National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 20 Results for author:"Ye, Dehui, 1864-1927"
Sort by:
 
 
Shu lin qing hua / Ye Dehui zhuan
書林清話 / 葉德輝撰
by Ye, Dehui, 1864-1927
葉德輝, 1864-1927
[Taipei] : Shi jie shu ju, Minguo 50 [1961]
[Taipei] : 世界書局, 民國50 [1961]
 
 
Liu shu gu wei : shi juan / Ye Dehui zhuan
六書古微 : 十卷 / 葉德輝撰
by Ye, Dehui, 1864-1927
葉德輝, 1864-1927
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Shu lin qing hua
書林清話
by Ye, Dehui, 1864-1927
葉德輝, 1864-1927
[Peking : Zhong hua shu ju, 1957]
[Peking : 中華書局, 1957]
 
 
Shuang mei jing an cong shu [microform] / Ye Dehui ji
雙梅景闇叢書 [microform]/ 葉德輝輯
by Ye, Dehui, 1864-1927
葉德輝, 1864-1927
Shanghai : s.n., 1927
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Guan gu tang hui ke shu : [Di 1 ji] / Ye Dehui ji
觀古堂彙刻書 : [第1集] / 葉德輝輯
by Ye, Dehui, 1864-1927
葉德輝, 1864-1927
[Taibei] : Yi wen yin shu guan, [Min 60 (1971)]
[臺北] : 藝文印書館, [民 60 (1971)]
 
 
Guan gu tang suo zhu shu / Ye Dehui zhuan
觀古堂所著書 / 葉德輝撰
by Ye, Dehui, 1864-1927
葉德輝, 1864-1927
[Taibei] : Yi wen yin shu guan, Minguo 60 [1971]
[臺北] : 藝文印書館, 民國60 [1971]
 
 
 
 
Shu lin qing hua ; Shu lin za hua / Ye Dehui zhuan ; Za hua shi jie shu ju bian ji suo ji. ; [Yang Jialuo zhu bian]
書林 淸話 ; 書林 雜話 / 葉 德輝 撰 ; 雜話 世界 書局 編輯所 輯 ; 楊 家駱 主編
by Ye, Dehui, 1864-1927
葉 德輝, 1864-1927
Taibei Shi : Shi jie shu ju, Min guo 50 [1961]
臺北市 : 世界 書局, 民國50 [1961]
 
 
Guan gu tang shu mu cong ke / Ye Dehui ... [et al.] zhuan
觀古堂書目叢刻 / 葉德輝 ... [et al.] 撰
by Ye, Dehui, 1864-1927
葉德輝, 1864-1927
Taibei shi : Guang wen shu ju, Minguo 61 [1972]
台北市 : 廣文書局, 民國61 [1972]
 
 
Jue mi yao lu / Ye Dehui bian
覺迷要錄 / 葉德輝編
Taibei Xian Yong he shi : Wen hai chu ban she, Minguo 76 [1987]
台北縣永和市 : 文海出版社, 民國76 [1987]
 
 
Jue mi yao lu : si juan / Ye Dehui ji
覺迷要錄 : 四卷 / 葉德輝輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yi jiao cong bian : [6 juan] / Su Yu bian ; Ye Dehui ... [et al.] bian [i.e. zhu
翼敎叢編 : [6卷] / 蘇輿編 ; 葉德輝 ... [et al.]編[i.e. 著
by Su, Yu, -1914
蘇輿, -1914
Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Shuang mei ying an cong shu / Ye Dehui bian
雙梅景闇叢書 / 葉德輝編
Changsha : Ye shi Xi yuan, Guangxu 33 [1907]
長沙 葉氏耶園 淸丁未年 [1907?]
 
 
Shu lin zhang gu : xu bian / Qiao Hengguan deng zhu
書林掌故 : 續編 / 喬珩琯等著
Jiulong : Zhongshan tu shu gong si, 1973
九龍 : 中山圖書公司, 1973
 
 
Shu lin zhang gu [Lu Qian deng zhu
書林掌故 [盧前等著
Jiulong, Zhongshan tu shu gong si, 1972]
九龍, 中山圖書公司, 1972]
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Wang Xianqian, Ye Dehui juan / Wang Weijiang, Li Wuzhe, Huang Tian bian
中國近代思想家文庫. 王先谦, 叶德辉卷 / 王维江, 李骛哲, 黄田编
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先谦, 1842-1918
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015
北京 : 中國人民大學出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
He yin yang = Heyinyang / Mawangdui bo shu zheng li xiao zu. Su nü jing = Sunujing / Ye Dehui. Yang xing yan min lu = Yangxingyanminlu / Tao Hongjing
合阴阳 = Heyinyang / 马王堆帛书整理小组. 素女经 = Sunujing / 叶德辉. 养性延命录 = Yangxingyanminlu / 陶弘景
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Song shi yi wen zhi / Tuotuo deng xiu. Song shi yi wen zhi bu / Huang Yuji, Ni Can zhuan ; Lu Wenchao ding. Song shi yi wen zhi fu bian / Song Shiguan xiu ; Xu Song, Ye Dehui,...
宋史藝文志 / 脫脫等修. 宋史藝文志補/ 黃虞稷, 倪燦撰; 盧文弨訂. 宋史藝文志附編/ 宋時官修 ; 徐松,葉德輝, 趙士煒輯考
Shanghai : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian zong jing shou, 1957
上海 : 商務印書館 : 新華書店總經售, 1957
 
 
Shu mu lei bian. 91
書目類編. 91
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
 
Shu mu lei bian. 1-2
書目類編. 1-2
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 成文出版社, 民國67 [1978]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.