National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"Yang, Songnian, 1941-"
Sort by:
 
 
Xinjiapo zao qi Hua wen bao zhang wen yi fu kan yan jiu, 1927-1930 / Yang Songnian, Zhou Weijie
新加坡早期华文报章文艺副刊研究, 1927-1930 / 楊松年, 周维介
by Yang, Songnian, 1941-
楊松年, 1941-
Singapore : Jiao yu chu ban she, 1980
Singapore : 教育出版社, 1980
 
 
Zhan qian Xin Ma wen xue ben di yi shi de xing cheng yu fa zhan / Yang Songnian zhu
战前新马文学本地意识的形成与发展 / 杨松年著
by Yang, Songnian, 1941-
杨松年, 1941-
[Xinjiapo] : Xinjiapo guo li da xue Zhong wen xi ; River Edge, N.J. : Ba fang wen hua qi ye gong si, 2001
[新加坡] : 新加坡囯立大学中文系 ; River Edge, N.J. : 八方文化企业公司, 2001
 
 
Zhongguo wen xue ping lun shi bian xie wen ti lun xi : wan Ming zhi sheng Qing shi lun zhi kao cha / Yang Songnian zhu
中國文學評論史編寫問題論析 : 晚明至盛清詩論之考察 / 楊松年著
by Yang, Songnian, 1941-
楊松年, 1941-
Taibei shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 77 [1988]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國 77 [1988]
 
 
"Bincheng xin bao" wen yi fu kan yu zao qi Ma Hua wen xue / Yang Songnian juan ; He Bingbiao zhu bian
《槟城新报》文艺副刊与早期马华文学 / 杨松年卷 ; 何炳彪主编
by Yang, Songnian, 1941-
杨松年, 1941-
Singapore : Xinjiapo Qing nian shu ju, 2010
Singapore : 新加坡青年书局, 2010
 
 
Zhongguo shi lun zuo pin qian que xi tong de wen ti / Yang Songnian
中国詩論作品欠缺系統的问題 / 楊松年
by Yang, Songnian, 1941-
楊松年, 1941-
Singapore : Nanyang da xue yan jiu yuan ren wen yu she hui ke xue yan jiu suo, 1976
Singapore : 南洋大學研究院人文與社會科學研究所, 1976
 
 
Zhongguo gu dian wen xue pi ping lun ji / Yang Songnian zhu
中國古典文學批評論集 / 楊松年著
by Yang, Songnian, 1941-
楊松年, 1941-
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian, 1987
香港 : 三聯書店香港分店, 1987
 
 
Wang Fuzhi shi lun yan jiu / Yang Songnian zhu
王夫之詩論研究 / 楊松年著
by Yang, Songnian, 1941-
楊松年, 1941-
Taibei shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國75 [1986]
 
 
Taiwan, Dong nan Ya wen hua wen xue yu she hui bian qian / Yang Songnian, Wang Chenfa zhu bian
台灣, 東南亞文化文學與社會變遷 / 楊松年, 王琛發主編
by Taiwan Dong nan Ya wen hua wen xue xue shu hui yi (2nd : 2004 : Kedah, Malaysia)
臺灣東南亞文化文學學術會議 (2nd : 2004 : Kedah, Malaysia)
[Selayang, Selangor, Malaysia?] : Xiao en wen hua : Ou Ya da xue Yazhou Qu lian he wei yuan hui, 2006
[Selayang, Selangor, Malaysia?] : 孝恩文化 : 歐亞大學亞洲區聯合委員會, 2006
 
 
Dong nan Ya Hua ren wen xue yu wen hua / Yang Songnian, Wang Kangding he bian
东南亚华人文学与文化 / 杨松年, 王慷鼎合编
Singapore : Xinjiapo Ya zhou yan jiu xue hui : Nanyang da xue bi ye sheng xie hui : Xinjiapo Zong xiang hui guan lian he zong hui, 1995
Singapore : 新加坡亚洲硏究学会 : 南洋大学毕业生协会 : 新加坡宗乡会馆联合总会, 1995
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.