National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"Xu, Yinge"
Sort by:
 
 
Ji jian ru men / Xu Yinge, Yuan Tingfeng he zhu
擊劍入門 / 徐銀格, 袁廷烽合著
by Xu, Yinge
徐銀格
Taibei : Hua lian chu ban she, Minguo 58 [1969]
臺北 : 華聯出版社, 民國58 [1969]
 
 
Jia gu wen zi li huo
甲骨文字理惑
by Xu, Ying
徐英
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 26 [1937]
上海 : 中華書局, 民國26 [1937]
 
 
by Xu, Ying
Hefei : Anhui ren min chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
 
 
Huang Shan lan sheng ji, Xu Ying, Chen Jiaqing tong zhuan
黄山攬勝集, 徐英, 陳家慶同譔
by Xu, Ying
徐英
Shanghai, Zhonghua shu ju, Minguo 26 [1937]
上海, 中華書局, 民國26 [1937]
 
 
Zhongguo bei fang you mu min zu zao xing yi shu / Xu Ying zhu
中国北方游牧民族造型艺术 / 徐英著
by Xu, Ying
徐英
Huhehaote Shi : Neimenggu da xue chu ban she, 2006
呼和浩特市 : 内蒙古大学出版社, 2006
 
 
Xiang yang yuan de gu shi / Xu Ying
向阳院的故事 / 徐瑛
by Xu, Ying
徐瑛
Beijing, Ren min wen xue chu ban she, 1973
北京 : 人民文学出版社, 1973
 
 
Dang dai Zhongguo shi ye ren wu zhi / Xu Ying bian
當代中國實業人物志 / 徐盈編
by Xu, Ying, active 1938-
徐盈, active 1938-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1978]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1978]
 
 
Kang zhan zhong de Xi bei, Xu Ying zhu
抗戰中的西北, 徐盈著
by Xu, Ying, active 1938-
徐盈, active 1938-
[Shanghai] Sheng huo shu dian, Minguo 27 [1938]
[上海] 生活書店, 民國27 [1938]
 
 
Ling xiu de guang mang : Mao Zedong xiang zhang zong heng tan / Xu Miao, Xu Ying zhu
领袖的光芒 : 毛泽东像章纵横谈 / 许淼, 许荧著
by Xu, Miao, 1952-
许淼, 1952-
[Beijing] : Zhongguo wen hua chu ban she, 2009
[北京] : 中国文化出版社, 2009
 
 
Xu Shuzheng xian sheng wen ji nian pu he kan / Xu Daolin bian shu ; Xu Ying zeng bu
徐樹錚先生文集年譜合刊/ 徐道鄰編述;徐櫻增補
by Xu, Daolin, 1906-
徐道鄰, 1906-
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 78 [1989]
臺北市: 臺灣商務印書館, 民國78 [1989]
 
 
Deng huo lou tai : Suzhou ye sheng huo di tu / Xu Ying ... [et al.] bian zhu ; Liu Winqin, Xu Ying, Sun Jie she ying
灯火楼台 : 苏州夜生活地图 / 徐颍 ... [et al.] 编著 ; 刘文沁, 徐颍, 孙洁摄影
Zhengzhou Shi : Zhengzhou da xue chu ban she, 2006
郑州市 : 郑州大学出版社, 2006
 
 
Fa xian Aozhou : Kuke chuan zhang he ta de di yi ci hua shi dai hang xing / Bide Aodun zhu ; Xu Ying yi
发现澳洲 : 库克船长和他的第一次划时代航行 / 彼得.奥顿著 ; 徐瑛译
Uniform title: Endeavour. Chinese
by Aughton, Peter, 1940-
Haikou Shi : Hainan chu ban she, 2001
海口市 : 海南出版社, 2001
 
 
Mao Zedong xiang zhang wu shi nian / Xu Ren, Xu Miao, Xu Ying shou cang yan jiu
毛泽东像章五十年 / 许韧, 许淼, 许荧收藏研究
by Xu, Ren
许韧
[Xi'an] : Shanxi lü you chu ban she, 1993
[西安] : 陕西旅游出版社, 1993
 
 
Huangpi xian zhi : [16 juan] / Liu Changxu xiu ; Xu Ying zuan
黃陂縣志 : [16卷] / 劉昌緖修 ; 徐嬴纂
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北市 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Zhongguo xi ju wen xue ci dian / Liu Weilin zhu bian ; Xu Ying fu zhu bian
中国喜剧文学词典 / 刘伟林主編 ; 徐英副主编
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Canton] : 广东高等教育出版社 : 广东省新华书店经销, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.