National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 21 - 40 of 903122 Results for author:"Zhejiang Zhong yi xue yuan. " He Ren yi an xuan\" zheng li zu\"
Sort by:
 
 
Beiwei Zhang Xuan mu ji / "Li dai bei tie fu shu xuan" bian ji zu
北魏張玄墓志/ 《历代碑帖法书选》编辑组
Uniform title: Zhang Xuan mu zhi
張玄墓志
Beijing : Wen wu chu ban she : fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1984
北京: 文物出版者新华书店北京发行所, 1984
 
 
Yi li : [17 juan / Zheng Xuan zhu ; Jin Pan ding
儀禮 : [17卷 / 鄭玄註; 金蟠訂
Uniform title: Yi li
儀禮
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Wang Xiaobo Li Shun qi yi zi liao xuan zhu : Nong min zhan zheng zi liao xuan zhu / Beijing qi che zhi zao chang gong ren li lun zu ; Yan Longge
王小波李顺起义资料选注 : 农民战争资料选注 / 北京汽车制造厂工人理论组 ; 严龙戈
by Beijing qi che zhi zao chang. Gong ren li lun zu
北京汽车制造厂. 工人理论组
Beijing : Zhonghua shu ju, 1976
北京 : 中华书局, 1976
 
 
Ren shi = Ren shi
人事 = Ren shi
Taiyuan Shi : "Ren shi" za zhi she
太原市 : 《人事》杂志社
 
 
Dang de zu zhi gong zuo [microform] / Zhong guo nong gong min zhu dang zhong yang chang wu wei yuan hui
党的組織工作 [microform] / 中國農工民主党中央常務委員會
Shanghai : Shanghai hu xun she, 1948
[上海] : 上海滬訊社, 1948
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhou yi Zheng Kangcheng zhu / [Wang Yinglin zuan ji]. Zhou yi yao yi. Han shang Yi zhuan / [Zhu Zhen ji zhuan]. Li ji zheng yi can ben / [Kong Yingda deng zhuan]
周易鄭康成注 / [王應麟纂輯]. 周易要義. 漢上易傳 / [朱震集傳]. 禮記正義殘本 / [孔穎逹等撰]
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, [19--]
臺北市: 臺灣商務印書館, [19--]
 
 
Lisu zu min jian gu shi = Li su zu min jian gu shi / Nujiang zhou "Lisu zu min jian gu shi" bian ji zu
傈僳族民间故事 = Li su zu min jian gu shi / 怒江州《傈僳族民间故事》编辑组
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
昆明市 : 云南人民出版社 : 云南省新华书店发行, 1984
 
 
Li He shi xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Liu Sihan xuan zhu
李賀詩選 / 劉逸生主編 ; 劉斯翰選注
by Li, He, 790-816
李賀, 790-816
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1980
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1980
 
 
"He wei 'zhan hou'--Ya Zhou de '1945' nian ji qi zhi hou" / Xie Zhengyu [and 4 others] zhu bian
《何謂「戰後」--亞洲的「1945」年及其之後》 / 謝政諭 [and 4 others] 主編
 
 
Wo de rong ma sheng ya : Zheng Dongguo hui yi lu = Wo de rongma shengya : Zheng Dongguo huiyilu / Zheng Dongguo zhu ; Zheng Jianbang, Hu Yao ping zheng li
我的戎马生涯 : 郑洞国回忆录 = Wo de rongma shengya : Zheng Dongguo huiyilu / 郑洞国著 ; 郑建邦, 胡耀萍整理
by Zheng, Dongguo, 1903-1991
郑洞国, 1903-1991
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2012
北京市 : 东方出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Bo yi zhi / [Zheng Huan'gu]. Ji yi ji / [Xue Yongruo] ; Jin Wenming xuan yi [er shu]
博異志 / [郑还古]. 集異記 / [薛用弱] ; 金文明选译 [二书]
Uniform title: Bo yi zhi. Selections
博異志. Selections
by Gu, Shenzi, 9th century
谷神子, 9th century
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
杭州 : 浙江古籍出版社 :b浙江省新華書店發行, 1984
 
 
Heilongjiang zheng bao [electronic resource]
黑龙江政报 [electronic resource]
Uniform title: Heilongjiang zheng bao (Online)
黑龙江政报(Online)
Haerbin : Heilongjiang Sheng ren min zheng fu ban gong ting, 1950-2007
哈尔滨 : 黑龙江省人民政府办公厅, 1950-2007
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhong yi ji bing zheng hou ci dian = Zhong yi ji bing zheng hou ci dian / zhu zhe Wang Yuting, Luo Pushu, Li Zhiwen
中医疾病证候辞典 = Zhong yi ji bing zheng hou ci dian / 著者王雨亭, 罗普树, 李志文
by Wang, Yuting
王雨亭
Beijing : Ren min jun yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 人民軍医出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zheng dao : Qiu He shi nian : yi wei shi wei shu ji fa ren shen si de cong zheng li cheng = Zhengdao : Qiu He shi nian / Bao Yonghui, Xu Shousong zhu
政道 : 仇和十年 : 一位市委书记发人深思的从政历程 = Zhengdao : Qiu He shi nian / 包永辉, 徐寿松著
by Bao, Yonghui
包永辉
Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2009
杭州市 : 浙江人民出版社, 2009
 
 
Chi Li xiao shuo jing xuan = Chili xiaoshuo jingxuan / [Chi Li zhu]
池莉小说精选 = Chi li xiao shuo jing xuan / [池莉著]
by Chi, Li, 1957-
池莉, 1957-
Wuhan : Changjiang wen yi chu ban she, 2000
武汉 : 长江文艺出版社, 2000
 
 
Ren li zi yuan yan tao hui zong jie lun / Xing zheng yuan guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui ren li zi yuan xiao zu bian yin
人力资源研研討會總結論 / 行政院國際經濟合作發展委員會人力资源小組編印
by Guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui (China). Ren li zi yuan xiao zu
國際經濟合作發展委員會 (China). 人力資源小組
[Taibei] : Xing zheng yuan guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui ren li zi yuan xiao zu, Minguo 55 [1966]
[台北] : 行政院國際經濟合作發展委員會人力资源小組, 民國55 [1966]
 
 
Zheng gong li lun yu shi jian [electronic resource]
政工理论与实践 [electronic resource]
Uniform title: Zheng gong li lun yu shi jian (Online)
政工理论与实践(Online)
Shanghai : Zhongguo ren min jie fang jun Nanjing zheng zhi xue yuan, 1993-1993
上海 : 中国人民解放军南京政治学院, 1993-1993
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Yi wei Hua yi wu li xue jia de hui yi lu = Yi wei Hua yi wu li xue jia de hui yi lu / Ren Zhigong zhu ; [Fan Dainian, Fan Jiannian, Fan Hua yi]
一位华裔物理学家的回忆录 = Yi wei Hua yi wu li xue jia de hui yi lu / 任之恭著 ; [范岱年, 范建年, 范华译]
Uniform title: Recollections of a Chinese physicist. Chinese
by Ren, Zhigong, 1906-
任之恭, 1906-
Taiyuan Shi : Shanxi gao xiao lian he chu ban she, 1992
太原市 : 山西高校联合出版社, 1992
 
 
He shi xu lao xin chuan / He Xuan zhu ; He Shixi jiao ji
何氏虛勞心傳 / 何炫著 ; 何時希校輯
by He, Xuan, 1662-1693
何炫, 1662-1693
Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo dai li fa xing, 1984
上海 : 学林出版社 : 新華書店上海发行所代理发行, 1984
 
 
Xing zheng ren shi guan li [electronic resource]
行政人事管理 [electronic resource]
Uniform title: Xing zheng ren shi guan li (Online)
行政人事管理(Online)
Zhengzhou : Henan Sheng xing zheng guan li ke xue yan jiu suo, 1988-2000
郑州 : 河南省行政管理科学研究所, 1988-2000
JournalJournal, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.