National Library of Australia

Showing 41 - 60 of 83 Results for author:"Yang, Shen, 1488-1559"
Sort by:
 
 
Gu jin feng yao / Yang Shen zuan
古今風謡 / 楊慎纂
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Dan qian xu lu : [8 juan] / Yang Shen zhu
丹鉛續錄 : [8卷] / 楊慎著
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Shi gu wen yin shi : 3 juan / Yang Shen zhuan
石鼓文音釋 : 3卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Xie hua qi xiu : 8 juan / Yang Shen zhuan
謝華啓秀 : 8卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Gu jin yao yan / Yang Shen zhu ; Shi Menglan bu zhu ; [Wang Yunwu zhu bian]
古今謠諺 / 楊愼著 ; 史夢蘭補注 ; [王雲五主編]
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1599
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國62 [1973]
 
 
Sheng'an fu fu yue fu / [Huang Lanbo, Huang Yuanfang bian jiao]
升菴夫婦樂府 / [黃蘭波, 黄緣芳編校]
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 29 [1940]
上海 : 中華書局, 民國29 [1940]
 
 
Fa tie shen pin mu / Yang Shen zhuan
法帖神品目 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yi lin fa shan [microform]
藝林伐山 [microform]
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Shanghai : Shen bao guan, 1936
上海 : 申報館, 1936
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Gu yin lie yao ; Gu yin cong mu / Yang Shen zhuan
古音獵要 ; 古音叢目 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
 
Tan gong cong xun : 2 juan / Yang Shen zhuan
檀弓叢訓 : 2卷 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Jin hu lu / Yang Shen zhuan
墐戶錄 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Sheng'an jing shuo : 14 juan / Yang Shen zhuan
升庵經說 : 14卷 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Nian yi shi tan ci zhu / (Ming) Yang Shen bian zhu ; (Qing) Zhang Sanyi zeng ding ; (Qing) Zhang Zhonghuang zhu, Chen Nan jiao dui
廿一史彈詞注 / (明)楊愼編著 ; (淸)張三異增定 ; (淸)張仲璜注 ; 陳楠校對
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
Guangzhou : Zhonghua shu ju, Minguo 27 [1938]
廣州 : 中華書局, 民国27 [1938]
 
 
Jin shi gu wen : 14 juan / Yang Shen zhuan
金石古文 : 十四卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Ming hua shen pin mu / Yang Shen zhuan ; Li Tiaoyuan jiao
名畫神品目 / 楊慎撰 ; 李調元校
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
[China?] : Li shi wan juan lou, Qianlong 47 [1782]
[China?] : 李氏萬卷樓, 乾隆47 [1782]
 
 
Sheng'an quan ji / Yang Shen zhu
升庵全集 / 楊愼著
Uniform title: Works. 1935
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935
上海 : 商務印書館, 1935
 
 
Shi hua bu yi : 3 juan / Yang Shen zhuan
詩話補遺 : 3卷 / 楊愼撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊愼, 1488-1559
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yi lin fa shan / Yang Shen zhuan
萟林伐山 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Zhe jiang jin fu / Yang Shen zhuan
哲匠金桴 / 楊慎撰
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Yang Shen ci qu ji / Wang Wencai ji jiao
楊慎词曲集 / 王文才辑校
Uniform title: Poems. Selections
by Yang, Shen, 1488-1559
楊慎, 1488-1559
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.