National Library of Australia

Showing 81 - 83 of 83 Results for author:"Yang, Shen, 1488-1559"
Sort by:
 
 
Dali xing ji / Guo Songnian zhuan. Dian you ji / Chen Ding zhu. Dian nan xin yu / Zhang Hong zuan. Weixi jian wen ji / Yu Qingyuan zuan. Nan zhong za shuo / Liu Kun zhu. Dian...
大理行記 / 郭松年撰. 滇遊記 / 陳鼎著. 滇南新語 / 張泓纂. 維西見聞記 / 余慶遠纂. 南中雜說 / 劉崑著. 滇載記 / 楊愼纂
by Guo, Songnian, 13th/14th century
郭松年, 13th/14th century
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Shi lin guang ji / (Song) Cai Zhengsun zhuan
詩林廣記 / (宋) 蔡正孫撰
by Cai, Zhengsun, 13th century
蔡正孫, 13th century
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Qi jin zhai cong shu : 16 juan / Li Jun zhuan ; Lu Xuan ji
奇晋齋叢書 : 16卷 / 李濬撰 ; 陸烜輯
[China] : Bing xue shan fang, Minguo yuan nian [1912]
[China] : 冰雪山房, 民國元年 [1912]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.