National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 32 Results for author:"Yin, Haiguang"
Sort by:
 
 
Guang ming qian zhi hei an ; Zhongguo gong chan dang zhi guan cha / Yin Haiguang zhu
光明前之黑暗 : 中國共產黨之觀察 / 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin , 2009
臺北市 : 臺灣大學出版中心, 2009
 
 
Xue shu yu si xiang / Yin Haiguang zhu
學術與思想 / 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin , 2010
臺北市 : 臺灣大學出版中心, 2010
 
 
Za yi yu sui bi / Yin Haiguang zhu
雜憶與隨筆 / 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin , 2010
臺北市 : 臺灣大學出版中心, 2010
 
 
Shu ping yu shu xu / Yin Haiguang zhu
書評與書序 / 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2010
臺北市 : 臺灣大學出版中心, 2010
 
 
Zheng zhi yu she hui / Yin Haiguang zhu
政治與社會 / 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin , 2011
臺北市 : 臺灣大學出版中心, 2011
 
 
Za yi yu sui bi / [Yin Haiguang zhu]
雜憶與隨筆/ [殷海光著]
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei shi : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 1990
台北市 : 桂冠圖書股份有限公司, 1990
 
 
Yin Haiguang shu xin ji = Yin Haiguang shuxinji / Yin Haiguang zhu ; He Zhaotian bian
殷海光書信集 = Yin Haiguang shuxinji / 殷海光著 ; 贺照田编
by Yin, Haiguang
殷海光
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2005
上海市 : 上海三联书店, 2005
 
 
Xue shu yu si xiang / zhu zhe Yin Haiguang ; Lin Zhenghong zhu bian
學術與思想 / 著者殷海光 ; 林正弘主編
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei shi : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 1990
台北市 : 桂冠圖書股份有限公司, 1990
 
 
Yin Haiguang shu xin lu / Yin Haiguang zhu ; Pan Guangzhe bian
殷海光書信錄 / 殷海光著 ; 潘光哲編
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2011
臺北市 : 臺灣大學出版中心, 2011
 
 
Yin Haiguang, Lin Yusheng shu xin lu / Yin Haiguang, Lin Yusheng zhu
殷海光, 林毓生書信錄 / 殷海光, 林毓生著
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2010
臺北市 : 臺灣大學出版中心, 2010
 
 
Yin Haiguang quan ji
殷海光全集
Uniform title: Works. 1990
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, <1990- >
臺北市 : 桂冠圖書股份有限公司, <1990- >
 
 
Si xiang yu fang fa, Yin Haiguang zhu
思想與方法, 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei, Wen xing shu dian, 1964
臺北, 文星書店, 1964
 
 
Zen yang pan bie shi fei / Yin Haiguang zhu
怎樣判别是非 / 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 61 [1972]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國61 [1972]
 
 
Zhongguo wen hua de zhan wang, Yin Haiguang zhu
中國文化的展望, 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Xianggang, Wen yi shu wu, 1969
香港, 文藝書屋 1969
 
 
Zhongguo gong chan dang zhi guan cha, Yin Haiguang bian zhu
中國共產黨之觀察, 殷海光編著
by Yin, Haiguang
殷海光
Shanghai, Du li chu ban she, Minguo 37 [1948]
上海, 獨立出版社, 民國37 [1948]
 
 
Yin Haiguang, Lin Yusheng shu xin lu / Yin Haiguang, Lin Yusheng zhu
殷海光, 林毓生書信錄 / 殷海光, 林毓生著
by Yin, Haiguang
殷海光
Shanghai : Shanghai yuan dong chu ban she, 1994
上海 : 上海遠東出版社, 1994
 
 
Zhongguo wen hua de zhan wang = Reappraisal of cultural change in modern China / Yin Haiguang zhu
中国文化的展望 = Reappraisal of cultural change in modern China / 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2009
上海市 : 上海三聯書店, 2009
 
 
Zen yang pan bie shi fei / Yin Haiguang zhu
怎樣判別是非 / 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Jiulong : Wen yi shu wu, 1969, 1973 printing
九龍 : 文藝書屋, 1969, 1973 printing
 
 
Yin Haiguang jin zuo xuan / Yin Haiguang zhu
殷海光近作選 / 殷海光著
Uniform title: Works. Selections. 1969
by Yin, Haiguang
殷海光
[Xianggang] : Haiguang wen xuan wei yuan hui, 1969
[香港] : 海光文選委員會, 1969
 
 
Yin Haiguang, Lin Yusheng shu xin lu
殷海光, 林毓生書信錄
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Shi gu chu ban you xian gong si, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 獅谷出版有限公司, 民國70 [1981]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.