National Library of Australia

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:"Yang, Zengwen"
Sort by:
 
 
Fo jiao yu Zhong Ri liang guo li shi wen hua / Yang Zengwen zhu
佛教与中日两国历史文化 / 杨曾文著
by Yang, Zengwen
杨曾文
Beijing Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015
北京 中国社会科学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Fo jiao de qi yuan / Yang Zengwen zhu
佛教的起源 / 杨曾文著
by Yang, Zengwen
杨曾文
Beijing : Jin ri Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 今日中国出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo Dunhuang xue bai nian wen ku : Yang Zengwen, Du Doucheng zhu bian
中国敦煌学百年文库 : 杨曾文,杜斗城主编
by Yang, Zengwen
杨曾文
Lanzhou : Gansu wen hua chu ban she
兰州 : 甘肃文化出版社
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhongguo Dunhuang xue bai nian wen ku : Yang Zengwen, Du Doucheng zhu bian
中国敦煌学百年文库 : 杨曾文,杜斗城主编
by Yang, Zengwen
杨曾文
Lanzhou : Gansu wen hua chu ban she
兰州 : 甘肃文化出版社
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhongguo Dunhuang xue bai nian wen ku : Yang Zengwen, Du Doucheng zhu bian
中国敦煌学百年文库 : 杨曾文,杜斗城主编
by Yang, Zengwen
杨曾文
Lanzhou : Gansu wen hua chu ban she
兰州 : 甘肃文化出版社
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhongguo Dunhuang xue bai nian wen ku : Yang Zengwen, Du Doucheng zhu bian
中国敦煌学百年文库 : 杨曾文,杜斗城主编
by Yang, Zengwen
杨曾文
Lanzhou : Gansu wen hua chu ban she
兰州 : 甘肃文化出版社
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Xin ban, Dunhuang xin ben Liuzu tan jing / Yang Zengwen jiao xie
新版・敦煌新本六祖壇經 / 楊曾文校冩
Uniform title: Liuzudashi fa bao tan jing. 2001
六祖大師法寶壇經. 2001
by Huineng, 638-713
慧能, 638-713
Beijing Shi : Zong jiao wen hua chu ban she, 2001
北京市 : 宗敎文化出版社 2001
 
 
Dunhuang xin ben Liuzu tan jing / Yang Zengwen jiao xie
敦煌新本六祖壇經 / 楊曾文校寫
Uniform title: Liuzudashi fa bao tan jing
六祖大師法寶壇經
by Huineng, 638-713
慧能, 638-713
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1993
 
 
Dang dai fo jiao / ben ce zhu bian Yang Zengwen
当代佛教 / 本册主编杨曾文
Beijing : Dong fang chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 1993
北京 : 東方出版社 : 经销新华书店, 1993
 
 
Riben fo jiao shi gang / Cunshang Zhuanjing zhu ; Yang Zengwen yi ; Wang Xiangrong jiao
日本佛教史纲/ 村上专精著; 楊曾文译 ; 汪向荣校
Uniform title: Nihon Bukkyō shikō. Chinese
日本佛教史綱. Chinese
by Murakami, Senjō, 1851-1929
村上專精, 1851-1929
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Riben fo jiao shi gang / [Cunshang Zhuanjing zhu ; Yang Zengwen yi]. Chu ding hou yu / [Fuyong Zhongji zhu]. Fo jiao xiu zheng yi / [Wang Jinrui yi]
日本佛教史綱 / [村上專精著; 楊曾文譯]. 出定後語/ [富永仲基著]. 佛教修證義/ [王進瑞譯]
Uniform title: Nihon Bukkyo shikō. Chinese
by Murakami, Senjō, 1851-1929
村上專精, 1851-1929
Taibei xian Xindian shi : Mi le chu ban she, Minguo 73 [1984]
台北縣新店市 : 彌勒出版社, 民國73 [1984]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.