National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 46 Results for author:"Yu, Zongxian, 1930-"
Sort by:
 
 
Taiwan tong huo peng zhang, 1945-1998 / Yu Zongxian, Wang Jinli zhu
臺灣通貨膨脹, 1945-1998 / 于宗先, 王金利著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1999
臺北市 : 聯經出版事業公司, 1999
 
 
Taiwan jing ji de 38 ge mi si / Yu Zongxian zhu
臺灣經濟的38個迷思 / 于宗先著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Bo ya shu wu you xian gong si, 2012
台北市 : 博雅書屋有限公司, 2012
 
 
Taiwan fu shui ti zhi zhi yan bian / Yu Zongxian, Wang Jinli zhu ; Zhongguo jing ji qi ye yan jiu suo bian
台灣賦稅體制之演變 / 于宗先, 王金利著 ; 中國經濟企業研究所編
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2008
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2008
 
 
Taiwan pao mo jing ji / Yu Zongxian, Wang Jinli zhu
臺灣泡沫經濟 / 于宗先,王金利著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei shi : Zhongguo jing ji qi ye yan jiu suo, Minguo 87 [1998]
臺北市 : 中國經濟企業研究所, 民國87 [1998]
 
 
Da lu jing ji Taiwan guan / Yu Zongxian zhu
大陸經濟台灣觀 / 于宗先著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban you xian gong si, Minguo 89 [2000]
台北市:五南圖書出版有限公司, 民國89 [2000]
 
 
Long tou dao long wei : Taiwan jing ji he qu he cong? / Yu Zongxian zhu
龍頭到龍尾 : 台灣經濟何去何從? / 于宗先著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2006
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2006
 
 
Yi zhi kan de jian de shou : zheng fu zai jing ji fa zhan guo cheng zhong de jue se / Yu Zongxian, Wang Jinli zhu ; Zhongguo jing ji qi ye yan jiu suo bian
一隻看得見的手 : 政府在經濟發展過程中的角色 / 于宗先, 王金利著 ; 中國經濟企業硏究所編
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2003
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2003
 
 
Yu huo zhong de Taiwan jing ji / Yu Zongxian zhu
浴火中的台灣經濟 / 于宗先著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, 2002
台北市 : 五南圖書出版公司, 2002
 
 
Taiwan jin rong ti zhi zhi yan bian / Yu Zongxian, Wang Jinli zhu ; Zhongguo jing ji qi ye yan jiu suo bian
台灣金融體制之演變 / 于宗先, 王金利著 ; 中國經濟企業研究所編
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005
臺北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2005
 
 
Taiwan jing ji fa zhan de kun jing yu chu lu / Yu Zongxian zhu
台灣經濟發展的困境與出路 / 于宗先著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, Minguo 87 [1998]
台北市 : 五南圖書出版公司, 民國87 [1998]
 
 
Liang an nong di li yong / Yu Zongxian, Mao Yugang, Lin Qing zhu
兩岸農地利用 / 于宗先, 毛育剛, 林卿著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Ximalaya yan jiu fa zhan ji jin hui, Minguo 93 [2004]
台北市 : 喜瑪拉雅硏究發展基金會, 民國 93 [2004]
 
 
Jing ji tiao zhan de hui xiang / Yu Zongxian zhu
經濟挑戰的回響 / 于宗先著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Lian he bao she : Zong jing xiao Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 聯合報社 : 總經銷聯經出版事業公司, 民國76 [1987]
 
 
Taiwan de gu shi. Jing ji pian = L'histoire de Taiwan. L'economie / Yu Tzong-shian chu
臺灣的故事. 經濟篇 = L'histoire de Taiwan. L'economie / 于宗先著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Xing zheng yuan xin wen ju, Minguo 87 [1998]
臺北市 : 行政院新聞局, 民國87 [1998]
 
 
Liang an zhong xiao qi ye fa zhan de bi jiao yan jiu / Yu Zongxian, Wang Jinli, Xue Yuhua zhu
兩岸中小企業發展的比較研究 / 于宗先, 王金利, 薛譽華著
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei Shi : Ximalaya yan jiu fa zhan ji jin hui, Minguo 96 [2007]
台北市 : 喜瑪拉雅研究發展基金會, 民國96 [2007]
 
 
Taiwan dui wai mao yi yu jing ji fa zhan / Yu Zongxian
臺灣對外貿易與經濟發展 / 于宗先
by Yu, Zongxian, 1930-
于宗先, 1930-
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jing ji yan jiu suo, Minguo 59 [1970]
臺北 : 中央硏究經濟硏究所, 民國59 [1970]
 
 
Jing ji si xiang shi / Yu Zongxian zhu bian
經濟思想史 / 于宗先主編
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國75 [1986]
 
 
Ren li zi yuan, zi yuan jing ji xue, nong ye jing ji xue / Yu Zongxian zhu bian
人力資源、資源經濟學、農業經濟學 / 于宗先主編
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國75 [1986]
 
 
Huo bi yu jin rong, guo ji jing ji xue / Yu Zongxian zhu bian
貨幣與金融・國際經濟學 / 于宗先主編
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo75 [1986]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國75 [1986]
 
 
Cai zheng xue / Yu Zongxian zhu bian
財政學 / 于宗先主編
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國75 [1986]
 
 
Kong jian jing ji xue / Yu Zongxian zhu bian
空間經濟學 / 于宗先主編
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國75 [1986]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.