National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 37 Results for author:"Zhao, Jin"
Sort by:
 
 
Han zi de lai long qu mai / Zhao Jin bian zhu
汉字的来龙去脉 / 赵进编著
by Zhao, Jin
赵进
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 1992
北京 : 中国文史出版社, 1992
 
 
Jin shi cun : 15 juan / Zhao Jin zhuan
金石存 : 十五卷 / 趙搢撰
by Zhao, Jin
趙搢
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Jin shi cun / Zhao Jin bian
金石存 / 趙搢編
by Zhao, Jin
趙搢
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Yang e man bi / Zhao Jin lu. Sui yin man lu / Chen Shichong zhuan. Xi yu suo lu / Sun Zongjian zhuan
養疴漫筆/ 趙溍錄.隨隱漫錄/陳世崇撰.西畬瑣錄/孫宗鑑撰
by Zhao, Jin, 13th century
趙溍, 13th century
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Dian zi ji suan ji ming ci ci dian / Li Qipeng, Zhao Jin he bian
電子計算機名詞辭典 / 李啓鵬, 趙瑾合編
by Li, Qipeng
李啓鵬
Taibei Shi : Wu zhou chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 五洲出版社, 民國63 [1974]
 
 
E yu chang yong ci ci dian = Russsko-kitaĭskiĭ slovarʹ naibolee upotrebitelʹnykh slov / Jin Zhao bian
俄語常用词词典 = Russsko-kitaĭskiĭ slovarʹ naibolee upotrebitelʹnykh slov / 金钊编
by Jin, Zhao
金钊
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Zhongguo jin dai jing ji shi / zhu bian Zhao Jin ; fu zhu bian Wang Yuru, Zhang Donggang
中国近代经济史 / 主编赵津 ; 副主编王玉茹, 张东刚
Tianjin : Nan kai da xue chu ban she, 2006
天津 : 南开大学出版社, 2006
 
 
Zhao Zhongjing gong xing ying za lu
趙忠靖公行營雜錄
by Zhao, Kui, 1186-1266
趙葵, 1186-1266
Taibei : Zhao shi zong qin hui, [1978?]
台北 : 趙氏宗親會, [1978?]
BookBook [text, volume]
 
 
Ganzhou fu zhi : Jiangxi sheng / Yu Wenlong xiu ; Xie Zhao zuan
贛州府志 : 江西省 / 余文龍修 ; 謝詔纂
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 78 [1989]
台北市 : 成文出版社, 民國78 [1989]
 
 
Ming Hongwu si nian jin shi deng ke lu / zhuan ren bu xiang. Jin shi qi / Zhu Zhao zhuan. Yan ting yong huai / Gong Liben zhuan
明洪武四年進士登科錄/ 撰人不詳.金石契/祝肇撰.煙艇永懷/龔立本撰
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Zhi yuan gao : er shi ba juan, mu lu er juan / Zhao Shixian zhuan
芝園稿 : 二十八卷, 目錄二卷 / 趙世顯撰
by Zhao, Shixian, jin shi 1583
趙世顯, jin shi 1583
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Xiao pin ji : [3 juan / zhu zuo zhe Zhao Bi]
效顰集 : [3卷 / 著作者 趙弼]
by Zhao, Bi, jin shi 1481
趙弼, jin shi 1481
Taibei : He luo tu shu chu ban she, Minguo 66 [1977]
臺北 : 河洛圖書出版社, 民國66 [1977]
 
 
Hong fan tong yi / Zhao Shanxiang zhuan. Shu yi / Wang Bai zhuan
洪範統一/ 趙善湘撰.書疑/王柏撰
by Zhao, Shanxiang, jin shi 1196
趙善湘, jin shi 1196
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Zhao shi jia cang ji : ba juan / Zhao Wenhua zhuan
趙氏家藏集 : 八卷 / 趙文華撰
by Zhao, Wenhua, jin shi 1529
趙文華, jin shi 1529
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Kun xue ji wen can zhu / Zhao Jingxiang zhu
困學紀聞參注 / 趙敬襄著
by Zhao, Jingxiang, jin shi 1799
趙敬襄, 1799年進士
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Jia shen ji shi / Zhao Shijin zhu. Ji shi lue, (Qing) que ming zhu. Tong yu za ji, Shi Dun zhu. Nan zhong ji, Qian Surun zhu. Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji
甲申紀事 / 趙士錦著. 紀事畧, (淸)闕名著. 慟餘雜記, 史惇著. 南忠記, 錢肅潤著. 中華書局上海編輯所編輯
by Zhao, Shijin, jin shi 1637
趙士錦, jin shi 1637
Beijing : Zhonghua shu ju, 1959
北京 : 中華書局, 1959
 
 
Nanyang ji / Zhao Xiang zhuan
南陽集 / 趙湘撰
by Zhao, Xiang, jin shi 992
趙湘, jin shi 992
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Jiajing Jiaxing Fu tu ji [microform] : [20 juan] / Zhao Wenhua bian ji [i.e. zhuan]
嘉靖嘉興府圖記 [microform] : [20卷] / 趙文華編輯[i.e.撰]
Uniform title: Jiaxing Fu tu ji
嘉興府圖記
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhi li Ruzhou quan zhi : [10 juan] / Zhao Linzheng, [Bei MingYi] zuan xiu
直隸汝州全志 : [10卷] / 趙林成, [白明義] 纂修
by Zhao, Lincheng, jin shi 1841
趙林成, jin shi 1841
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, [1968]
台北 : 台灣學生書局, [1968]
 
 
Si bian lu ji yao : [35 juan] / (Qing) Lu Shiyi zhuan ; Zhang Boxing bian
思辨錄輯要 : [35卷] / (淸) 陸世儀撰 ; 張伯行編
by Lu, Shiyi, 1611-1672
陸世儀, 1611-1672
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.