National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 83 Results for author:"Yang, Shen, 1488-1559"
Sort by:
 
 
Jun zao ; Xie hua qi xiu / Yang Shen zhuan
均藻;謝華啓秀/ 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Dan qian yu lu : [17 juan] / (Ming) Yang Shen zhuan
丹鉛餘錄 : [17卷] / (明) 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Gu yin bian zi / [Yang Shen zhuan]
古音駢字 / [楊慎撰]
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Sheng'an shi hua : bu yi / Yang Shen zhuan
升庵詩話 : 補遺 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海 : 商務印書館, 1939
 
 
Dan qian za lu : 10 juan / Yang Shen zhuan
丹鉛雜錄 : 10卷 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Dian ji / (Qing) Yang Shen zhuan. Dian you ji / (Qing) Chen Ding zhuan. Qian zhi / (Ming) Wang Shixing zhu. Qian you ji / (Qing) Chen Ding zhu
滇記 / (清) 楊慎撰. 滇遊記 / (清) 陳鼎撰. 黔志 / (明) 王士性著. 黔遊記 / (清) 陳鼎著
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎. 1488-1559
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
台北市 : 廣文書局, 民國58 [1969]
 
 
Sheng'an shi hua : 12 juan / Yang Shen zhuan
升菴詩話 : 12卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Sheng'an jing shuo / Yang Shen zhuan
升庵經說 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Gu jin feng yao / Yang Shen zhuan
古今風謠 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Dan qian za lu : [10 juan] / Yang Shen zhuan
丹鉛雜錄 : [10卷] / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Feng ya yi pian : 10 juan / Yang Shen zhuan
風雅逸篇 : 十卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhe jiang jin fu : 5 juan / Yang Shen zhuan
哲匠金桴 : 5卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Qi zi yun : 5 juan / Yang Shen zhuan
奇字韻 : 5卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Jun zao : 4 juan / Yang Shen zhuan
均藻 : 4卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Shan hai jing bu zhu / Yang Shen zhuan
山海經補註 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Gu jin yan / Yang Shen zhuan
古今諺 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Ci pin : fu shi yi / Yang Shen zhuan
詞品 : 附拾遺 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Gu jun : 8 juan / Yang Shen zhuan
古雋 : 8卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Mo chi suo lu : [shang xia juan] / Yang Shen zhuan ; [Li Tiaoyuan jiao]
墨池瑣錄 : [上下卷] / 楊慎撰 ; [李調元校]
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, Qing Qianlong 47 [1782]
[China] : 李氏萬卷樓, 清乾隆 47 [1782]
 
 
Fa tie shen pin mu / Yang Shen zhuan
法帖神品目 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.