National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 25 Results for author:"Zhang, Xianwen"
Sort by:
 
 
Zhongguo xian dai shi shi liao xue / Zhang Xianwen zhu
中国现代史史料学 / 张宪文著
by Zhang, Xianwen
张宪文
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1985
 
 
Dong zu mu gou jian zhu ying zao ji yi / zuo zhe: Zhang Xianwen
侗族木构建筑营造技艺 / 作者: 张宪文
by Zhang, Xianwen
张宪文
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 2013
北京 : 北京科学技术出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo kang Ri zhan zheng shi, 1931-1945 / Zhang Xianwen, Pang Shaotang, Li Jifeng, Chen Qianping, Zuo Yongzhang deng zhu
中國抗日戰爭史(1931-1945) / 張憲文, 龐紹堂, 李繼鋒, 陳謙平, 左用章等著
by Zhang, Xianwen, 1934-
張憲文, 1934-
Taibei Shi : Cang bi chu ban, 2015
臺北市 : 蒼璧出版, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhang Cong ji / Zhang Cong zhuan ; Zhang Xianwen jiao zhu
张璁集 / 张璁撰 ; 张宪文校注
by Zhang, Fujing, 1475-1539
张孚敬, 1475-1539
Shanghai : Shang hai she hui ke xue yuan chu ban she, 2003
上海 : 上海社会科学院出版社, 2003
 
 
Wang Shugao ji / Wang Shugao zhuan ; Zhang Xianwen jiao zhu
王叔杲集 / 王叔杲撰 ; 张宪文校注
by Wang, Shugao, 1517-1600
王叔杲, 1517-1600
Shanghai Shi : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2005
上海市 : 上海社会科学院出版社, 2005
 
 
Minguo Nanjing xue shu ren wu zhuan / Zhang Xianwen zhu bian ; shen Xiaoyun, Mao Rong, Wang Yunlai fu zhu bian
民国南京学术人物传 / 张宪文主编 ; 申晓云, 冒荣, 王运来副主编
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2005
南京市 : 南京大学出版社, 2005
 
 
Kang Ri zhan zheng de zheng mian zhan chang / Zhang Xianwen zhu bian ; [bian zhuan zhe Zhu Baoqin ... et al.]
抗日战争的正面战场 / 张宪文主编 ; [编撰者朱宝琴 ... et al.]
[Zhengzhou shi] : Hena ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[郑州市] : 河南人民出版社 : 河南省新華書店发行, 1987
 
 
Gao Zecheng ji / Gao Ming zhu ; Zhang Xianwen, Hu Xuegang ji jiao
高则诚集 / 高明著 ; 张宪文, 胡雪冈辑校
Uniform title: Works. 1992
by Gao, Ming, active 1345
高明, active 1345
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 1992
杭州 : 浙江古籍出版社, 1992
 
 
Nanjing da tu sha shi liao ji / Zhang Xianwen zhu bian
南京大屠杀史料集 / 张宪文主编
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2005-2010
南京 : 江苏人民出版社, 2005-2010
BookBook [text, volume]
 
 
Zhonghua Minguo shi = A history of Republic of China / Zhang Xianwen deng zhu
中华民国史 = A history of Republic of China / 张宪文等著
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2006
南京市 : 南京大学出版社, 2006
 
 
Jiang Jieshi quan zhuan = Jiang jie shi quan zhuan / Zhang Xianwen, Fang Qingqiu zhu bian ; zuo zhe Fang Qingqiu ... [et. al]
蒋介石全传 = Jiang jie shi quan zhuan / 张宪文, 方庆秋主编;著者方庆秋 ... [et. al]
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 2004
郑州市 : 河南人民出版社, 2004
 
 
Riben qin Hua tu zhi / Zhang Xianwen zhu bian
日本侵华图志 / 张宪文主编
Jinan Shi : Shandong hua bao chu ban she, 2015
济南市 : 山東畫報出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Te ji. Ri fang shi liao / Zhang Xianwen, Lü Jing bian
特辑. 日方史料 / 张宪文, 吕晶编
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2010
南京 : 江苏人民出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Te ji. Zhong fang shi liao / Zhang Xianwen, Lü Jing bian
特辑. 中方史料 / 张宪文, 吕晶编
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2010
南京 : 江苏人民出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Nanjing da tu sha zhen xiang / Zhang Xianwen, Lü Jing bian
南京大屠杀真相 / 张宪文, 吕晶编
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2007
南京 : 江苏人民出版社, 2007
BookBook [text, volume]
 
 
Te ji. Xi fang shi liao / Zhang Xianwen, Lü Jing bian
特辑. 西方史料 / 张宪文, 吕晶编
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2010
南京 : 江苏人民出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Minguo dang an yu Minguo shi xue shu tao lun hui lun wen ji / Zhang Xianwen, Chen Xingtang, Zheng Huixin bian
民国档案与民国史学术讨论会论文集 / 张宪文, 陈兴唐, 郑会欣编
by Minguo dang an yu min guo shi xue shu tao lun hui (1987 : Nanjing, Jiangsu Sheng, China)
民国档案与民国史学术讨论会 (1987 : Nanjing, Jiangsu Sheng, China)
Beijing : Dang an chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 档案出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Nanjing da tu sha shi liao ji. 62, Ri jun di liu shi tuan guan bing hui yi / Luo Wenwen deng
南京大屠杀史料集. 62, 日军第六师团官兵回忆 / 罗文文等
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2010
南京 : 江苏人民出版社, 2010
 
 
Zhongguo kang Ri zhan zheng shi, 1931-1945 / zhu bian Zhang Xianwen ; fu zhu bian Chen Qianping, Chen Hongmin
中国抗日战争史, 1931-1945 / 主编张宪文 ; 副主编陈谦平, 陈红民
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2001
南京市 : 南京大学出版社, 2001
 
 
Zhonghua Minguo zhuan ti shi / Zhang Xianwen, Zhang Yufa zhu bian
中华民国专题史 / 张宪文, 张玉法主编
Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2015
南京 : 南京大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.