National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 25 Results for author:"Ye, Yi"
Sort by:
 
 
Zhongguo jin dai wen yi si xiang lun gao / Ye Yi
中国近代文艺思想论稿 / 叶易
by Ye, Yi
叶易
[Shanghai] : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
[Shanghai] : 复旦大学出版社 : 新華书店上海发行所发行, 1985
 
 
Er tong jiao yang xin fa / Ye Yi zhu
兒童敎養新法 / 葉毅著
by Ye, Yi
葉毅
Xianggang : Wan ye chu ban she [1975?]
香港 : 萬葉出版社 [1975?]
 
 
by Ye, Yi
叶依
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2010
北京 : 作家出版社, 2010
 
 
Zhongguo jin dai wen yi si chao shi / Ye Yi
中国近代文艺思潮史 / 叶易
by Ye, Yi
叶易
Beijing : Gao deng jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 高等教育出版社 : 新華书店北京发行所发行, 1990
 
 
Zen yang xiao chu fan niao / Ye Yi zhu
怎樣消除煩惱 / 葉毅著
by Ye, Yi
葉毅
Xianggang : Wan ye chu ban she, [1980?]
香港 : 萬葉出版社, [1980?]
 
 
Xi nan qian li xing, Yi Ye zhu
西南千里行, 一葉著
by Yi, Ye
一葉
Xianggang, Nan yue chu ban she, 1970
香港, 南粤出版社, 1970
 
 
Zhongguo gu dai nong ye ke xue ji shu shi jian bian / Zhongguo nong ye ke xue yuan, Nanjing nong ye da xue Zhongguo nong ye yi chan yan jiu shi bian zhu
中国古代农业科学技术史简编 / 中国农业科学院, 南京农业大学中国农业遗产硏究室编著
[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1985
[南京市] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1985
 
 
Bei fang han di nong ye / Zhongguo nong ye ke xue yuan, Nanjing nong ye da xue Zhongguo nong ye yi chan yan jiu shi bian zhu
北方旱地农业 / 中国农业科学院, 南京农业大学中国农业遗产硏究室编著
Beijing : Zhongguo nong ye ke ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国农业科技出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo nong ye gu ji mu lu / Zhongguo nong ye ke xue yuan, Nanjing nong ye da xue Zhongguo nong ye yi chan yan jiu shi bian ; zhu bian Zhang Fang, Wang Siming ; fu zhu bian...
中国农业古籍目录 / 中国农业科学院, 南京农业大学中国农业遗产硏究室编 ; 主编张芳, 王思明 ; 副主编王俊強 ; 参编人员王俊強, 陈少华, 赵林凤 ; 顾问王达, 郭文韬
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2003
北京市 : 北京图书馆出版社, 2003
 
 
Zhongguo jin dai lin ye shi / Nanjing lin ye da xue lin ye yi chan yan jiu shi zhu bian ; Xiong Datong deng bian zhu
中国近代林业史 / 南京林业大学林业遗产研究室主编 ; 熊大桐等编著
by Xiong, Datong
熊大桐
Beijing : Zhongguo lin ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国林业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo nong shi / [Zhongguo nong ye li shi xue hui chou wei hui, Zhongguo nong ke yuan, Nanjing nong xue yuan, Zhongguo nong ye yi chan yan jiu shi]
中国农史 / [中国农业历史学会筹委会, 中国农科院, 南京农学院, 中国农业遗产研究室]
Nanjing Shi : Nong ye chu ban she, 1981-
南京市 : 农业出版社, 1981-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Nong shi yan jiu ji kan / Zhongguo nong ye ke xue yuan Nanjing nong xue yuan Zhongguo nong ye yi chan yan jiu shi bian ji
農史研究集刊 / 中國農業科學院南京農學院中國農業遺產研究室編輯
Beijing : Ke xue chu ban she, 1959-
北京 : 科學出版社, 1959-
 
 
Tai Hu di qu nong ye shi gao / Zhongguo nong ye ke xue yuan, Nanjing nong ye da xue Zhongguo nong ye yi chan yan jiu shi Tai Hu di qu nong ye shi yan jiu ke ti zu bian zhu
太湖地区农业史稿 / 中国农业科学院, 南京农业大学中国农业遗产研究室太湖地区农业史研究课题組编著
Beijing : Nong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 农业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Qu yi xi ju xuan, Quan guo shao shu min zu qun zhong ye yu yi shu guan mo yan chu hui, Zhongguo min jian wen yi yan jiu hui, Zhongguo xi ju chu ban she bian ji bu he bian
曲艺戏剧选, 全国少数民族群众业余艺朮观摩演出会, 中国民間文艺硏究会, 中国戏剧出版社編輯部合編
by Quan guo shao shu min zu qun zhong ye yu yi shu guan mo yan chu hui
全国少数民族群众业余艺朮观摩演出会
Beijing, Zhongguo xi ju chu ban she, 1965
北京, 中国戏剧出版社, 1965
 
 
Qu yi xi ju xuan [microform] : quan guo shao shu min zu jun zhong ye yu yi shu guan mo yan chu hui
曲艺戏剧选 [microform] : 全國少数民族群衆業餘藝術观摩演出会
by Quan guo shao shu min zu jun zhong ye yu yi shu guan mo yan chu hui
全國少数民族群衆業餘藝術观摩演出会
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she, 1965
北京 : 中國戲剧出版社, 1965
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Liang ci Tian'an Men shi jian / [bian ji Xing Tian, Yi Ye]
兩次天安門事件 / [編輯刑天, 一葉]
Zhonghuan [Hong Kong] : Tian he chu ban ji gou, 1989
中環 [Hong Kong] : 天河出版機構, 1989
 
 
Du yi ji wen / [Zhang Xianyi zhuan]
讀易紀聞 / [張獻翼撰]
by Zhang, Xianyi
張獻翼
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Zhong gong zhong yang nan fang ju de jun shi gong zuo [electronic resource] / Zhong gong guang dong sheng wei dang shi yan jiu shi bian ; zhu bian ye wen yi
中共中央南方局的军事工作 [electronic resource] / 中共广东省委党史研究室编 ; 主编叶文益
Bei jing shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2009
北京市 : 中共党史出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Guo ji shang ye mao yi fa lü jian bian / "Guo ji shang ye mao yi fa lü jian bian" bian xie zu bian zhu
国际商业贸易法律简编 / 《国际商业贸易法律简编》编写组编著
Beijing : Dui wai mao yi jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 对外贸易敎育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.