National Library of Australia

Showing 1 - 4 of 4 Results for author:"Yang, Deming"
Sort by:
 
 
Zhongguo jing ji de fa zhan, gai ge yu jie jian / Yang Deming zhu
中国经济的发展, 改革与借鉴 / 杨德明著
by Yang, Deming
杨德明
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995
北京 : 当代中国出版社 : 新华书店经销, 1995
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo qu yu di zhi diao cha bao gao. Menba Qu fu / bao gao bian xie Yang Deming [and twelve others] ; bian xie dan wei Jilin da xue di zhi diao cha yan jiu yuan
中华人民共和国区域地质调查报告. 门巴区幅 / 报告编写杨德明 [and twelve others] ; 编写单位吉林大学地质调查研究院
by Jilin da xue. Di zhi diao cha yan jiu yuan
吉林大学. 地质调查研究院
Wuhan Shi : Zhongguo di zhi da xue chu ban she, 2014
武汉市 : 中國地质大学出版社, 2014
MapMap [cartographic image, volume]
 
 
Xu xiu Zheng'an zhou zhi : 10 juan / Yang Deming zuan ; Peng Zhuo xiu
續修正安州志 : 10卷 / 楊德明纂 ; 彭焯修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 成文出版社, 民國63 [1974]
 
 
Guangxu xu xiu Zheng'an zhou zhi : 10 juan / Peng Zhuo xiu ; Yang Deming deng zuan ; ["Zhongguo di fang zhi ji cheng" bian ji gong zuo wei yuan hui bian]
光緖續修正安州志 : 10卷 / 彭焯修 ; 楊德明等纂 ; [《中國地方志集成》編輯工作委員會編]
Chengdu : Ba Shu shu she, 2006
成都 : 巴蜀書社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.