National Library of Australia

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"Yu, Ji, 1272-1348"
Sort by:
 
 
Daoyuan xue gu lu : [50 juan] / (Yuan) Yu Ji zhuan
道園學古錄 : [50卷] / (元) 虞集撰
by Yu, Ji, 1272-1348
虞集, 1272-1348
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Ming he yu yin / Yu Ji zhuan
鳴鶴餘音 / 虞集撰
by Yu, Ji, 1272-1348
虞集, 1272-1348
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Daoyuan xue gu lu / (Yuan) Yu Ji zhu
道園學古錄 / (元)虞集著
by Yu, Ji, 1272-1348
虞集, 1272-1348
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1937
上海 : 商務印書館, 1937
 
 
Daoyuan xue gu lu : 50 juan / Yu Ji zhuan
道園學古錄 : 五十卷 / 虞集撰
by Yu, Ji, 1272-1348
虞集, 1272-1348
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Ming he yu yin / Yu Ji zhuan
鳴鶴餘音 / 虞集撰
by Yu, Ji, 1272-1348
虞集, 1272-1348
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Daoyuan xue gu lu : [50 juan / Yu Ji
道園學古錄 : [50卷 / 虞集
by Yu, Ji, 1272-1348
虞集, 1272-1348
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Daoyuan xue gu lu : wu shi juan / Yu Ji zhuan
道園學古錄 : 五十卷 / 虞集撰
by Yu, Ji, 1272-1348
虞集, 1272-1348
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書局, 民國25 [1936]
 
 
Yuan Shu jun Yu Wenjing gong Daoyuan xue gu lu / Yu Ji zhu
元蜀郡虞文靖公道園學古錄 / 虞集著
Uniform title: Works. 1968
by Yu, Ji, 1272-1348
虞集, 1272-1348
Taibei shi : Jing hua shu ju : fa xing zhe Hua wen shu ju, Minguo 57 [1968]
台北市 : 京華書局 : 發行者華文書局, 民國57 [1968]
 
 
Shan fang sui bi / Jiang Zhengzi [i.e. Zizheng] zhuan. Jiu ri lu / Yu Ji zhuan. Xian ju lu / Wu Yan zhuan. Shan ju xin hua / Yang Yu zhuan. Suichangshanren za lu / Zheng...
山房隨筆/ 蔣正子 [i.e. 子正] 撰.就日錄/虞集撰.閒居錄/吾衍撰.山房新話/楊瑀撰.遂昌山人雜錄/鄭元祐撰.雪履齋筆記/郭翼著.東園友聞/撰人不詳.農田餘話/長谷真逸輯.東南紀聞/撰人不詳
by Jiang, Zizheng, active 1279
蔣子正, active 1279
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 94 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 94 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.