National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 83 Results for author:"Yang, Shen, 1488-1559"
Sort by:
 
 
Hua pin / Yang Shen zhuan
畫品 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Xi xing lu : 5 juan / Yang Shen zhuan
希姓錄 : 5卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Ming hua shen pin mu : [1 juan] / Yang Shen zhuan
名畫神品目 : [1卷] / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Dian zai ji / Yang Shen zhuan
滇載記 : 1卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Sheng'an ji : [81 juan] / (Ming) Yang Shen zhuan ; Zhang Shipei bian
升菴集 : [81卷] / (明) 楊慎撰 ; 張士佩編
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Ci pin : 6 juan, shi yi 1 juan / Yang Shen zhuan
詞品 : 6卷, 拾遺1卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Zhuan zhu gu yin lue : 5 juan, Gu yin hou yu 1 juan / Yang Shen zhuan ; [Li Tiaoyuan ji ke]
轉注古音略 : 五卷, 古音後語一卷 / 楊愼撰 ; [李調元輯刻]
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, Jiaqing 14 [1809]
[China] : 李氏萬卷樓, 嘉慶14 [1809]
 
 
Zhuangzi que wu / Yang Shen zhuan
莊子闕誤 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Nanzhao ye shi / Yang Shen zhuan zhu
南詔野史 / 楊愼撰著
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 成文出版社, 民國57 [1968]
 
 
Su yan : 1 juan / Yang Shen zhuan
俗言 : 1卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Shu pin / Yang Shen zhuan
書品 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Sheng'an zhu shu xu ba / Wang Wencai, Zhang Xihou ji
升庵著述序跋 / 王文才, 张锡厚辑
by Yang, Shen, 1488-1559
杨慎, 1488-1559
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
昆明市 : 云南人民出版社 : 云南省新华书店发行, 1985
 
 
Yang Shen shi xuan / Wang Wencai xuan zhu
楊慎诗选 / 王文才选注
Uniform title: Poems. Selections
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1981
 
 
Gu jin yan / Yang Shen zuan
古今諺 / 楊慎纂
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Jiao Li qing ji / Yang Shen zhuan
[Jiao] 麗情集 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yu ming gu / Yang Shen zhuan
玉名詁 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, Qianlong 47 [1782]
[China] : 李氏萬卷樓, 乾隆47 [1782]
 
 
Yunnan shan chuan zhi / Yang Shen zhuan
雲南山川志 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Mo chi suo lu : [4 juan] / (Ming) Yang Shen zhuan
墨池璅錄 : [4卷] / (明) 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Er shi wu shi tan ci / Yang Sheng'an [Shen] bian zhu ; Sun Desheng [wei] ji zhu ; Yang Daqi zeng ding
二十五史彈詞 / 楊升庵[愼]編著 ; 孫徳盛[威]輯註 ; 楊達奇增訂
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
Taibei : Lao gu chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 老古出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Tan yuan ti hu : 8 juan / Yang Shen zhuan
譚苑醍醐 : 8卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.