National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"Zhang, Nan"
Sort by:
 
 
Ling Su jie zhu lei bian : Yi men bang he san ji / Zhang Nan Xugu bian zhu ; Fang Chunyang, Sun Zhizhai dian jiao
灵素节注类编 : 医门棒喝三集 / 章楠虛谷编注 ; 方春阳, 孙芝斋点校
Uniform title: Yi men bang he. 3 ji, Ling Su jie zhu lei bian
医门棒喝. 三集, 灵素节注类编
by Zhang, Nan, 19th century
章楠, 19th century
[Hangzhou shi] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[杭州市] : 浙江科学技术出版社 : 浙江省新华书店发行, 1986
 
 
Mei you yang guang de xing fu / Zhang Nan zhu
没有阳光的幸福 / 张楠著
by Zhang, Nan
张楠
[Fort Worth, Texas] : Xi liu chu ban she, 2003 , ©2003
[Fort Worth, Texas] : 溪流出版社, 2003
BookBook [text, volume]
 
 
Xin hai ge ming qian shi nian jian shi lun xuan ji / Zhang Nan, Wang Renzhi bian
辛亥革命前十年間時論選集 / 張枬, 王忍之編
by Zhang, Nan historian
張枬 historian
Xianggang : San lian shu dian, 1962
香港 : 三聯書店, 1962
 
 
Yi men bang he. Chu ji, Yi lun / Zhang Nan zhu ; Wen Gao, Jin Sheng dian jiao
医门棒喝. 初集, 医论 / 章楠著 ; 文杲,晋生点校
by Zhang, Nan, 19th century
章楠, 19th century
Beijing : Zhong yi gu ji chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中医古籍出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1987
 
 
Yan jiang de yi shu [electronic resource] / Dai'er Kanaiji ; Zhang Nan
演讲的艺术 [electronic resource] / 戴尔・卡耐基 ; 张楠
by Carnegie, Dale, 1888-1955
Beijing : Hua wen chu ban she, 2010
北京 : 华文出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo Wei Jin Nan bei chao jiao yu shi / Bu Xianqun, Zhang Nan zhu
中国魏晋南北朝教育史 / 卜宪群, 张南著
by Bu, Xianqun
卜宪群
Beijing : Ren min chu ban she, 1994
北京 : 人民出版社, 1994
 
 
Zhi shi de quan qiu hua guan li = The global governance of knowledge / Bide Dawohaosi zhu ; Shao Ke, Zhang Nan yi
知识的全球化管理 = The global governance of knowledge / 彼得・达沃豪斯著 ; 邵科, 张南译
Uniform title: Global governance of knowledge. Chinese
by Drahos, Peter, 1955-
Beijing Shi : Zhi shi chan quan chu ban she, 2013
北京市 : 知识产权出版社, 2013
 
 
Nanzhao wen hua lun : the treatises on culture of Nanzhao kingdom / Yang Zhonglu, Zhang Fusan, Zhang Nan zhu bian
南詔文化論 : the treatises on culture of Nanzhao kingdom / 杨仲录, 张福三, 张楠主编
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan xin hua shu dian jing xiao, 1991
昆明市 : 云南人民出版社 : 云南新华书店经销, 1991
 
 
Xin hai ge ming qian shi nian jian shi lun xuan ji / Zhang Nan, Wang Renzhi bian
辛亥革命前十年間时論選集 / 張枬, 王忍之編
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1960-
北京 : 生活・讀書・新知三联书店, 1960-
 
 
Mi mi [electronic resource] / Luobote Keli'er ; Zhang Nan, Liu Meina, Cai Changhui
秘密 [electronic resource] / 罗伯特・柯里尔 ; 张楠, 刘美娜, 才常慧
by Keli'er, Luobote
柯里尔・罗伯特
Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 2010
北京 : 中国华侨出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Aodaliya / Shi ye zhi Riben she hai wai ban bian ji bu bian zhu ; Zhang Wenying, Zhang Nan, Huang Yeqing yi
澳大利亚 / 实业之日本社海外版编辑部编著 ; 张文颖, 张楠, 黄叶清译
Uniform title: Ōsutoraria. Chinese
オーストラリア. Chinese
Beijing : Lü you jiao yu chu ban she, 2013 , ©2010
北京 : 旅游教育出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
The great voyages of Zheng He = [Zheng He xia Xi Yang] / text by Song Nan Zhang & Hao Yu Zhang ; illustrated by Song Nan Zhang
Great voyages of Zheng He = 鄭和下西洋 / text by Song Nan Zhang ? illustrated by Song Nan Zhang
Uniform title: Great voyages of Zheng He. Chinese & English
by Zhang, Song Nan, 1942-
Union City, CA : Pan Asian Publications, c2005
 
 
Zhang Xianliang ai qing san bu qu
张贤亮爱情三部曲
by Zhang, Xianliang
张贤亮
[Peking] : Hua yi chu ban she : fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1992
[Peking] : 华艺出版社 : 发行新华书店北京发行所, 1992
 
 
Xing ku men zhe de du bai / Bihua, Guo Liang bian
性苦悶者的獨白 / 璧華, 國良編
Xianggang : Dang dai wen xue yan jiu she, 1986
香港 : 當代文學研究社, 1986
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 65 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 65 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, 1988
北京 : 書目文獻出版社, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.