National Library of Australia

Our reading rooms will be closed on Monday 30 May. Check our opening hours before your visit.
Showing 1 - 20 of 27 Results for author:"Zhang, Fan"
Sort by:
 
 
She hui qi se lu / Zhang Fan zhu
社会七色录 / 张帆著
by Zhang, Fan
张帆
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店经销, 1989
 
 
Li Zhi san wen xuan zhu / Zhang Fan bian zhu
李贽散文选注 / 张凡编注
by Zhang, Fan
张凡
Beijing : Beijing shi fan xue yuan chu ban she, 1991
北京 : 北京师范学院出版社, 1991
 
 
by Zhang, Fan
[Washington, DC] : U.S. Dept. of Education, Office of Educational Research and Improvement, National Center for Education Statistics : Educational Resources Information Center, [1995]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
by Zhang, Fan
Cheltenham, Glos, UK ; Northampton, Massachusetts, USA : Edward Elgar Publishing Limited, [2014]
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Cheng shi fa zhan zhong de li shi wen hua bao hu dui ce / zhu zhe Zhang Fan ; dao shi Lu Jiwei, Wu Jiang
城市发展中的历史文化保护对策 / 著者张凡 ; 导师卢济威, 伍江
by Zhang, Fan
张凡
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2006
南京 : 东南大学出版社, 2006
 
 
Zhongguo gong ren jie ji he Zhongguo gong chan dang / Zhang Fan zhu
中國工人階級和中國共産黨/ 張帆著
by Zhang, Fan
張帆
Shanghai : Hua dong ren min chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Hua dong zong fen dian, 1954
上海 : 華東人民出版社 : 發行者新華書店華東總分店, 1954
 
 
by Zhang, Fan
Washington, D.C. : World Bank, Development Research Group, Sustainable Rural and Urban Development Team, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo gu dai jian shi = Zhongguo gudai jianshi / Zhang Fan zhu
中国古代简史 = Zhongguo gudai jianshi / 张帆著
by Zhang, Fan, 1967-
张帆, 1967-
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2001
北京市 : 北京大学出版社, 2001
 
 
Cai zi Deng Tuo / Zhang Fan zhu
才子鄧拓 / 張帆著
by Zhang, Fan, 1919-
張帆, 1919-
Xianggang : Xianggang Zhongguo xin wen chu ban she, 2002
香港 : 香港中國新聞出版社, 2002
 
 
Hui huang yu cheng shu [electronic resource] : Sui Tang zhi Ming zhong ye de wu zhi wen ming / Zhang Fan bian zhu
辉煌与成熟 [electronic resource] : 隋唐至明中叶的物质文明 / 张帆编著
by Zhang, Fan, 1967-
张帆, 1967-
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2009
北京 : 北京大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shou bai : Jia wu nian de Zhong Ri jue zhan = The original defeat / Shi Yonggang, Zhang Fan bian zhu
首败 : 甲午年的中日决战 = The original defeat / 师永刚, 张凡编著
by Shi, Yonggang
师永刚
Nanjing : Feng huang chu ban she, 2011
南京 : 凤凰出版社, 2011
 
 
Yang ban xi shi ji / [Shi Yonggang, Zhang Fan bian zhu]
样板戏史记 / [师永刚, 张凡编著.]
by Shi, Yonggang
师永刚
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2009
北京 : 作家出版社, 2009
 
 
Jiang Jieshi (1887-1975) / Shi Yonggang, Zhang Fan bian zhu
蒋介石(1887-1975) / 师永刚, 张凡编著
by Shi, Yonggang
师永刚
Beijing : Hua wen chu ban she, 2011
北京 : 华文出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Da zao Ya Tai mei hao wei lai : Ya Zhou kai fa yin hang wu shi nian = Banking on the future of Asia and the Pacific : 50 years of the Asian development bank / [Ao] Bide Maikaoli...
打造亚太美好未来 : 亚洲开发银行五十年 = Banking on the future of Asia and the Pacific : 50 years of the Asian development bank / [澳]彼得・麦考利(Peter McCawley)著 ; 刘天佑, 吴艳, 张帆译
Uniform title: Banking on the future of Asia and the Pacific. Chinese
by McCawley, Peter
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2020
北京 : 社会科学文献出版社, 2020
BookBook [text, volume]
 
 
Guo ji bian jiang yu bian jie : fa lü, zheng zhi yu di li = International frontiers and boundaries : law, politics and geography / [Aodaliya] Weikeduo Pulaisikaote (Victor...
国际边疆与边界 : 法律, 政治与地理 = International frontiers and boundaries : law, politics and geography / [澳大利亚]维克多・普莱斯考特(Victor Prescott), [澳大利亚]吉莉安・D.崔格斯(Gillian D. Triggs)著 ; 孔令杰, 张帆译 ; 孔令杰校
Uniform title: International frontiers and boundaries. Chinese
by Prescott, J. R. V. (John Robert Victor)
Beijing : She hui ke xue wen xue chu ban she, 2017
北京 : 社会科学文学出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Da lu xing
大陆行
by Zhang, Yi Fan
张逸凡
Xin jia po : Ji you yin wu you xian gong si, 1973
新加坡 : 集友印务有限公司, 1973
 
 
Hangzhou Feng huang si cang Alabo wen, Bosi wen bei ming shi du yi zhu / Moerdun (A. H. Morton) shi du Ying yi ; Zhou Sicheng jiao zhu Zhong yi ; Wusuji (Vosougi) shi du jiao ;...
杭州鳳凰寺藏阿拉伯文, 波斯文碑銘釋讀譯注 / 莫爾頓(A. H. Morton)釋讀英譯 ; 周思成校注中譯 ; 烏蘇吉(Vosougi)釋讀校 ; 王一丹波斯文校 ; 張帆, 吳志堅, 党寶海通校
by Morton, A. H
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2015
北京市 : 中華書局, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.