National Library of Australia

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"Yan, Yuan, 1635-1704"
Sort by:
 
 
Cun xue bian / Yan Yuan zhu. Cun xing bian / Yan Yuan zhu
存學編 / 顔元著. 存性編 / 顔元著
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海: 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Cun ren bian : [4 juan] / Yan Yuan zhu
存人編 : [4卷] / 顔元著
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Yan Xizhai xian sheng yan xing lu / Zhong Ling zuan
顔習齋先生言行錄 / 鐘錂纂
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海 : 商務印書館, 1939
 
 
Xizhai ji yu : [10 juan] / Yan Yuan zhuan
習齋記餘 : [10卷] / 顔元撰
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Xizhai ji yu
習齋記餘
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Taibei: Guang wen shu ju, [1971]
臺北 : 廣文書局, [1971]
 
 
Si cun bian / Yan Yuan zhuan
四存編 / 顔元撰
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 64 [1975]
台北 : 廣文書局, 民國64 [1975]
 
 
Si cun bian : [11 juan] / Yan Yuan zhuan ; Yang Jialuo zhu bian
四存編 : [11卷] / 顔元撰 ; 楊家駱主編
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Taibei Shi : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北市 : 世界書局, 民國51 [1962]
 
 
Si cun bian / Yan Yuan zhu ; Wang Xingxian biao dian
四存編 / 顔元著 ; 王星賢標點
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Beijing : Gu ji chu ban she, 1957
北京 : 古籍出版社, 1957
 
 
Xizhai ji yu / Yan Yuan zhu
習齋記餘 / 顔元著
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Taibei Shi : Guan wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Yan Yuan ji / Yan Yuan zhu ; Wang Xingxian, Zhang Jiechen, Guo Zheng dian jiao
顔元集 / 颜元著 ; 王星賢, 張芥塵, 郭征點校
Uniform title: Works. 1987
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1987
 
 
Cun ren bian / Yan Yuan zhu. Yan Xizhai xian sheng pi yi lu / Zhong Ling zuan. Yang zhai pi miu / Meiyilaoren zhuan
存人編/ 顔元著.顔習齋先生闢異錄/ 鐘錂纂.陽宅闢謬/ 梅漪老人撰
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Changsha : Shang wu yin shu guan, Minguo 28 [1939]
長沙: 商務印書館, 民國28 [1939]
 
 
Cun ren bian / Yan Yuan zhu. Yan Xizhai xian sheng bi yi lu / Zhong Ling zuan. Yang zhai pi miu / Meiyilaoren zhuan
存人編 / 顔元著. 顔習齋先生闢異錄 / 鐘錂纂. 陽宅闢謬 / 梅漪老人撰
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Beijing : Zhonghua shu ju, 1985
北京 : 中華書局, 1985
 
 
Cun xue bian : [4 juan] / Yan Yuan zhu
存學編 : [4卷] / 顔元著
by Yan, Yuan, 1635-1704
顔元, 1635-1704
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Yan Xizhai ji / [Yan Yuan zhu ; Xu Xiaotian zheng li ; Hu Yiyun jiao yue]
顏習齋集 / [顏元著 ; 許嘯天整理 ; 胡翼雲校閱]
by Yan, Yuan, 1635-1704
顏元, 1635-1704
Shanghai : Qun xue she, Minguo 17 [1928]
上海 : 羣學社, 民國17 [1928]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.