National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Yang, Nianqun"
Sort by:
 
 
Zai zao "bing ren" : Zhong xi yi chong tu xia de kong jian zheng zhi, 1832-1985 = Remaking "patients" / Yang Nianqun zhu
再造"病人" : 中西医冲突下的空间政治,1832-1985 = Remaking "patients" / 杨念群著
by Yang, Nianqun
杨念群
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2006
北京 : 中国人民大学出版社, 2006
 
 
Zuo ri zhi wo yu jin ri zhi wo : dang dai shi xue de fan si yu chan shi / [Yang Nianqun zhu]
昨日之我与今日之我 : 当代史学的反思与阐释 / [杨念群著]
by Yang, Nianqun
杨念群
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2005
北京 : 北京師範大学出版社, 2005
 
 
He chu shi "Jiangnan" ? : Qing chao zheng tong guan de que li yu shi lin jing shen shi jie de bian yi / Yang Nianqun zhu
何处是"江南"? : 清朝正统观的确立与士林精神世界的变异 / 杨念群著
by Yang, Nianqun
杨念群
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017
北京市 : 生活·读书·新知三联书店, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Qu yu she hui shi bi jiao yan jiu = The comparative study of regional history / Xing Long, Yang Nianqun zhu bian
区域社会史比较研究 = The comparative study of regional history / 行龙, 杨念群主编
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Xue yu qiu fa ji : yi ge Han ren la ma de kou shu shi / Xing Suzhi (Luosangzhenzhu) kou shu ; Zhang Jianfei, Yang Nianqun bi shu
雪域求法记 : 一个汉人喇嘛的口述史 / 邢肃芝 (洛桑珍珠)口述 ; 张健飞, 杨念群笔述
by Xing, Suzhi
邢肃芝
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2003
北京市 : 生活・读书・新知三联书店, 2003
 
 
Yang Du ri ji (1896-1900) / Beijing Shi dang an guan bian ; zhu bian Xu Junde ; fu zhu bian Luo Yunhe, Fang Xu, Mei Jia ; Yang Nianqun dian jiao ; "Beijing dang an shi...
杨度日记 (1896-1900) / 北京市档案馆编 ; 主编徐俊徳 ; 副主编罗运鹤, 方旭, 梅佳 ; 杨念群点挍 ; 《北京档案史料》编辑部编校
by Yang, Du, 1874-1932
杨度, 1874-1932
Beijing : Xin hua chu ban she, 2001
北京 : 新華出版社, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.