National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 55 Results for author:"Zeng, Guofan, 1811-1872"
Sort by:
 
 
Zeng Guofan quan ji. Ri ji / [ben ce zheng li Xiao Shouying ... et al. ; jiao yue Xiao Shouying]
曾国藩全集. 日记 / [本册整理萧守英 ... et al. ; 校阅萧守英]
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Hunan Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987-
湖南长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1987-
 
 
Zeng Guofan wei kan wang lai han gao / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo zi liao shi bian
曾国藩未刊往来函稿 / 中国社会科学院近代史研究所资料室编
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Changsha shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市, 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Zeng Wenzheng gong za zhu / Zeng Guofan zhuan, Li Hanzhang bian
曾文正公雜著 / 曾國藩撰, 李翰章
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 廣文書局, 民國58 [1969]
 
 
Zeng Guofan da quan ji [electronic resource] / Zeng Guofan zhu ; Chen Shukai bian zhu
曾国藩大全集 [electronic resource] / 曾国藩著 ; 陈书凯编著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Wuhan : Wuhan chu ban she, 2011
武汉 : 武汉出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zeng Guofan wei kan xin gao / Jiang Shirong bian
曾國藩未刊信稿 / 江世榮編
Uniform title: Correspondence. Selections
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Beijing : Zhonghua shu ju, 1959
北京 : 中華書局, 1959
 
 
Zeng Wenzheng gong shi wen ji
曾文正公詩文集
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Zeng Wenzheng gong shi wen ji / Zeng Guofan zhuan
曾文正公詩文集 / 曾國藩撰
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Shanghai : Zhonghua shu ju, [1936]
上海 : 中華書局, [1936]
 
 
Zeng Guofan jiu jiu fang lüe quan jian [electronic resource] / Zeng Guofan yuan zhu ; Wu Qiaozi bian zhu
曾国藩九九方略全鉴 [electronic resource] / 曾国藩原著 ; 吴樵子编著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Beijing : Jing hua chu ban she, 2006
北京 : 京华出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xiang xiang Zeng shi wen xian
湘鄉曾氏文獻
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Taibei : Xue sheng shu ju, Min 54 [1965]
臺北 : 學生書局, 民 54 [1965]
 
 
Zeng Guofan jiu jiu fang lüe quan jian [electronic resource] / Zeng Guofan yuan zhu ; Wu Qiaozi bian zhu
曾国藩九九方略全鉴 [electronic resource] / 曾国藩原著 ; 吴樵子编著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Beijing : Jing hua chu ban she, 2003
北京 : 京华出版社, 2003
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zeng Guofan jia shu jing xuan / Zeng Guofan
曾国藩家书精选 / 曾国藩
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2008
北京 : 中央编译出版社, 2008
 
 
Zeng Wenzheng gong shou xie ri ji, Zeng Guofan zhu
曾文正公手寫日記, 曾國藩著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Taibei, Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 54 [1965]
臺北, 臺灣學生書局, 民國54 [1965]
 
 
Zeng Guofan quan ji. Shu xin / [ben ce zheng li Yin Shaoji, Tang Xiaochun, Yu Jifan ; jiao yue Yang Chunqiu]
曾国藩全集. 书信 / [本册整理殷绍基, 汤效纯, 喻几凡 ; 校阅羊春秋]
Uniform title: Correspondence
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Hunan Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990-<1992 >
湖南长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1990-<1992 >
 
 
Zeng Wenzheng gong jia shu / Zeng Guofan zhu
曾文正公家書 / 曾國藩著
Uniform title: Correspondence
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Taibei shi : Li min wen hua shi ye gong si, Minguo 72 [1983]
台北市 : 黎明文化事業公司, 民國72 [1983]
 
 
Zeng Wenzheng gong (Guofan) quan ji / Li Hanzhang bian ji jiao kan
曽文正公(國藩)全集 / 李瀚章編輯校刊
Uniform title: Works
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曽國藩, 1811-1872
Taibei xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國63 [1974]
 
 
Zeng Wenzheng gong shi wen ji / (Qing) Zeng Guofan zhu
曾文正公詩文集 / (淸) 曾國藩著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1937
上海 : 商務印書館, 1937
 
 
Zeng Wenzheng gong shi wen ji / Zeng Guofan zhuan
曾文正公詩文集 / 曾國藩撰
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Shanghai : Sao ye shan fang, Minguo 6 [1917]
上海 : 掃葉山房, 民國 6 [1917]
 
 
Qiu que zhai du shu lu / Zeng Guofan zhuan
求闕齋讀書錄 / 曾國藩撰
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
臺北 : 廣文書局, 民國58 [1969]
 
 
Zeng Wenzheng gong jia shu : 10 juan : fu da shi ji 4 juan : jia xun 2 juan, rong ai lu 1 juan
曾文正公家書 : 10卷 : 附 大事記 4卷, 家訓 2卷, 榮哀錄 1卷
Uniform title: Correspondence
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Shanghai : Zhu yi tang, 1895?
上海 : 著易堂, 1895?
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.