National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:"Zhang, Jian, 1939-"
Sort by:
 
 
Lu You / Zhang jian zhu
陸游 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei : He luo tu shu chu ban she, [1977]
臺北 : 河洛圖書出版社, [1977]
 
 
Cang lang shi hua yan jiu / Zhang Jian zhu
滄浪詩話研究 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei : Guo li Taiwan da xue wen xue yuan, Minguo 55 [1966]
臺北 : 國立台灣大學文學院, 民國 55 [1966]
 
 
Zhang Ailing xin lun / Zhang Jian zhu
張愛玲新論 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei shi : Shu quan chu ban she, Minguo 85 [1996]
台北市 : 書泉出版社, 民國85 [1996]
 
 
Shi yu xiao shuo / Zhang Jian zhu
詩與小說 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Gaoxiong : De xin shi chu ban she, Minguo 67 [1978]
高雄 : 德馨室出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Shan zhong de ju shen / Zhang Jian zhu
山中的菊神 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國76 [1987]
 
 
Bai ren tu / Zhang Jian zhu
百人圖 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國75 [1986]
 
 
Qing dai shi hua yan jiu / Zhang Jian zhu
清代詩話研究 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei : Wu nan tu shu chu ban gong si, Minguo 82 [1993]
台北市 : 五南圖書出版公司, 民國82 [1993]
 
 
Ban ku ban xiao lou zhu : Yu Youren zhuan / Zhang Jian zhu
半哭半笑樓主 : 于右任傳 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei shi : Jin dai Zhongguo chu ban she : zong jing xiao Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 近代中國出版社 : 總經銷中央文物供應社, 民國69 [1980]
 
 
Yang guang yu yu lu / Zhang Jian zhu
陽光與雨露 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei : Guo jia shu dian, Minguo 64 [1975]
臺北 : 國家書店, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Song Jin si jia wen xue pi ping yan jiu / Zhang Jian zhu
宋金四家文學批評研究 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國64 [1975]
 
 
Zhi tong dao he : Shao Yuanchong, Zhang Mojun fu fu zhuan / Zhang Jian zhu
志同道合 : 邵元冲, 張默君夫婦傳 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei Shi : Jin dai Zhongguo chu ban she : Zong jing xiao Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 近代中國出版社 : 總經銷中央文物供應社, 民國73 [1984]
 
 
Lu You / Zhang Jian zhu
陸游 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei : Guo jia chu ban she, Minguo 71 [1982]
台北: 國家出版社, 民國71 [1982]
 
 
Qiao men de yue guang / Zhang Jian zhu
敲門的月光 / 張健著
by Zhang, Jian, 1939-
張健, 1939-
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國74 [1985]
 
 
Zhongguo gu dian wen xue lun wen jing xuan cong kan. Wen xue pi ping ; San wen yu fu lei / Zhang Jian zhu bian ; Jian Jinsong zhu bian
中國古典文學論文精選叢刊. 文學批評; 散文與賦類 / 張健主編; 簡錦松助編
Taibei : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 68 [1979]
臺北 : 幼獅文化事業公司, 民國 68 [1979]
 
 
Suiyuan shi hua jing xuan / Yuan Mei yuan zhu ; Zhang Jian bian xuan
隨園詩話精選 / 袁枚原著 ; 張健編選
by Yuan, Mei, 1716-1798
袁枚, 1716-1798
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, miin guo 75 [1986]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國75 [1986]
 
 
Zhongguo gu dian wen xue lun wen jing xuan cong kan. Wen xue pi ping ; San wen yu fu lei / Zhang Jian zhu bian ; Jian Jinsong zhu bian
中國古典文學論文精選叢刊. 文學批評; 散文與賦類 / 張健主編; 簡錦松助編
Taibei : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
臺北 : 幼獅文化事業公司, 民國 69 [1980]
 
 
Nan Song wen xue pi ping zi liao hui bian / Zhang Jian bian ji ; Guo li bian yi guan zhu bian
南宋文學批評資料彙編 / 張健編輯;國立編譯館主編
Taibei Shi : Cheng li chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 成立出版社, 民國67 [1978]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.