National Library of Australia

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"Yuan, Liaofan, 1533-1606"
Sort by:
 
 
Yuan Liaofan xian sheng jia ting si xun / [Yuan Liaofan zhu ; You Xuexing ji zhu]
袁了凡先生家庭四訓 / [袁了凡著 ; 尤雪行集註]
by Yuan, Liaofan, 1533-1606
袁了凡, 1533-1606
[China: You Xuexing, 1922?]
[China : 尤雪行, 1922?]
 
 
Gang jian he bian / [bian zhu zhe Yuan Liaofan, Wang Fengzhou]
綱鑑合編 / [編著者袁了凡, 王鳳洲]
by Yuan, Liaofan, 1533-1606
袁了凡, 1533-1606
Xianggang : Sao ye shan fang, 1955
香港 : 掃葉房山, 1955
 
 
Liaofan si xun / Yuan Liaofan zhuan ; Shang Rong, Xu Min ping zhu
了凡四训 / 袁了凡撰 ; 尚荣, 徐敏评注
by Yuan, Liaofan, 1533-1606
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2008
北京市 : 中华书局, 2008
 
 
Gang jian he bian / Yuan Liaofan, Wang Fengzhou zhu
綱鑑合編 / 袁了凡, 王风洲著
by Yuan, Liaofan, 1533-1606
袁了凡, 1533-1606
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : fa xing Beijing shi xin hua shu dian, 1985
[Peking] : 北京市中国书店 : 发行北京市新华书店, 1985
 
 
Bannākān ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chalīeo Yūwitthayā Pō̜.Chō̜., Pō̜.Mō̜. Wansao thī 24 Mīnākhom Phō̜.Sō̜. 2555 na...
บรรณาการงานพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลียว อยู่วิทยา ป.ช., ป.ม. วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร, กรุงเทพมหานคร
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Chalīeo Yūwitthayā], 2555 [2012]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายเฉลียว อยู่วิทยา], ๒๕๕๕
 
 
San yuan yan shou can zan shu / Li Pengfei bian. Xiu ling yao zhi / Leng Qian zhuan. Yi xian / Wang Wenlu zhuan. She sheng san yao / Yuan Huang zhuan. Yang sheng fu yu /...
三元延壽參贊書 / 李鵬飛編 . 修齡要指 / 冷謙撰. 醫先 / 王文禄撰 . 攝生三要 / 袁黃撰. 養生膚語 / 繼儒撰
by Li, Pengfei
李鵬飛
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1990
上海 : 上海古籍出版社, 1990
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 80 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 80 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.