National Library of Australia

Showing 1 - 4 of 4 Results for author:"Zhang, Yishan"
Sort by:
 
 
Dong nan Ya shi yan jiu lun ji / Zhang Yishan zhu
東南亞史研究論集 / 張奕善著
by Zhang, Yishan
張奕善
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 65 [1976]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國65 [1976]
 
 
Ming dai Zhongguo yu Malaiya de guan xi, Zhang, Yishan zhu
明代中國與馬來亞的關係, 張弈善著
by Zhang, Yishan
張弈善
[Taibei] Guo li Taiwan da xue wen xue yuan, Minguo 53 [1964]
[臺北] 國立臺灣大學文學院, 民國53 [1964]
 
 
Zhu Ming wang chao shi lun wen ji. Taizu, Taizong pian / Zhang Yishan zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
朱明王朝史論文輯. 太祖, 太宗篇 / 張奕善著 ; 國立編譯館主編
by Zhang, Yishan
張奕善
Taibei shi : Guo li bian yi guan, Minguo 80 [1991]
台北市: 國立編譯館, 民國80 [1991]
 
 
Nan yang Hua ren jian shi / Wang Gengwu zhu ; Zhang Yishan yi zhu
南洋華人簡史 / 王賡武著 ; 張奕善譯註
by Wang, Gungwu
王賡武
Taibei : Shui niu chu ban she, Minguo 58 [1969]
臺北 : 水牛出版社, 民國 58 [1969]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.