National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 29 Results for author:"Zhang, Liwen"
Sort by:
 
 
Shi shang Feng Zikai : kua ling yu de yi shu dian xing / Zhang Liwen zhu
时尚豐子愷 : 跨領域的藝術典型 / 張俐雯著
by Zhang, Liwen
張俐雯
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2010
台北市 : 秀威諮汛科技股份有限公司, 2010
 
 
Dai Zhen / Zhang Liwen zhu
戴震/ 張立文著
by Zhang, Liwen
張立文
Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : Zong jing xiao San min shu ju, 1991
臺北市: 東大圖書公司: 總經銷三民書局, 1991
 
 
Zhongguo zhe xue luo ji jie gou lun / Zhang Liwen zhu
中国哲学逻辑结构论 / 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Peking] : 中國社会科学出版社 : 新華書店经销, 1989
 
 
Zhongguo zhe xue si chao fa zhan shi = Historical evolution of trends in Chinese philosophy = Zhongguo zhexue sichao fazhanshi / Zhang Liwen zhu
中国哲学思潮发展史 = Historical evolution of trends in Chinese philosophy = Zhongguo zhexue sichao fazhanshi / 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2014
北京市 : 人民出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Xin ren xue dao lun : Zhongguo chuan tong ren xue de xing cha : ren lei sheng cun yu hui mie de chong tu / Zhang Liwen zhu
新人学导论 : 中国传统人学的省察 : 人类生存与毀灭的冲突 / 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
Beijing : Zhi gong jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京 : 职工教育出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1989
 
 
Zou xiang xin xue zhi lu : Lu Xiangshan si xiang de zu ji / Zhang Liwen zhu
走向心学之路 : 陆象山思想的足迹/ 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1992
 
 
Chuan tong xue qi jiang = Seven lectures of tradition theory / Zhang Liwen zhu
传统学七讲 = Seven lectures of tradition theory / 张立文著
Uniform title: Chuan tong xue yin lun
传统学引论
by Zhang, Liwen
张立文
Changchun Shi : Changchun chu ban she, 2008
长春市 : 长春出版社, 2008
 
 
Song Ming li xue yan jiu / Zhang Liwen zhu
宋明理学研究 / 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2016
北京 : 中国人民大学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhu Xi ping zhuan / Zhang Liwen zhu
朱熹评传 / 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
[Nanjing shi] : Nanjing da xue chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1998
[南京市] : 南京大学出版社 : 江苏省新华书店发行, 1998
 
 
Zhongguo zhe xue fan chou fa zhan shi. Tian dao pian / Zhang Liwen zhu
中国哲学范畴发展史. 天道篇 / 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing hisao, 1988
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Zhu Xi si xiang yan jiu / Zhang Liwen zhu
朱熹思想硏究 / 张立文著
by Zhang, Liwen
張立文
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1994
北京 : 中國社会科学出版社, 1994
 
 
Zhou yi si xiang yan jiu / Zhang Liwen zhu
周易思想硏究/ 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
[武汉市]: 湖北人民出版社: 湖北省新華書店发行, 1980
 
 
Zheng xue yu kai xin : Wang Chuanshan zhe xue si xiang / Zhang Liwen zhu
正学与开新 : 王船山哲学思想 / 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
Beijing : Ren min chu ban she, 2001
北京 : 人民出版社, 2001
 
 
Zhu Xi si xiang yan jiu / Zhang Liwen zhu
朱熹思想硏究/ 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Peking] : 中國社会科学出版社: 新華書店北京发行所发行
 
 
Zhongguo zhe xue shi xin bian [electronic resource] / Zhang Liwen zhu bian
中国哲学史新编 [electronic resource] / 张立文主编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2012
北京 : 中国人民大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline
 
 
Rang ren shen me dou gao su ni! : guo ji wo di zhuan jia jiao ni qing song qu de ta ren xin ren, dui ni tao xin tao fei = How to get people to tell you everything / Dawei...
让人什么都告诉你! : 国际卧底专家教你轻松取得他人信任, 对你掏心掏肺 = How to get people to tell you everything / 大卫·克雷格/著 ; 张瓅文译
Uniform title: Unlocking secrets : how to get people to tell you everything. Chinese
by Craig, David, 1963-
Taibei Shi : Shang zhou chu ban, 2017 , ©2017
台北市 : 商周出版, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Guo ji fan zui xue zhuan jia jiao ni fen bian zhen wei, li po huang yan = how to become a human lie detector in under 60 minutes / Dawei Leleige (David Craig) zhu ; Zhang Liwen yi
國際犯罪學專家教你分辨真偽, 立破謊言 = How to Become a Human Lie Detector in Under 60 Minutes / 大衛·克雷格 (David Craig) 著 ; 張瓅文譯
Uniform title: Detect deceit : how to become a human lie detector in under 60 minutes. Chinese
by Craig, David, 1963-
Taibei Shi : Shang zhou chu ban, 2017 , ©2017
台北市 : 商周出版, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Sheng jing : ru xue yu Zhongguo wen hua / Zhang Liwen zhu bian ; Peng Yongjie fu zhu bian
圣境 : 儒学与中国文化 / 张立文主编 ; 彭永捷副主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2005
北京 : 人民出版社, 2005
 
 
Dao / Zhang Liwen ... [et al.] zhu
道/ 张立文 ... [et al.] 著
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing hisao, 1989
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Zhu Xi da ci dian = Zhuxi dacidian / Zhang Liwen zhu bian
朱熹大辞典 = Zhuxi dacidian / 张立文主编
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2013
上海 : 上海辞书出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.