National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 181 - 200 of 903204 Results for author:"Zhejiang Zhong yi xue yuan. " He Ren yi an xuan\" zheng li zu\"
Sort by:
 
 
Zong he jing zheng li [electronic resource]
综合竞争力 [electronic resource]
Uniform title: Zong he jing zheng li (Online)
综合竞争力(Online)
Fuzhou : Guan li shi jie za zhi she, 2009-
福州 : 管理世界杂志社, 2009-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Hengmaobinghong yi an / He Hongfang zhu ; He Shixi jiao ji
横泖病鴻醫案 / 何鴻舫著 ; 何時希校葺
by He, Changzhi, 1821-1890
何昌治, 1821-1890
Shanghai : Xue lin chu ban she dai li chu ban : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo dai li fa xing, 1982
上海 : 学林出版社代理出版 : 新華書店上海发行所代理发行, 1982
 
 
Li Shangyin he ta de shi / Zhu Xie deng
李商隱和他的詩 / 朱偰等
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國60 [1971]
 
 
Xue xi wen xuan / Guangzhou Shi ge ming wei yuan hui zheng gong zu xuan chuan ban gong shi bian yin
学习文选 / 广州市革命委员会政工组宣传办公室編印
[Guangzhou] : Guangzhou Shi ge ming wei yuan hui zheng gong zu xuan chuan ban gong shi, 1968
[广州] : 广州市革命委员会政工组宣传办公室, 1968
BookBook [text, volume]
 
 
Balikun Hasake zu feng su xi guan / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu cong kan bian ji zu
巴里坤哈萨克族风俗习慣 / 新疆维吾尔自治区丛刊编辑组
by Zheng, Chengjia
郑成加
Wulumuqi : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1986
乌鲁木齐 : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1986
 
 
Zheng He yan jiu zi liao xuan bian / Ji nian wei da hang hai jia Zheng He xia xi yang 580 zhou nian chou bei wei yuan hui, Zhongguo hang hai shi yan jiu hui
鄭和硏究資料选编 / 纪念伟大航海家郑和下西洋580周年筹备委员会, 中国航海史硏究会
[Peking] : Ren min jiao tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 人民交通出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Wen xuan pang zheng / Liang Zhangju zhu
文選旁證 / 粱章鉅著
by Liang, Zhangju, 1775-1849
粱章鉅, 1775-1849
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 55 [1966]
台北 : 廣文書局, 民國55 [1966]
 
 
Fei zheng fu zu zhi de li lun chan shi : jian lun wo guo xian xing fei zheng fu zu zhi fa lü de chong tu yu xuan ze / Wang Jianqin zhu
非政府组织的理论阐释 : 兼论我国现行非政府组织法律的冲突与选择 / 王建芹著
by Wang, Jianqin
王建芹
Beijing Shi : Zhongguo fang zheng chu ban she, 2005
北京市 : 中国方正出版社, 2005
 
 
Yi zu gu dai shi / Ma Changshou yi zhu ; Li Shaoming zheng li
彝族古代史 / 马长寿遗著 ; 李绍明整理
by Ma, Changshou, -1971
马长寿, -1971
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
Ming yi He Hongfang shi lue ji mo ji / [He Shixi bian zhu]
名医何鸿舫事略及墨迹 / [何时希编著]
by He, Shixi
何时希
Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo dai li fa xing, 1988
上海 : 学林出版社 : 新華書店上海发行所代理发行, 1988
 
 
Li zu she hui li shi diao cha / Guangdong Sheng bian ji zu
黎族社会历史调查 / 广东省编辑组
[Peking] : Min zu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1986
[Peking] : 民族出版社 : 新華書店发行, 1986
 
 
Tai xuan jiao shi / Yang Xiong yuan zhu ; Zheng Wan'geng jiao shi
太玄校釋 / 揚雄原著 ; 鄭萬耕校釋
by Zheng, Wan'geng
鄭萬耕
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 1989
Beijing : 北京師範大學出版社, 1989
 
 
Zheng gu san yan : chang pian ping shu = Zheng gu san yan / Chen Changxiang yan jiang ; Li Ying, Wang Zhi zheng li
蒸骨三验 : 长篇评书 = Zheng gu san yan / 陈长祥演讲 ; 李颖, 王志整理
by Chen, Changxiang
陈长祥
[Changchun Shi] : Jilin ren min chu ban she : Jilin Sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[Changchun Shi] : 吉林人民出版社 : 吉林省新华书店发行, 1985
 
 
Wen shi zi liao xuan ji / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanghai shi wei yuan hui, wen shi zi liao gong zuo zu bian yin
文史資料选輯 / 中国人民政治协商会議上海市委員会, 文史資料工作組編印
Uniform title: Wen shi zi liao xuan ji (Shanghai, China)
文史資料选輯 (Shanghai, China)
Shanghai : Wen shi zi liao gong zuo zu, 1959-1982
上海 : 文史資料工作組, 1959-1982
 
 
Li Rui kou shu wang shi / Ding Dong ce hua, cai lu ; Li Nanyang zheng li, bian ji
李銳口述往事 / 丁東策劃、採錄 ; 李南央整理、編輯
by Li, Rui, 1917-
李銳, 1917-
Xianggang : Da shan wen hua chu ban she you xian gong si, 2013
香港 : 大山文化出版社有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Wei Zheng : xuan zi "Xin Tang shu" / Zhao Wu yi zhu
魏徵 : 選自《新唐書》 / 趙武譯注
by Zhao, Wu
趙武
Beijing : Zhonghua shu ju, 1962
北京 : 中華書局, 1962
 
 
Zou xiang he chu : hou xian dai zhu yi yu dang dai hui hua = hou xian dai zhu yi yu dang dai hui hua / Li Yi zhu
走向何处 : 后现代主义与当代绘画 = hou xian dai zhu yi yu dang dai hui hua / 李一著
by Li, Yi
李一
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1994
北京 : 中国社会出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1994
 
 
Li Shiqiao = Li Shi Jiao / [ben juan zhu zhe Wang Deyu]
李石樵= Li Shi Jiao / [本卷著者王德育]
by Li, Shiqiao, 1908-
李石樵, 1908-
Taibei Shi : Yi shu jia chu ban she : Zong jing xiao Yi shu tu shu gong si, Minguo 82 [1993]
臺北市 : 藝術家出版社 : 總經銷藝術圖書公司, 民國82 [1993]
 
 
Zhou yi shang zhan / Li Qing'an zhuan. Yi shi yi zhan / Li Daoping zhu
周易尚占/ 李清菴撰.易筮遺占/李道平著
by Li, Qing'an
李清菴
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Ren li zi yuan [electronic resource]
人力资源 [electronic resource]
Uniform title: Ren li zi yuan (Online)
人力资源(Online)
Shenzhen : Shenzhen xi bu ren li zi yuan shi chang, 1999-2002
深圳 : 深圳西部人力资源市场, 1999-2002
JournalJournal, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.