National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 30 Results for author:"Xue, Muqiao"
Sort by:
 
 
Xue Muqiao hui yi lu / Xue Muqiao zhu
薛暮桥回忆录 / 薛暮桥著
by Xue, Muqiao
薛暮桥
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 1996
天津市 : 天津人民出版社, 1996
 
 
Zheng zhi jing ji xue / Xue Muqiao zhu
政治經濟學 / 薛暮橋著
by Xue, Muqiao
薛暮橋
[Wuhan?] : Hua zhong xin hua shu dian, 1949
[武漢?] : 華中新華書店, 1949
 
 
Zheng zhi jing ji xue / Xue Muqiao zhu
政治經濟學 / 薛暮橋著
by Xue, Muqiao
薛暮橋
Shanghai : Xin hua shu dian, 1949
上海 : 新華書店, 1949
 
 
Xue Muqiao xue shu lun zhu zi xuan ji
薛暮桥学术论著自选集
Uniform title: Xue Muqiao xue shu jing hua lu
薛暮桥学术精华录
by Xue, Muqiao
薛暮桥
Beijing : Beijing shi fan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 北京师范学院出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Dang qian wo guo jing ji ruo gan wen ti / Xue Muqiao
当前我国经济若干问题/ 薛暮桥
by Xue, Muqiao
薛暮桥
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1980
北京: 人民出版社: 新華書店发行, 1980
 
 
Wo guo guo min jing ji de tiao zheng he gai ge / Xue, Muqiao
我国国民経濟的調整和改革 / 薛暮橋
by Xue, Muq̲iao
薛暮橋
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1982
 
 
Zhongguo nong Cun jing ji chang shi [microform] / Xue Muqiao zhu
中國農村經濟常識 [microform] / 薛暮橋著
by Xue, Muqiao
薛暮橋
Shanghai : Xin zhi shu dian, 1937
上海 : 新知書店, 1937
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Xue Muqiao xue shu jing hua lu
薛暮桥学术精华录
by Xue, Muqiao
薛暮桥
Beijing : Beijing shi fan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 北京师范学院出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1988
 
 
She hui zhu yi jing ji li lun wen ti / Xue Muqiao
社会主义经济理论问题/ 薛暮桥
by Xue, Muqiao
薛暮桥
Beijing : Ren min chu ban she : Xinhua shu dian fa xing, 1979
北京: 人民出版社: 新華書店发行, 1979
 
 
Zhongguo she hui zhu yi jing ji wen ti yan jiu / Xue Muqiao
中国社会主义经济问题研究 / 薛暮桥
by Xue, Muqiao
薛暮桥
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1982
 
 
Kang Ri zhan zheng shi qi he jie fang zhan zheng shi qi Shandong jie fang qu de jing ji gong zuo / Xue Muqiao
抗日战争时期和解放战争时期山东解放区的经济工作 / 薛暮桥
by Xue, Muqiao
薛暮桥
[Tsinan] : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[Tsinan] : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1984
 
 
Ba shi nian dai de Zhongguo jing ji / Xue Muqiao
八十年代的中国经济 / 薛暮桥
by Xue, Muqiao
薛暮桥
Beijing : Jing ji guan li chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 经济管理出版社 : 新华书店北京发行所发行. 1992
 
 
Uniform title: Works. Selections. English. 1982
by Xue, Muqiao
Boulder, Colo. : Westview Press, 1982
 
 
by Xue, Muqiao
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by Guoji Shudian (China Publications Centre), 1981
 
 
Kang Ri zhan zheng shi qi he jie fang zhan zheng shi qi Shandong jie fang qu de jing ji gong zuo / Xue Muqiao
抗日战争时期和解放战争时期山东解放区的经济工作 / 薛暮桥
by Xue, Muqiao
薛暮桥
[Beijing] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1979
[北京] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1979
 
 
Ji hua jing ji yu jia zhi gui lü / Xue Muqiao zhu
計划經济与价値规律 / 薛暮桥著
by Xue, Muqiao
薛暮桥
Beijing, Zhongguo qing nian chu ban she, 1957
北京 : 中國青年出版社, 1957
 
 
Xue Muqiao tong ji lun wen ji
薛暮桥统计論文集
by Xue, Muqiao
薛暮桥
[Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 中国统计出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo she hui zhu yi jing ji wen ti yan jiu / Xue Muqiao
中国社会主义经济问题研究 / 薛暮桥
by Xue, Muqiao
薛暮桥
[Beijing] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1979
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1979
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.