National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"Zang, Lihe"
Sort by:
 
 
Xin ti Zhongguo di li / Zang Lihe bian zuan ; Xie Guan jiao ding
新體中國地理 / 臧勵龢編纂 ; 謝觀校訂
by Zang, Lihe
臧勵龢
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 2 [1913]
上海 : 商務印書館, 民國2 [1913]
 
 
Han Wei Liu chao wen / Zang Lihe xuan zhu
漢魏六朝文 / 臧勵龢選注
by Zang, Lihe
臧勵龢
Taibei : Taiwan shang wu, Minguo 50 [1961]
台北 : 台湾商務, 民國50 [1961]
 
 
Han Wei liu chao wen / Zang Lihe xuan zhu
漢魏六朝文 / 臧勵龢選註
by Zang, Lihe
臧勵龢
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1934
上海 : 商務印書館, 1934
 
 
Zhongguo ren ming da ci dian / Zang Lihe deng bian
中國人名大辭典 / 臧勵龢等編
Zhengzhou shi : Zhongzhou gu ji chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
鄭州市 : 中州古籍出版社 ; [Peking] : 新華書店總店北京發行所發行, 1993
 
 
Zhongguo ren ming da ci dian / [Zang Lihe deng bian]
中國人名大辭典 / [臧勵龢等編]
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 29 [1940]
上海 : 商務印書館, 民國29 [1940]
 
 
Zhongguo gu jin di ming da ci dian / Zang Lihe deng bian
中國古今地名大辭典 / 臧勵龢等編
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guann, Minguo 49 [1960]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國49 [1960]
 
 
Zhongguo gu jin di ming da ci dian / Zang Lihe deng bian
中國古今地名大辭典 / 臧勵龢等編
Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1982
香港 : 商務印書館香港分館, 1982
 
 
Zhongguo ren ming da ci dian / Zang Lihe deng bian
中國人名大辭典 / 臧勵龢等編
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 53 [1964]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國 53 [1964]
 
 
Han Yu wen / (Tang) Han Yu zhu ; Zhuang Shi, Zang Lihe xuan zhu
韓愈文 / (唐) 韓愈著 ; 莊適, 臧勵龢選注
by Zhuang, Shi
莊適
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1930
上海 : 商務印書館, 1930
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.