National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 61 Results for author:"Zhao, P"
Sort by:
 
 
by Zhao, P
Cambridge, MA : Smithsonian Astrophysical Observatory ; [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1994]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
She hui zhu yi lun : she hui zhu yi she hui de guo du xing he er chong xing / Zhao Peixing zhu
社会主义论 : 社会主义社会的过渡性和二重性 / 赵培星著
by Zhao, Peixing
赵培星
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Liang Han zong zu yan jiu / Zhao Pei zhu
两汉宗族硏究 / 赵沛著
by Zhao, Pei
赵沛
Jinan Shi : Shandong da xue chu ban she, 2002
济南市 : 山东大学出版社, 2002
 
 
Li shu xue xi yu xin shang / Zhao Pu zhu
隸書學習與欣賞 / 赵普著
by Zhao, Pu, 1939-
赵普, 1939-
Beijing : WEn jin chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 文津出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Taiwan lin ye de di li xue yan jiu / Zhao Pengjun zhu
臺灣林業的地理學研究 / 趙朋俊著
by Zhao, Pengjun
趙朋俊
Taibei : Wen jing chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 文景出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Li zhi / Zhao Ping bian
荔枝 / 赵平编
by Zhao, Ping
赵平
Nanning shi : Guangxi ren min chu ban she, 1983
南宁市 : 广西人民出版社, 1983
 
 
Pian shi ji / Zhao Puchu
片石集 / 赵朴初
by Zhao, Puchu, 1907-
赵朴初, 1907-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1978
北京 : 人民文学出版社, 1978
 
 
Zhongguo yue qi xue. Gu qin pian / Zhao Pu zhu
中國樂器學. 古琴篇 / 趙璞著
by Zhao, Pu
趙璞
Jiayi Shi : Fa xing ren Zhao Pu, Minguo 80 [1991]
嘉義市 : 發行人趙璞, 民國80 [1991]
 
 
Xing de yuan qi : li shi ji dian yu shi ge yi shu / Zhao Peilin zhu
兴的源起 : 历史积淀与诗歌艺术 / 赵沛霖著
by Zhao, Peilin
赵沛霖
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新華書店经销, 1987
 
 
Liao Ping Chun qiu xue yan jiu / Zhao Pei zhu
廖平春秋学研究 / 赵沛著
by Zhao, Pei
赵沛
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 2007
成都市 : 巴蜀书社, 2007
 
 
Zhongguo yue qi xue. Gu zheng pian / Zhao Pu zhu
中國樂器學. 古箏篇 / 趙璞著
by Zhao, Pu
趙璞
Jiayi Shi : Zhao Pu : Fa xing ren Zhao Yuancheng, Minguo 74 [1985]
嘉義市 : 趙璞 : 發行人趙元成, 民國74 [1985]
 
 
Zhao Puchu wen gao / Yu Shumin bian
赵朴初文稿 / 余树民编
Uniform title: Selections. 2002
by Zhao, Puchu
赵朴初
[Taihu Xian] : Anhui Sheng Taihu Xian Zhao Puchu zi liao zheng ji wei yuan hui, 2002
[太湖县] : 安徽省太湖县赵朴初资料征集委员会, 2002
 
 
Zhongguo gu dai yi xue / Zhao Pushan zhu
中国古代医学 / 赵璞珊著
by Zhao, Pushan
赵璞珊
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Taiwan cha ye de di li xue yan jiu / Zhao Pengjun zhu
臺灣茶葉的地理學研究 / 趙朋俊著
by Zhao, Pengjun
趙朋俊
Taibei : Wen jing chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北 : 文景出版社, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Lun gui lü / Zhao Peixing
论规律/ 赵培星
by Zhao, Peixing
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1981
[Peking] : 人民出版社: 新華書店发行, 1981
 
 
Liu Tianhua : zhuan ji xiao shuo = Liutianhua / Zhao Pei zhu
刘天华 : 传记小说 = Liutianhua / 赵沛著
by Zhao, Pei
赵沛
Shanghai : Shanghai yin yue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
上海 : 上海音乐出版社 : 新華書店经销, 1989
 
 
Rou shi xuan ji / [Zhao Pingfu zhu]
柔石選集 / [趙平復著]
Uniform title: Works. Selections. 1986
by Zhao, Pingfu, 1901-1931
趙平復, 1901-1931
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 人民文學出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.