National Library of Australia

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:"Xu, Min"
Sort by:
 
 
Wang Chong zhe xue si xiang tan suo / Xu Min
王充哲学思想探索 / 徐敏
by Xu, Min
徐敏
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1979
北京 : 生活・读书・新知三联书店 : 新华书店发行, 1979
 
 
Nü xing zhu yi de Zhongguo dao lu : wu si nü xing si chao zhong de Zhou Zuoren nü xing si xiang / Xu Min zhu
女性主义的中国道路 : 五四女性思潮中的周作人女性思想 / 徐敏著
by Xu, Min
徐敏
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2006
北京 : 中国社会科学出版社, 2006
 
 
Zhongguo li dai gai ge jia zhuan / Xu Min, Jing Cheng bian yi ; Wang Chunyu shen ding
中国历代改革家传 / 许敏, 镜澄编译 ; 王春瑜审定
[Peking] : Guo ji wen hua chu ban gong si, 1992
[Peking] : 国际文化出版公司, 1992
 
 
Jian du bo shu zi dian / Chen Jiangong, Xu Min bian
簡牘帛書字典 / 陳建貢, 徐敏編
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 1991
上海 : 上海書畫出版社, 1991
 
 
Liaofan si xun / Yuan Liaofan zhuan ; Shang Rong, Xu Min ping zhu
了凡四训 / 袁了凡撰 ; 尚荣, 徐敏评注
by Yuan, Liaofan, 1533-1606
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2008
北京市 : 中华书局, 2008
 
 
Qing dai guan chang bai guai lu / Yunjiandiangong [Lei Jin] zhu ; Wu Jiaju, Xu Min jiao zhu
清代官场百怪录 / 云间颠公 [雷瑨] 著 ; 吴家驹, 许民校注
by Yunjiandiangong
云间颠公
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she chu ban : Zhejiang sheng Xin hua shu dian fa xing, 1987
杭州 : 浙江古籍出版社出版 : 浙江省新华书店发行, 1987
 
 
Er bi yan hou ke xue cai se tu pu = a colour atlas of otorhinolaryngology / Bruce Benjamin Deng yuan zhu ; Cheng Wanqing, Xu Min zhu yi
耳鼻咽喉科学彩色图谱 = A colour atlas of otorhinolaryngology / Bruce Benjamin等原著 ; 程婉青, 许珉主译
Xi'an : Shi jie tu shu chu ban gong si, 2001
西安 : 世界图书出版公司, 2001
 
 
Shi jie li shi ren wu xiao zhuan / Ding Jianhong, Wang Zhengping, Xu Min zhu bian
世界歷史人物小傳 / 丁建弘, 王正平, 徐敏主編
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she ; [Hangzhou shi] : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
杭州 : 浙江人民出版社 ; [Hang-chou shih] : 浙江省新華書店發行, 1980
 
 
Chung-Han kwanʾgyesa : kŭndae pʻyŏn / Shwi Wan-min chiŭm ; Chŏn Hong-sŏk, Chin Chŏnbao omgim
중한 관계사 : 근대 편 / 쉬 완민 지음, 전 홍석, 진 전바오 옮김
by Xu, Wan Min, 1944-
徐万民, 1944-
Sŏul-si : Ilchogak, 2009
서울시 : 일조각, 2009
 
 
Wei lai de shi wu / Nie si mei ya nuo fu, bie li ke fu zhu ; xu xin min, liu jun li yi
未来的食物 / 涅斯梅亚诺夫, 别利科夫著 ; 徐新民, 刘君礼译
by Nie, si mei ya nuo fu
涅斯梅亚诺夫
Bei jing : Ke xue pu ji chu ban she, 1982
北京 : 科学普及出版社, 1982
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.