National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:"Yu, Guanying"
Sort by:
 
 
 
 
Shi jing xuan yi / Yu Guanying yi
诗经选译 / 余冠英译
by Yu, Guanying
余冠英
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1958
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1958
BookBook [text, volume]
 
 
Yue fu shi xuan / Yu Guanying xuan zhu
樂府詩選 / 余冠英選註
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1954
北京 : 人民文學出版社, 1954
 
 
Zen yang yue du gu dian wen xue zuo pin, Yu Guanying, Feng Xuefeng deng zhu
怎样阅读古典文学作品, 余冠英, 冯雪峰等著
Beijing, Gong ren chu ban she, 1956
北京, 工人出版社, 1956
 
 
Shi jing xuan / Yu Guanying zhu yi
詩經選 / 余冠英注译
Uniform title: Shi jing. Selections
诗经. Selections
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Tang Song ba da jia quan ji / Yu Guanying ... [et al.] zhu bian
唐宋八大家全集 / 余冠英 ... [et al.]主编
Beijing : Guo ji wen hua chu ban gong si, 1998
北京 : 国际文化出版公司, 1998
 
 
Zhongguo gu dai shan shui shi jian shang ci dian / zhu bian Yu Guanying ; fu zhu bian Tao Wenpeng, Wei Fengjuan
中国古代山水诗鉴赏辞典 / 主编余冠英 ; 副主编陶文鹏,韦凤娟
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
[南京市]: 江苏古藉出版社 : 江苏省新华书店发行, 1989
 
 
Shi jing yi zhu / [Bian yi zhe ren ai bian ji bu]
詩經譯注 / [編譯者仁愛編輯部]
Uniform title: Shi jing
詩經
Taibei : Ren ai shu dian, Minguo 63 [1974]
台北 : 仁愛書店, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Cao Cao, Cao Pi, Cao Zhi shi xuan / [Cao Cao, Cao Pi, Cao Zhi zhuan] ; Yu Guanying bianxuan
曹 操, 曹 丕, 曹 植 诗选 / [曹操, 曹丕, 曹植 撰] ; 余冠英 编选
by Cao, Cao, 155-220
曹操
Xianggang : Daguang chubanshe, 1973
香港 : 大光出版社, 1973
 
 
Gu dai wen xue yan jiu ji / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo gu dai wen xue yan jiu shi bian ; Yu Guanying deng zhu
古代文学研究集 / 中国社会科学院文学研究所古代文学研究室编 ; 余冠英等著
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中國文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
San Cao shi xuan / Yu Guanying xuan zhu
三曹诗選 / 余冠英选注
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979
北京 : 人民文学出版社, 1979
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.