National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 1 - 12 of 12 Results for author:"Yan, Ming"
Sort by:
 
 
Ri yi Han chang jian cuo ju li jie / Yan Ming bian
日译汉常见错句例解 / 阎明编
by Yan, Ming
阎明
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海译文出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Wang shi bu ren cheng li shi / Yan Ming zhu
往事不忍成历史 / 阎明著
by Yan, Ming
阎明
Beijing Shi : Wen hua yi shu chu ban she, 2010
北京市 : 文化藝術出版社, 2010
 
 
Yi men xue ke yu yi ge shi dai : she hui xue zai Zhongguo / Yan Ming zhu
一门学科与一个时代 : 社会学在中国 / 阎明著
by Yan, Ming, 1964-
阎明, 1964-
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2004
北京 : 清华大学出版社, 2004
 
 
Hong lou meng yu Qing dai nü xing wen hua / Yan Ming zhu
紅樓夢與淸代女性文化 / 嚴明著
by Yan, Ming, 1956-
嚴明, 1956-
[Taibei] : Hong ye wen hua shi ye you xian gong si, 2003
[台北] : 洪葉文化事業有限公司, 2003
 
 
Qing dai Guangdong shi ge yan jiu / Yan Ming Zhu
清代廣東詩歌研究 / 嚴明著
by Yan, Ming, 1956-
嚴明, 1956-
Taibei shi : Wen jin chu ban she, Minguo 80 [1991]
臺北市 : 文津出版社, 民國80 [1991]
 
 
Hong Liangji ping zhuan / Yan Ming zhu
洪亮吉評傳 / 嚴明著
by Yan, Ming, 1956-
嚴明, 1956-
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, Minguo 82 [1993]
臺北市 : 文津出版社, 民國82 [1993]
 
 
by Rapp, Richard H
Columbus, Ohio : Dept. of Geodetic Science and Surveying, Ohio State University ; [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1991]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhongguo she hui zheng ce yan jiu shi nian : yan jiu bao gao xuan, 1999-2008 = Chinese social policy studies 1999-2008, selected general research reports / Mi Xiaoxiong, Yan...
中国社会政策研究十年 : 研究报告选, 1999-2008 = Chinese social policy studies 1999-2008, selected general research reports / 宓小雄, 阎明主编
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2009
北京市 : 社会科学文献出版社, 2009
 
 
Wo zai gu gong xiu wen wu / Xiao Han zhu bian ; Lüyao zhuan gao ; Yan Ming she ying
我在故宮修文物 / 蕭寒主編 ; 綠妖撰稿 ; 嚴明攝影
Taibei Shi : Xin jing dian tu wen chuan bo you xian gong si , 2017
臺北市 : 新經典圖文傳播有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Yi ba wu ba feng qi yun yong / Zhen Ziming zhu
一八五八風起雲湧 / 甄子明著
by Yan, Chi Ming
甄子明
Xianggang : Hong Chu Ban (Qing sen wen hua), 2018
香港 : 紅出版 (青森文化), 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Su wen : she sheng lei. Yang sheng lun / Ji Kang zhuan. Yang xing yan ming lu / Tao Hongjing zhuan. Bei ji qian jin yao fang : yang xing / Sun Simiao zhuan. Qian jin yi fang...
素問 : 攝生類. 养生論 / 嵇康撰. 养性延命錄 / 陶弘景撰. 備急千金要方 ;养性 / 孫思邈撰. 千金翼方 : 养性 / 孫思邈撰
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1990
上海 : 上海古籍出版社, 1990
 
 
Mao zhu xi fu Chongqing tan pan / Hong yan ge ming ji nian guan bian xie zu
毛主席赴重庆谈判 / 红岩革命纪念馆编写组
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1978
成都: 四川人民出版社, 1978
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.