National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 13837 Results for author:Yan
Sort by:
 
 
Chuan jiao shi yu Faguo zao qi Han xue / Yan Shoucheng bian ; Yan Zonglin zhu
传敎士与法国早期汉学 / 阎守诚编 ; 阎宗临著
by Yan, Zonglin
阎宗临
Zhengzhou Shi : Da xiang chu ban she, 2003
郑州市 : 大象出版社, 2003
 
 
Wan Qing zhong chen Yan Jingming / Yan Zhongji, Yan Tilu zhu
晚清重臣阎敬铭 / 阎忠济, 阎悌律著
by Yan, Zhongji
阎忠济
Xi'an : Tai bai wen yi chu ban she, 2014
西安 : 太白文艺出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Long ma jing shen / [Yan Hao zhu]
龍馬精神 / [嚴浩著]
by Yan, Hao
嚴浩
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1987
香港 : 天地圖書有限公司, 1987
 
 
Ru yi ji xiang / [Yan Hao zhu]
如意吉祥 / [嚴浩著]
by Yan, Hao
嚴浩
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1987
香港 : 天地圖書有限公司, 1987
 
 
Xin zheng fu xin tiao zhan : da zao Taiwan wei lai de san shi yi wei xin go yuan / [zuo zhe Yan Zhi jing den]
新政府新挑戰 : 打造台灣未來的三十一位新閣員 / [作者嚴智徑等]
by Yan, Zhijing
嚴智徑
Taipei shi : Dong sen mei ti ke ji gu fen yu xian gong si wen hua shi ye bu, 2000
台北市 : 東森媒體科技股份有限公司文化事業部, 2000
 
 
Ba shan yue / Yan Guopei
巴山月 / 鄢国培
by Yan, Guopei
鄢国培
[Wuhan shi] : Chang Jiang wen yi chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1981-1983
[武汉市] : 长江文艺出版社 : 湖北省新華書店发行, 1981-1983
 
 
Bashan yue / Yan Guopei zhu
巴山月 / 鄢国培著
by Yan, Guopei
鄢国培
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
武汉市 : 长江文艺出版社 : 新華書店经销, 1993
 
 
Cang hai fu yun / Yan Guopei zhu
沧海浮云 / 鄢国培著
by Yan, Guopei
鄢国培
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
武汉市 : 长江文艺出版社 : 新華書店经销, 1993
 
 
Shanghai shi / Yan Zhongmin, Zhang Wudong, Tang Jianzhong bian zhu
上海市 / 严重敏, 张务栋, 汤建中编著
by Yan, Zhongmin
严重敏
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1993
上海 : 上海人民出版社, 1993
 
 
Xuan liu / Yan Guopei zhu
漩流 / 鄢国培著
by Yan, Guopei
鄢国培
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
武汉市 : 长江文艺出版社 : 新華書店经销, 1993
 
 
Han Jin jia zu yan jiu / Yan Aimin zhu
汉晋家族研究 / 阎爱民著
Uniform title: Han Jin jia zu wen ti yan jiu
汉晋家族问题研究
by Yan, Aimin
阎爱民
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2005
上海 : 上海人民出版社, 2005
 
 
Zhongguo zhe li yu yan / Yan Beiming, Yan Jie zhu
中国哲理寓言 / 严北溟, 严捷著
by Yan, Beiming
严北溟
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2006
北京 : 新世界出版社, 2006
 
 
Riben liang ci qin zhan Qingdao tu zhi / Yan Lijin, Li Shengde, Yan Zhenhui bian zhu
日本两次侵占青岛图志 / 阎立津, 李生德, 阎振辉编著
by Yan, Lijin
阎立津
Qingdao : Qingdao chu ban she, 2005
青岛 : 青岛出版社, 2005
 
 
Liezi yi zhu / Yan Beiming, Yan Jie yi zhu
列子譯注 / 嚴北溟, 嚴捷譯注
by Yan, Beiming
嚴北溟
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1986
 
 
by Yan, Junxin
阎俊新
Beijing : Zhongguo lao dong chu ban she, 1991
北京 : 中国劳动出版社, 1991
 
 
Xing shi su song fa / Yan Duan, Tao Mao, Liu Jinyou bian zhu
刑事诉讼法 / 严端, 陶髦, 刘金友编著
by Yan, Duan
严端
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1986
[Peking] : 法律出版社 : 新华书店发行, 1986
 
 
Zeng ji Tang tou ge jue zheng xu ji / Wang Ang Ren'an bian zhuan (zheng ji) ; Yan Yun Cangshan zeng ji (xu ji) ; Yan Shiyun, Pan Huaxin, Pan Huamin zheng li
增輯湯頭歌訣正續集 / 汪昂訒庵編撰(正集) ; 嚴云蒼山增輯(續集) ; 嚴世芸, 潘華信, 潘華敏整理
by Yan, Yun
嚴云
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 上海科学技术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1988
 
 
Er Yan ci / Yan Shu, Yan Jidao zhuan
二晏詞 / 晏殊,晏幾道撰
by Yan, Shu, 991-1055
晏殊, 991-1055
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北 : 世界書局, 民國51 [1962]
 
 
Chen chen hei ye / Yan Qin zhu
沉沉黑夜 / 嚴沁著
by Yan, Qin, 1944-
嚴沁, 1944-
Xianggang : Qin + yuan chu ban she, 1992
香港 : 勤 + 緣出版社, 1992
 
 
Wei ren min fu wu / [bian zhu Yan Lianke]
為人民服務 / [編著閻連科]
by Yan, Lianke, 1958-
閻連科, 1958-
Xianggang : Xianggang wen hua yi shu chu ban she, 2005
香港 : 香港文化藝術出版社 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.