National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 89 Results for author:"Ye, Yonglie"
Sort by:
 
 
Mu ji Aodaliya / Ye Yonglie zhu
目击澳大利亚 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2013
上海市 : 上海交通大學出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ai guo de "Pan guo zhe" : Ma Sicong zhuan / [Ye Yonglie zhu]
爱国的"叛国者" : 马思聪传 / [叶永烈著]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1993
北京 : 作家出版社 : 经销新华书店北京発行所, 1993
 
 
Mi mi zong dui / Ye Yonglie zhu
秘密纵队 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Xin Zhongguo chen zhong de yi mu / [Ye Yonglie]
新中国沉重的一幕 / [作者叶永烈]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Jiang Qing zhuan / [zuo zhe Ye Yonglie]
江青传 / [作者叶永烈]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Chen Boda zhuan
陈伯达传
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Zhang Chunqiao zhuan
张春桥传
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Mao Zedong zhi chu
毛泽东之初
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Fu Lei yu Fu Cong / [zuo zhe Ye Yonglie]
傅雷与傅聪 / [作者叶永烈]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1995
北京 : 作家出版社, 1995
 
 
Ru meng chu xing / Ye Yonglie zhu ; [cha tu Sun Xiongfei, Chen Chudian]
如梦初醒 / 叶永烈著 ; [插图孙雄飞, 陈初电]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Qiao zhuang da ban / Ye Yonglie zhu ; [Cha tu Luo Pan]
乔装打扮 / 叶永烈著 ; [插图罗盘]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Mao Zedong zhi chu / Ye Yonglie zhu
毛澤東之初 / 葉永烈著
by Ye, Yonglie
葉永烈
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si ; Jiulong : Fa xing Li tong tu shu you xian gong si, 1992
香港 : 天地圖書有限公司 ; 九龍 : 發行利通圖書有限公司, 1992
 
 
Meng li Nanyang zhi duo shao / Ye Yonglie zhu
梦里南洋知多少 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2010
上海市 : 上海交通大學出版社, 2010
 
 
Zhen shi de Chaoxian / Ye Yonglie zhu
真实的朝鲜 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈, author
Tianjin Shi : Tianjin jiao yu chu ban she, 2008
天津市 : 天津教育出版社, 2008
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shi you di yi jia / Ye Yonglie zhu
石油的一家 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 中國少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Yao Pengzi yu Yao Wenyuan : yi dui tou ji zuan ying de fu zi / Ye Yonglie zhu
姚蓬子與姚文元 : 一對投機鑽營的父子 / 葉永烈著
by Ye, Yonglie
葉永烈
Xianggang : Nan Yue chu ban she, 1989
香港 : 南粤出版社, 1989
 
 
Zhong gong mi lu / Ye Yonglie zhu
中共秘錄 / 葉永烈著
by Ye, Yonglie
葉永烈
Xianggang : Li wen chu ban she : Fa xing zhe Li yuan shu bao she, 1993
香港 : 利文出版社 : 發行者利源書報社, 1993
 
 
Chen zhong de 1957 = Chenzhong de 1957 / Ye Yonglie
沉重的1957 = Chenzhong de 1957 / 叶永烈
by Ye, Yonglie
叶永烈
Nanchang Shi : Bai hua zhou wen yi chu ban she, 1992
南昌市 : 百花洲文艺出版社, 1992
 
 
Liang Shiqiu yu Han Jingqing : chuan qi de lian ai / Ye Yonglie zhu
梁實秋與韓菁清 : 傳奇的戀愛 / 葉永烈著
by Ye, Yonglie
葉永烈
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 2004
南宁市 : 廣西人民出版社, 2004
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhi shi zhi hua / Ye Yonglie
知识之花 / 叶永烈
by Ye, Yonglie
叶永烈
[Guangzhou?] : Guangdong ke ji chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1978-
[广州?] : 广东科技出版社 : 广东省新華書店发行, 1978-
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.