort by:
 
 
Shen ji chu yan / Xu Lingtai zhu ; Meng Jingchun dian zhu
慎疾芻言 / 徐灵胎著 ; 孟景春点注
by Xu, Dachun, 1693-1771
徐大椿, 1693-1771
[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1984
[南京市] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1984
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Xu Lingtai yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 徐靈胎醫話精華 / 秦伯未編
by Xu, Dachun, 1693-1771
徐大椿, 1693-1771
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Xu Dachun yi shu quan ji / Xu Dachun zhuan ; Beijing shi wei sheng gan bu jin xiu xue yuan Zhong yi bu bian jiao
徐大椿醫書全集 / 徐大椿撰 ; 北京市衛生幹部進修學院中醫部编校
by Xu, Dachun, 1693-1771
徐大椿, 1693-1771
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 人民衛生出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1988
BookBook [text, volume]
 
 
Shang han lun lei fang / Xu Lingtai zhuan zhu ; Li Tiejun jiao zhu
傷寒論類方 / 徐灵胎撰著 ; 李铁君校注
by Xu, Dachun, 1693-1771
徐大椿, 1693-1771
[Nanjing Shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Jiangsu Sheng xin hua shu dian, 1984
[南京市] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1984
 
 
Za bing yuan / Xu Lingtai zhu ; Meng Jingchun dian zhu
杂病源 / 徐灵胎著 ; 孟景春点注
by Xu, Dachun, 1693-1771
徐大椿, 1693-1771
Nanchang : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she, 1985
南昌 : 江苏科学技術出版社, 1985
 
 
Nan jing jing shi / Xu Dachun shi. Nan jing jing shi bu zheng / Liao Ping bu zheng
難經經釋 / 徐大椿釋. 難經經釋補正 / 廖平补正
by Xu, Dachun, 1693-1771
徐大椿, 1693-1771
[Beijing Shi] : Beijing Shi Zhongguo shu dian : Fa xing Beijing Shi xin hua shu dian, 1985
[Beijing Shi] : 北京市中国书店 : 发行北京市新华书店, 1985
 
 
Lin zheng zhi nan yi an : [10 juan] / Ye Tianshi zhu ; Xu Lingtai ping
临证指南医案 : [10卷] / 葉天士著 ; 徐灵胎评
by Ye, Tianshi, 1667-1746
葉天士, 1667-1746
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian shanghai fa xing suo fa xing, 1976
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1976
 
 
Danxi xin fa fu yu / zhu zhe Zhu Zhenheng ; bian zhe Xu Dachun deng men ren
丹溪心法附餘 / 著者朱震亨 ; 編者徐大椿等門人
by Zhu, Zhenheng, 1281-1358
朱震亨, 1281-1358
Taibei Shi : Wu zhou chu ban she, Minguo 58 nian [1969]
台北市 : 五洲出版社, 民國58年 [1969]
BookBook [text, volume]
 
 
Yue fu chuan sheng yi zhu / Xu Dachun yuan zhu ; Wu Tongbin, Li Guang yi zhu
乐府传声译注/ 徐大椿原著;吳同宾,李光译注
by Wu, Tongbin
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 中国戏剧出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Xu Ming yi lei an : [60 juan] / (Qing) Wei Zhixiu zhuan
續名醫類案 : [60卷] / (清) 魏之琇撰
by Wei, Zhixiu, -1772
魏之琇, -1772
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Yin fu jing jie : [1 juan] / jiu ti Huangdi zhuan ; (Tang) Li Quan zhu
陰符經解 : [1卷] / 舊題黃帝撰 ; (唐) 李筌註
by Li, Quan, 8th century
李筌, 8th century
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.