National Library of Australia

Showing 61 - 80 of 83 Results for author:"Yang, Shen, 1488-1559"
Sort by:
 
 
Feng ya yi pian : Gu jin feng yao ; Gu jin yan / Yang Shen bian
風雅逸篇 : 古今風謡 ; 古今顏 / 楊慎編
Shanghai : Gu dian wen xue chu ban she, 1958
上海 : 古典文学出版社, 1958
 
 
Gu jun / Yang Shen ji
古雋 / 楊慎輯
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Jin shi gu wen : [14 juan] / [Yang Shen ji]
金石古文 : [十四卷] / [楊愼輯]
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, 1982
臺北 : 新文豐出版公司, 1982
 
 
Tan gong pi dian / Xie Fangde pi dian ; Yang Shen fu zhu
檀弓批點/ 謝枋得批點;楊慎附注
by Xie, Fangde, 1226-1289
謝枋得, 1226-1289
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Xi yu yi wen / Chen Kesheng zhuan. Nanzhao ye shi / Yang Shen zhuan
西域遺聞 / 陳克繩撰. 南詔野史 / 楊慎撰
by Chen, Kesheng, jin shi 1733
陳克繩, jin shi 1733
[Taibei] : Hua wen shu ju, [1969?]
[台北] : 華文書局, [1969?]
 
 
Shi shuo jiu zhu : 1 juan / [Liu Xiaobiao zhuan] ; Yang Shen bian
世說舊注 : 一卷 / [劉孝標撰] ; 楊愼编
by Liu, Xiaobiao, 462-521
劉孝標, 462-521
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Sheng'an shi hua jian zheng / Yang Shen zhu ; Wang Zhongyong jian zheng
升庵詩話箋證 / 楊慎著 ; 王仲鏞箋證
by Wang, Zhongyong
王仲鏞
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1987
 
 
Jue ju yan yi jian zhu / Yang Shen zhu ; Wang Zhongyong, Wang Dahou jian zhu
绝句衍义箋注 / 杨慎著 ; 王仲镛, 王大厚箋注
by Wang, Zhongyong
王仲镛
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she ; Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
成都 : 四川人民出版社 ; 四川省新华书店发行, 1986
 
 
Sima Biao Zhuangzi zhu / Sima Biao zhuan ; Sun Fengyi ji. Zhuangzi jue wu / Yang Shen zhuan. Zhuangzi zhu kao yi / Sun Fengyi ji
司馬彪莊子注/ 司馬彪撰;孫馮翼輯. 莊子闕誤/楊慎撰. 莊子注考逸/孫馮翼輯
by Sima, Biao, -approximately 306
司馬彪, -approximately 306
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
 
Man ji / Cui Xian zhuan. Que li wen da / Shu Fen zhuan. Jin hu lu / Yang Shen zhuan. Zao yu bian / Yang Shen zhu
漫記/ 崔銑撰.闕里問答/舒芬撰.墐戶錄/楊慎撰.璅語編/楊慎著
by Cui, Xian, jin shi 1505
崔銑, jin shi 1505
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Shan hai jing tu zan / Guo Pu zhuan. Shan hai jing bu zhu / Yang Shen zuan. Yunan shan chuan zhi / Yang Shen zhuan. Yu Mian shan chuan shi / Li Yongbi zhuan
山海經圖讚/ 郭璞撰.山海經補註/楊慎纂.雲南山川志/楊慎撰.雲緬山川志/李榮陛撰
by Guo, Pu, 276-324
郭璞, 276-324
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
 
Hong wu zheng yun / [yue shao feng, song lian deng zhuan]
洪武正韻 / [樂韶鳳, 宋濂等撰]
by Song, Lian, 1310-1381
宋濂, 1310-1381
Taibei : Tai wan shang wu yin shu guan, [1983]
臺北 : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Gu jin feng yao yan yu ji / Yang Sheng'an deng zhuan ; Guang wen bian yi suo ji
古今風謡諺語集 / 楊升菴等撰 ; 廣文編譯所輯
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 76 [1987]
台北 : 廣文書局, 民國76 [1987]
 
 
Tao shuo. Er / Zhu Yan shu. Yangxian ming tao lu : fu xu lu / Wu Qian bian. Gu yu tu / Zhu Derun ji. Yu ming gu / Yang Shen zhuan
陶說. 二 / 朱琰述.陽羨名陶錄:附續錄/吴騫編.古玉圖/朱德潤輯.玉名詁/楊慎撰
by Zhu, Yan, jin shi 1766
朱琰, jin shi 1766
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Tao shuo / Zhu Yan shu. Yangxian ming tao lu : fu xu lu / Wu Qian bian. Gu yu tu / Zhu Derun ji. Yu ming gu / Yang Shen zhuan
陶說/ 朱琰述.陽羨名陶錄:附續錄/吴騫編.古玉圖/朱德潤輯.玉名詁/楊慎撰
by Zhu, Yan, jin shi 1766
朱琰, jin shi 1766
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Shu yuan za ji : yin shi bu fen / Lu Rong zhuan ; Wang Renxiang zhu shi. Sheng'an wai ji : yin shi bu fen / Yang Shen zhu ; Cao Hong bian ; Li Xixu, Zhang Xieming zhu shi....
菽园杂记 : 饮食部份 / 陆容撰 ; 王仁湘注释.升庵外集 : 饮食部份 / 杨慎著 ;曹竑编 ;李希绪,张燮明注释.饮食绅言 ;饮食部份 / 龙遵叙撰 ; 陈光文注释
by Lu, Rong, 1436-1494
陆容, 1436-1494
[Beijing] : Zhongguo shang ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
[北京] : 中国商业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Yang Sheng'an fu fu san qu san zhong / zuo zhe Yang Shen, Huang E
楊升庵夫婦散曲三種 / 作者楊慎, 黄娥
[Yangzhou shi] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she : Fa xin zhe Yangzhou shi gu ji shu dian, 1980
[揚州市] : 江蘇廣陵古籍刻印社 : 發行者揚州市古籍書店, 1980
 
 
Yan ji / Zheng Shao shu ; Liu Youding shi. Shu pin ; Mo chi suo lu / Yang Shen zhuan. Chu yue lou lun shu sui bi / Wu Dexuan zhu. Huang Song shu lu / Dong Shi zhuan
衍極/ 鄭杓述;劉有定釋.書品;墨池瑣錄/楊慎撰.初月樓論書隨筆/吴德旋著.皇宋書錄/董史撰
by Zheng, Shao
鄭杓
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 42 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 42 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Yu ding Pei wen zhai guang qun fang pu : [100 juan] / (Qing) Wang Hao, Zhang Yishao deng feng chi zhuan
御定佩文齋廣羣芳譜 : [100卷] / (淸) 汪灝, 張逸少等奉敕撰
by Wang, Hao, jin shi 1703
汪灝, jin shi 1703
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.