National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"Zhao, Yabo"
Sort by:
 
 
Zhe xue gai lun, Zhao Yabo zhu
哲學概論, 趙雅博著
by Zhao, Yabo
趙雅博
Taibei, Zhonghua shu ju, Minguo 48 [1959]
台北, 中華書局, 民國48 [1959]
 
 
Zhong wai yi shu chuang zuo xin li xue / Zhao Yabo zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外藝術創作心理學/ 趙雅博著;中華文化復興運動推行委員會主編
by Zhao, Yabo
趙雅博
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 72 [1983]
臺北市: 中央文物供應社, 民國72 [1983]
 
 
Zhong wai zhe xue gai lun zhi bi jiao yan jiu / Zhao Yabo zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外哲學槪論之比較硏究 / 趙雅博著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編
by Zhao, Yabo
趙雅博
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71-72 [1982-1983]
臺北市 : 中央文物供應社, 民國71-72 [1982-1983]
BookBook [text, volume]
 
 
Wen yi zhe xue xin lun / Zhao Yabo zhu
文藝哲學新論 / 趙雅博著
by Zhao, Yabo
趙雅博
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Min guo 63 [1974]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國63 [1974]
 
 
Zhong xi wen hua de xin chu lu / Zhao Yabo zhu
中西文化的新出路 / 趙雅博著
by Zhao, Yabo
趙雅博
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Tian ya jing hong / Zhao Yabo zhu
天涯驚鴻 / 趙雅博著
by Zhao, Yabo
趙雅博
Taibei Shi : Shui niu chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 水牛出版社, 民國64 [1975]
 
 
Re ai Zhongguo liang shen fu / Zhao Yabo zhu
熱愛中國兩神父 / 趙雅博著
by Zhao, Yabo
趙雅博
Taibei : Zheng tong wen hua chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 68 [1979]
臺北 : 正統文化出版股份有限公司, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhe xue xin lun / Zhao Yabo zhu
哲學新論 / 趙雅博著
by Zhao, Yabo
趙雅博
Taibei Shi : Qi ye shu ju, Minguo 65 [1976]
臺北市 : 啓業書局, 民國65 [1976]
 
 
Cun zai zhu yi lun cong / Zhao Yabo zhu
存在主義論叢 / 趙雅博著
by Zhao, Yabo 1917-
趙雅博 1917-
Taibei Shi : Da Zhongguo tu shu gong si, Minguo 57 [ 1968]
臺北市 : 大中國圖書公司 , 民國57 [ 1968]
 
 
Zhi shi lun / Zhao Yabo zhu
知識論 / 趙雅博著
by Zhao, Yabo, 1917-
趙雅博, 1917-
Taibei Shi : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 68 [1979]
臺北 : 幼獅文化事業公司, 民國68 [1979]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.