National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 89 Results for author:"Ye, Yonglie"
Sort by:
 
 
Mu ji Aodaliya / Ye Yonglie zhu
目击澳大利亚 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2013
上海市 : 上海交通大學出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Mi mi zong dui / Ye Yonglie zhu
秘密纵队 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong zhi chu
毛泽东之初
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Xin Zhongguo chen zhong de yi mu / [Ye Yonglie]
新中国沉重的一幕 / [作者叶永烈]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Ai guo de "Pan guo zhe" : Ma Sicong zhuan / [Ye Yonglie zhu]
爱国的"叛国者" : 马思聪传 / [叶永烈著]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1993
北京 : 作家出版社 : 经销新华书店北京発行所, 1993
 
 
Zhang Chunqiao zhuan
张春桥传
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Fu Lei yu Fu Cong / [zuo zhe Ye Yonglie]
傅雷与傅聪 / [作者叶永烈]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1995
北京 : 作家出版社, 1995
 
 
Ru meng chu xing / Ye Yonglie zhu ; [cha tu Sun Xiongfei, Chen Chudian]
如梦初醒 / 叶永烈著 ; [插图孙雄飞, 陈初电]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Chen Boda zhuan
陈伯达传
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Jiang Qing zhuan / [zuo zhe Ye Yonglie]
江青传 / [作者叶永烈]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1993
北京 : 作家出版社, 1993
 
 
Qiao zhuang da ban / Ye Yonglie zhu ; [Cha tu Luo Pan]
乔装打扮 / 叶永烈著 ; [插图罗盘]
by Ye, Yonglie
叶永烈
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 群众出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Mao Zedong zhi chu / Ye Yonglie zhu
毛澤東之初 / 葉永烈著
by Ye, Yonglie
葉永烈
Xianggang : Jiulong : Tian di tu shu you xian gong si ; Fa xing Li tong tu shu you xian gong si, 1992
香港 : 九龍 : 天地圖書有限公司 ; 發行利通圖書有限公司, 1992
 
 
by Ye, Yonglie
Fuzhou : Fujian ke xue ji shu chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
 
 
Mao Zedong chong fan ren jian / Ye Yonglie zhu
毛澤東重返人間 / 葉永烈著
by Ye, Yonglie
葉永烈
Xianggang : Shi dai guo ji chu ban you xian gong si, 2011
香港 : 時代國際出版有限公司, 2011
 
 
Meng li Nanyang zhi duo shao / Ye Yonglie zhu
梦里南洋知多少 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2010
上海市 : 上海交通大學出版社, 2010
 
 
Wo de jia yi ban zai Taiwan / Ye Yonglie zhu
我的家一半在台湾 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Zhengzhou : Henan wen yi chu ban she, 2009
郑州 : 河南文艺出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Zhen shi de Chaoxian / Ye Yonglie zhu
真实的朝鲜 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈, author
Tianjin Shi : Tianjin jiao yu chu ban she, 2008
天津市 : 天津教育出版社, 2008
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zou jin Qian Xuesen = All about Tsien Hsue-shen / Ye Yonglie zhu
走近钱学森 = All about Tsien Hsue-shen / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2009
上海市 : 上海交通大學出版社, 2009
 
 
Guo gong shi da jun shi dui shou da bi pin / Ye Yonglie, Guo Hui deng zhu
國共十大軍事對手大比拼 / 葉永烈, 郭輝等著
by Ye, Yonglie
葉永烈
Taibei Shi : Ling huo wen hua shi ye you xian gong si, 2012
台北市 : 靈活文化事業有限公司, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.