National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:Yiying
Sort by:
 
 
by Gao, Yiying
Taibei : Hua lian chu ban she, min guo 58 [1969]
 
 
Zhongguo xian dai san wen yi bai er shi jia zha ji / Zhang Yiying, Zhu Tianyin, Wanyan Rong zhu
中囯现代散文一百二十家札记 / 张以英, 诸天寅, 完顏戎著
by Zhang, Yiying
张以英
Guilin shi : Lijiang chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1987
桂林市 : 漓江出版社 : 广西新华书店发行, 1987
 
 
Aozhou, zou zhe qiao! / wen Chen Yiying ; tu Chen Pipi ; zhao pian Peppi Chen
澳洲, 走着瞧! 文陳怡潁 ; 图陈皮皮 ; 照片Peppi Chen
by Chen, Yiying
陳怡潁
Taibei Shi : Hong ru tang chu ban she, 2008
台北市 : 鸿儒堂出版社, 2008
 
 
Song Yiying shi ci xuan
宋亦英诗词选
Uniform title: Poems. Selections
by Song, Yiying
宋亦英
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she : Anhui Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
合肥市 : 安徽人民出版社 : 安徽省新華書店发行, 1983
 
 
Zao shu de fan nao / Yiying zhu
早熟的煩惱 / 曲明著
by Yiying
亦影
Xianggang : Xianggang qing nian chu ban she, 1975
香港 : 香港青年出版社, 1975
 
 
Qian yuan nü gong : gong chang sheng huo gu shi ji / Yiying zhu
千元女工 : 工廠生活故事集 / 亦影著
by Yiying
亦影
Xianggang : Wan yuan tu shu gong si, 1977
香港 : 萬源圖書公司, 1977
 
 
She qu fu wu : cu jin zao qi er tong fa zhan de xin tu jing / Fang Yiying zhu bian
社区服务 : 促进早期儿童发展的新途径 / 方意英主编
Beijing : Beijing yi ke da xue Zhongguo xie he yi ke da xue lian he chu ban she, 1995
北京 : 北京医科大学中国协和医科大学联合出版社, 1995
 
 
Dang dai nü zuo jia xiao shuo xuan ji / Yao Yiying bian
當代女作家小說選集 / 姚宜瑛編
Taibei : Da di chu ban she, Minguo 66- [1977- ]
臺北 : 大地出版社, 民國66- [1977- ]
 
 
Xin bian she wai jing ji fa lü yu shi wu jiao cheng / Lin Yuhui, Wang Yiying, Wang Zongxian zhu bian
新编涉外经济法律与实务教程/ 林毓辉,王益英,王宗贤主编
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 世界知识出版社 : 新华书店经銷, 1992
 
 
Zhongguo ren min zen yang da bai Riben di guo zhu yi / Li Yiye bian zhu
中國人民怎樣打敗日本帝國主義 / 李一葉編著
by Li, Yiye
李一葉
Beijing : Kai ming shu dian, 1951
北京 : 開明書店, 1951
 
 
Li jing tu zhi de Kangxi huang di / Wu Yiye zhu
励精图治的康熙皇帝 / 伍贻业著
by Wu, Yiye
伍贻业
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
by Tian, Wei-Ming
Sydney : Asian Agribusiness Research Centre, Orange Agricultural College, The University of Sydney, 2000
 
 
Zhongguo shu fa tong jian / zhu bian Huang Siyuan ; fu zhu bian Li Yiye ... [et al.]
中國書法通鑒 / 主编黄思源 ;副主编李逸野 ... [et al.]
[Zhengzhou] : Henan mei shu chu ban she : fa xing Henan sheng xin hua shu dian, 1988
[郑州] : 河南美术出版社 : 发行河南省新华书店, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.