National Library of Australia

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:Yingzi
Sort by:
 
 
Liu Mei jiu gai zhe yang huo = Survival Guidance for Foreign Students in the US / Lin Yingzi bian zhu
留美就该这样活 = Survival Guidance for Foreign Students in the US / 林英姿编著
by Lin, Yingzi
林英姿
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2012
广州市 : 广东人民出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Su Hang san ji = Suhangsanji / Feng Yingzi
苏杭散记= Suhangsanji / 冯英子
by Feng, Yingzi
冯英子
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
杭州: 浙江人民出版社: 浙江省新华书店发行, 1982
 
 
Chang Jiang xing / Feng Yingzi
长江行 / 冯英子
by Feng, Yingzi
冯英子
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
杭州 : 浙江文艺出版社 : 浙江省新华书店发行, 1984
 
 
Yi shan ji / Feng Yingzi
移山集 / 冯英子
by Feng, Yingzi
冯英子
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1984
 
 
by Yingzi
Guangzhou : Hua cheng chu ban she, 1988
 
 
Yan ling ling, xin ling ling = Eye to eye / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
眼灵灵, 心灵灵 = Eye to eye / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Eye to eye. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2016 , ©2016
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lai he shui ba = The waterhole / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
来喝水吧 = The waterhole / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Waterhole. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2015 , ©2015
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zui hou de guo wang : Wugeku qi yu ji = The last king of Angkor Wat / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
最后的国王 : 吴哥窟奇遇记 = The last king of Angkor Wat / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Last king of Angkor Wat. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Changjiang shao nian er tong chu ban she, 2016 , ©2016
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xiao bu dian da xiang = Little elephants / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
小不点大象 = Little elephants / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Little elephants. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2017 , ©2017
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Anuo de hua yuan = Uno's garden / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
阿诺的花园 = Uno's garden / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Uno's garden. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2016 , ©2016
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Aji de xu yuan gu = Jungle drums / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
阿吉的许愿鼓 = Jungle drums / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Jungle drums. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2015 , ©2015
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Guai wu tan ce qi = The amazing monster detectoscope / wen tu [Ao] Geruimi Beisi ; yi Yingzi
怪物探测器 = The amazing monster detectoscope / 文图[澳]葛瑞米・贝斯 ; 译影子
Uniform title: Amazing monster detectoscope. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2018 , ©2018
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Long de fa xian = The discovery of dragons / [Ao] Geruimi Beisi hui zhu ; Yingzi yi
龙的发现 = The discovery of dragons / [澳]葛瑞米・贝斯著绘 ; 影子译
Uniform title: Discovery of dragons. Chinese
by Base, Graeme
Wuhan : Chang Jiang shao nian er tong chu ban she, 2019 , ©2019
武汉 : 长江少年儿童出版社, 2019
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ren pin yu guan pin / Du Yingzi zhu bian
人品与官品 / 杜英姿主编
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2008
北京 : 人民日报出版社, 2008
 
 
Zhongguo jing ji qi yue quan shu / Wu Jianbin, Wu Yingzi zhu bian
中国经济契约全书 / 吴建斌, 吴英姿主编
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she, 1994
沈阳 : 辽宁大学出版社, 1994
 
 
Ying xiang Zhongguo cha dao / zhu bian Tong Qiqing ; fu zhu bian Cai Rongzhang ; wen gao Shou Yingzi ; can bian Hong Yuxi
影像中国茶道 / 主编童启庆 ; 副主编蔡荣章 ; 文稿寿英姿 ; 参编洪钰惜
Hangzhou Shi : Zhejiang she ying chu ban she, 2001
杭州市 : 浙江摄影出版社, 2001
 
 
He zai duo ying : xi bu min zu di qu fa zhan xiang mu de ren wen guan huai / zhu bian Jia Zhongyi ; fu zhu bian Zhao Jianli, Hu Yingzi
和在多赢 : 西部民族地区发展项目的人文关怀 / 主编贾仲益 ; 副主编赵建利, 胡英姿
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2009
北京市 : 中央民族大学出版社, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.