National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 903532 Results for author:"Zhejiang Zhong yi xue yuan. " He Ren yi an xuan\" zheng li zu\"
Sort by:
 
 
He Ren yi an xuan / [Zhejiang Zhong yi xue yuan "He Ren yi an xuan" zheng li zu]
何任医案选 / [浙江中医学院《何任医案选》整理組]
by He, Ren
何任
[Hangzhou Shi] : [Zhejiang ke xue ji shu chu ban she]: [Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing], [1981.]
[杭州市] : 浙江科学技朮出版社 : 浙江省新华书店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Yi zong jin jian za bing xin fa yao jue bai hua jie / Zhejiang Zhong yi xue yuan bian
医宗金鉴杂病心法要诀白話解 / 浙江中医学院编
[Peking] : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
[Peking] : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Yi zong jin jian za bing xin fa yao jue bai hua jie / Zhejiang Zhong yi xue yuan bian
醫宗金鑑雜病心法要訣白話解 / 浙江中醫學院編
[Peking] : Ren min wei sheng chu ban she ; Peking : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 人民衛生出版社 ; [Peking] : 新華書店北京發行所發行, 1979
 
 
Wen bing tiao bian bai hua jie / Zhejiang zhong yi xue yuan bian
温病条辨白话解 / 浙江中医学院编
[Beijing] : Ren min wei sheng chu ban she, 1981
[北京] : 人民卫生出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong yi nei ke shou ce / Zhejiang Zhong yi xue yuan bian
中医内科手册 / 浙江中医学院编
[Hangzhou shi] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[Hangzhou shi] : 浙江科学技术出版社 : 浙江省新华书店发行, 1983
 
 
Zhong yi fu ke shou ce / Zhejiang Zhong yi xue yuan bian
中医妇科手册 / 浙江中医学院编
[Hangzhou Shi] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[Hangzhou Shi] : 浙江科学技术出版社 : 浙江省新华书店发行, 1984
 
 
Zhejiang Zhong yi xue yuan xue bao = Zhejiang zhongyi xueyuan xuebao
浙江中医学院学报= Zhejiang zhongyi xueyuan xuebao
[Hangzhou shi] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she
[杭州市]: 浙江科学技术出版社
 
 
Xin zhen jiu xue / Zhejiang Zhong yi xue yuan
新针灸学 / 浙江中医学院
Hangzhou : Zhejiang ke ji chu ban she, 1982
杭州 : 浙江科技出版社, 1982
 
 
Yi gu wen : Zhong yi zhuan ye yong / zhu bian Shanghai Zhong yi xue yuan, Zhejiang Zhong yi xue yuan ; bian xie dan wei Guangzhou Zhong yi xue yuan ... [et al.]
医古文 : 中医专业用 / 主编上海中医学院, 浙江中医学院 ; 編写单位广州中医学院 ... [et al.]
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 1978
上海 : 上海科学技术出版社, 1978
 
 
Li He shi xuan / Shanghai Shi xiang jiao gong ye gong si, Shanghai shi fan da xue Zhong wen xi Li He shi xuan zhu zu
李賀诗选 / 上海市橡胶工业公司, 上海师范大学中文系李贺诗选注组
Uniform title: Li Changji ge shi. Selections
李長吉歌詩. Selections
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1978
北京 : 人民文学出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo ren zheng ren ke nian jian = Zhong guo ren zheng ren ke nian jian / 《 Zhongguo guo jia ren zheng ren ke jian du guan li wei yuan hui》 bian
中国认证认可年鉴 = Zhong guo ren zheng ren ke nian jian / 《中国国家认证认可监督管理委员会》编
Beijing : Zhongguo biao zhun chu ban she, 2004-
北京 : 中国标准出版社, 2004-
 
 
Wen yi zheng ming = Wen yi zheng ming
文兿爭鳴 = Wen yi zheng ming
Changchun shi : "Wen yi zheng ming" za zhi she
长春市 : 《文艺争鸣》杂志社
 
 
Yi xiao xuan shi gao zhu shi / Meng Quanjing zhu ; Liu Yinghua zhu shi
亦嚣轩诗稿注释 / 蒙泉镜著 ; 刘映华注释
by Liu, Yinghua, 1925-
刘映华, 1925-
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1989
南宁市 : 广西人民出版社, 1989
 
 
He Duoling = He Duo-ling
何多苓 = He Duo-ling
by He, Duoling, 1948-
何多苓, 1948-
Taibei : Yi shu jia chu ban she, Minguo 83 [1994]
台北 : 藝術家出版社, 民國83 [1994]
 
 
Admiral Zheng He (1371-1433) : the great Muslim envoy of China = Wei da de Hui zu ren wu -- Zheng He / Yusuf Liu Baojun
Admiral Zheng He (1371-1433), the great Muslim envoy of China = 伟大的回族人物 -- 郑和 / 尤素福.刘宝军
by Liu, Yusuf Baojun, 1963-
Melaka, Malaysia : Malaysia Institute of Historical and Patriotisme Studies, 2004
 
 
Ren li zi yuan fa zhan yan jiu zong bao gao / Xing zheng yuan guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui ren li zi yuan xiao zu bian
人力資源發展硏究總報告 / 行政院國際經濟合作發展委員會人力資源小組編
by Guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui (China). Ren li zi yuan xiao zu
國際經濟合作發展委員會 (China). 人力資源小組
[Taibei] : Xing zheng yuan guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui ren li zi yuan xiao zi, Minguo 55 [1966]
[臺北] : 行政院國際經濟合作發展委員會人力資源小組, 民國55 [1966]
BookBook [text, volume]
 
 
Guo li zheng zhi da xue xue bao
國立政治大學學報
Uniform title: Guo li zheng zhi da xue xue bao (1998)
國立政治大學學報 (1998)
Taibei Shi : Guo li zheng zhi da xue, 1960-
臺北市 : 國立政治大學, 1960-
 
 
Yi li zheng yi jie yao / [Hu Peihui Zhucun zhu ; Yu Yuanying jie chao]
儀禮正義節要 / [胡培翬竹村著 ; 郁元英節抄]
Uniform title: Yi li zheng yi. Selections
儀禮正義. Selections
by Hu, Peihui, 1782-1849
胡培翬, 1782-1849
Taibei Shi : Yu shi yin shu ji jiang xue ji jin hui, c1984
台北市 : 郁氏印書及奬學基金會, c1984
 
 
Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. 2 bian / Wang Mingsun zhu bian
古代歷史文化研究輯刊. 2編 / 王明蓀主編
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.