National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"Yang, Guo"
Sort by:
 
 
Jing ji kai fa yu huan jing bian qian yan jiu : Song Yuan Ming Qing shi qi de Jiang Han ping yuan / Yang Guo, Chen Xi zhu
经济开发与环境变迁研究 : 宋元明清时期的江汉平原 / 杨果, 陈曦著
by Yang, Guo
杨果
Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2008
武汉 : 武汉大学出版社, 2008
 
 
by Yang, Guo, 2001-
[Rosebery, N.S.W.] : [Bo Jiang], 2017
MusicMusic [notated music, volume]
 
by Yang, Guo, 2001-
[Rosebery, NSW] : [Bo Jiang], 2017
MusicMusic, OnlineOnline [notated music, online resource]
 
 
Tao Xingzhi quan ji pian mu suo yin [electronic resource] / Guo Yang
陶行知全集篇目索引 [electronic resource] / 郭阳
by Guo, Yang
郭阳
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2011
南京 : 东南大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Liu Deng da jun zheng zhan ji / Yang Guoyu, Chen Feiqin, Wang Wei bian
刘邓大军征战记 / 杨国宇, 陈斐琴, 王伟编
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984-<1990 >
昆明市 : 云南人民出版社 : 云南省新华书店发行, 1984-<1990 >
 
 
Zhang Xun wei shi / Guzhu Linu bian [xie]. Xu Shuzheng zheng zhuan, yi shi / Zhong yang guo shi bian ji she bian
張勳穢史 / 孤竹里奴編[寫]. 徐樹錚正傳・軼事 / 中央國史編輯社編
by Guzhu, Linu
孤竹里奴
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1987?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1987?]
 
 
Liu xue Ying lian bang : Yingguo, Aodaliaya / Zhong yang guo jia ji guan chu guo liu xue yan jiu hui bian
留学英联邦 : 英国, 澳大利亚 / 中央国家机关出国留学研究会编
Beijing : Dang dai shi jie chu ban she, 2000
北京 : 当代世界出版社, 2000
 
 
Zhong yang guo jia ji guan bu men nian du gong zuo bao gao / Zhong gong zhong yang guo jia ji guan gong zuo wei yuan hui yan jiu shi bian
中央国家机关部门年度工作报告 / 中共中央国家机关工作委员会研究室编
[Beijing] : [Zhong gong zhong yang guo jia ji guan gong zuo wei yuan hui yan jiu shi], 2005-
[北京] : [中共中央国家机关工作委员会研究室], 2005-
 
 
Ji guan ji jian gong zuo wen jian xuan bian (2009 nian ban) / Zhong gong zhong yang guo jia ji guan ji gong wei ban gong shi bian
机关纪检工作文件选编 (2009年版) / 中共中央国家机关纪工委办公室编
[Beijing Shi] : [publisher not identified], 2009
[北京市] : [publisher not identified], 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo huo bi shi chang nian jian / Zhongguo ren min yin hang huo bi zheng ce si, Zhong yang guo zhai deng ji jie suan you xian ze ren gong si, Quan guo yin hang tong ye chai...
中国货币市场年鉴 / 中国人民银行货币政策司, 中央国债等记结算責任有限公司, 全国银行间同业拆借中心
Beijing : Zhongguo jin rong chu ban she
北京 : 中国金融出版社
 
 
Wu Yue chun qiu : [6 juan] / (Han) Zhao Ye zhuan
吳越春秋 : [6卷] / (漢) 趙曄撰
by Zhao, Ye, active 40
趙曄, active 40
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Zhongguo bao xian shi chang de kai fang ji qi jian guan / Wei Hualin, Yu Ziyou, Guo Yang zhu
中国保险市场的开放及其监管 / 魏华林, 俞自由, 郭杨著
by Wei, Hualin
魏华林
Beijing : Zhongguo jin rong chu ban she, 1999
北京 : 中国金融出版社, 1999
 
 
Zhonghua ming lü shi ci dian = Dictionary of Chinese famous lawyers / zhu bian Guo Yang, Ma Weiguo
中华名律师辞典 = Dictionary of Chinese famous lawyers / 郭阳, 马维国
Beijing : Hua ling chu ban she, 1993
北京 : 华龄出版社, 1993
 
 
Shi yong ji cheng fa xue da quan / Yang Sen, Jiang Deshui, Guo Yang zhu bian
实用继承法学大全 / 杨森, 江得水, 郭阳主编
Beijing : Zhongguo fu nü chu ban she : Xin hua shu dian ke ji fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 中国妇女出版社 : 新华书店科技发行所发行, 1991
 
 
1984 nian quan guo xi yan chou yang diao cha zi liao hui bian / Zhong yang ai guo wei sheng yun dong wei yuan hui, Zhonghua Renmin Gongheguo wei sheng bu bian ; zhu yao bian xie...
1984年全国吸烟抽样调查资料汇编 / 中央爱国卫生运动委员会,中华人民共和国卫生部编 ; 主要编写人翁心植 ; 编写人翁心植 ... [et al.]
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.