National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 25 Results for author:"Xu, Yunqiao, 1905-1981"
Sort by:
 
 
Malaiya cong tan / Xu Yunqiao zhu
馬來亞叢談 / 許雲樵著
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
Xinjiapo : Qing nian shu ju, 1961
新加坡 : 青年書局, 1961
 
 
Xu Yunqiao lai wang shu xin ji / Liao Wenhui, Zeng Weilong zuan zhu = The correspondence of Hsu Yun-Tsiao / edited by Lew Bon Hoi & Chou Wen Loong
许云樵来往书信集 / 廖文辉, 曾维龙纂注 = The correspondence of Hsu Yun-Tsiao / edited by Lew Bon Hoi & Chou Wen Loong
Uniform title: Correspondence. Selections
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
许云樵, 1905-1981
Kajang, Selangor, Malaixiya : Xin ji yuan xue yuan Malaixiya zu qun yan jiu zhong xin, 2006
Kajang, Selangor, Malaixiya : 新纪元学院马来西亚族群研究中心, 2006
 
 
Malaiya shi / Xu Yunqiao zhu
馬來亞史 / 許雲樵著
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
Xinjiapo : Qing nian shu ju, 1961-
新加坡 : 青年書局, 1961-
 
 
Nanyang shi / Xu Yunqiao zhu
南洋史 / 許雲樵著
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
Xingzhou : Xingzhou shi jie shu ju, 1961-
星洲 : 星洲世界書局, 1961-
 
 
Shi wu yin yan jiu / Xu Yunqiao zhu
十五音硏究 / 許雲樵著
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
Xingzhou : Xingzhou shi jie shu ju, 1961
星洲 : 星洲世界書局, 1961
 
 
Malaiya yan jiu jiang zuo / Xu Yunqiao ji
馬來亞硏究講座 / 許雲樵輯
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
Xingjiapo : Shi jie shu ju, 1961
新加坡 : 世界書局, 1961
 
 
Tianzhu san ji / Xu Yunqiao zhu
天竺散記 / 許雲樵著
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
Xinjiapo : Qing nian shu ju, 1964
新加坡 : 青年書局, 1964
 
 
Malaiya jin dai shi, Xu Yunqiao zhu
馬來亞近代史, 許雲樵著
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
Xinjiapo, Shi Jie shu ju, 1963
新加坡, 世界書局, 1963
 
 
Ou Fei sheng lan / Xu Yunqiao zhu
歐非勝覽 / 許雲樵著
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
Xingzhou : Xingzhou shi jie shu ju, 1964
星洲 : 星洲世界書局, 1964
 
 
Xinjiapo yi bai wu shi nian da shi ji / Xu Yunqiao zhu
新加坡一百五十年大事記 / 许云樵著
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許云樵, 1905-1981
Xinjiapo : Xinjiapo Qing nian shu ju, 2005
新加坡 : 新加坡青年書局, 2005
 
 
Malai ji nian / Xu Yunqiao yi zhu
馬來紀年 / 許雲樵譯註
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
Xinjiapo : Qing nian shu ju, 1966
新加坡 : 青年書局, 1966
 
 
Shi xue tong lun / Xu Yunqiao zhu
史學通論 / 許雲樵著
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
[Xinjiapo : Qing nian shu ju, 1966]
[新加坡 : 青年書局, 1966]
 
 
Yin tie shi nian ji / Xu Yunqiao zhu
印鐡十年記 / 許雲樵著
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
[Xinjiapo] : Nanyang yin wu ju, [1962]
[新加坡] : 南洋印務局, [1962]
 
 
Nanyang li shi nian dai biao / Xu Yunqiao bian
南洋歷史年代表 / 許雲樵編
by Xu, Yunqiao, 1905-1981
許雲樵, 1905-1981
Xingzhou : Shi jie shu ju, [1960]
星洲 : 世界書局, [1960]
 
 
San bao tai jian xia xi yang / Peng Heling yuan zhu ; Xu Yunqiao ping zhu
三保太監下西洋 / 彭鶴齡原 著 ; 許雲樵評註
by Beng, Heling
彭鶴齡
Xingzhou Dapo : Xingzhou shi jie shu ju, [1961?]
星洲大坡 : 星洲世界書局, [1961?]
 
 
Foluoli shi hang hai ji / Xu Yunqiao yi zhu
佛羅利氏航海記 / 許雲樵譯註
Uniform title: Peter Floris, his voyage to the East Indies in the Globe, 1611-1615. Chinese
by Floris, Pieter, -1615
Xinjiapo : Nanyang shu ju, Minguo 36 [1947]
新嘉坡 : 南洋書局, 民國36 [1947]
 
 
Xinjiapo feng tu ji / [Li Zhongjue zhu ; Xu Yunqiao zhu]
新加坡风土记 / [李锺珏著 ; 许云樵注]
by Li, Zhongjue
李锺珏
Xinjiapo : Nan yang shu ju, 1947
新加坡 : 南洋书局, 1947
 
 
Xianluo wang Zheng Zhao zhuan / Luang Wijit Watkan chu ; Xu yunqiao yi
暹羅王鄭昭傳 / Luang Wijit Watkan 著 ; 許雲樵譯
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
Beijing : Zhonghua shu ju, 1955
北京 : 中華書局, 1955
 
 
Xia Xi yang za ju / Xu Yunqiao jiao zhu
下西洋雜劇 / 許雲樵校註
Xingzhou : Xingzhou shi jie shu ju you xian gong si, 1962
星洲 : 星洲世界書局有限公司, 1962
 
 
Malai ji nian, Xu Yunqiao yi
馬來紀年, 許雲樵譯
Uniform title: Sadjarah Malajoe. Chinese
Xinjiabo, Nan yang bao she you xian gong si chu ban, 1954
新加坡 : 南洋報社有限公司出版, 1954
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.