National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 41 - 60 of 903122 Results for author:"Zhejiang Zhong yi xue yuan. " He Ren yi an xuan\" zheng li zu\"
Sort by:
 
 
Min zu li lun he min zu zheng ce lun wen xuan, 1951-1983
民族理论和民族政策论文选, 1951-1983
Beijing : Zhong yang min zu xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中央民族学院出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Min zu he zong jiao gong zuo wen xian hui bian = Minzu he zongjiao gongzuo wenxian huibian / Yunnan Sheng zheng xie min zu he zong jiao wei yuan hui
民族和宗教工作文献汇编 = Minzu he zongjiao gongzuo wenxian huibian / 云南省政协民族和宗教委员会
[Yunnan : Yunnan Sheng zheng xie min zu he zong jiao wei yuan hui, 2007]
[云南 : 云南省政协民族和宗教委员会, 2007]
 
 
Ren li zi yuan fa zhan ji hua : (cao an) / Xing zheng yuan guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui ren li zi yuan xiao zu yan ding
人力资源发展计划 : (草案) / 行政院國際經濟合作發展委員會人力资源小組研訂
by Guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui (China). Ren li zi yuan xiao zi
國際經濟合作發展委員會 (China). 人力資源小組
[Taibei : Xing zheng yuan guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui ren li zi yuan xiao zu], Minguo 55 [1966]
[台北 : 行政院國際經濟合作發展委員會人力资源小組], 民國55 [1966]
 
 
Min zu ren tong yu wen hua jiao rong / Wang Rongzu, Lin Guanqun zhu bian
民族認同與文化交融 / 汪榮祖, 林冠群主編
Jiayi Xian : Guo li Zhong zheng da xue Taiwan ren wen yan jiu zhong xin, Minguo 95 [2006]
嘉義縣 : 國立中正大學臺灣人文硏究中心, 民國95 [2006]
 
 
Min zu wen ti yi cong [electronic resource]
民族问题译丛 [electronic resource]
Uniform title: Min zu wen ti yi cong (Online)
民族问题译丛(Online)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue yuan min zu xue yu ren lei xue yan jiu suo, 1954-1958
北京 : 中国社会科学院民族学与人类学研究所, 1954-1958
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Du Xuan ju zuo xuan = Du xuan ju zuo xuan
杜宣剧作选 = Du xuan ju zuo xuan
Uniform title: Plays. Selection
by Du, Xuan
杜宣
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Guangxi ren shi [electronic resource]
广西人事 [electronic resource]
Uniform title: Guangxi ren shi (Online)
广西人事(Online)
Nanning : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu ren li zi yuan he she hui bao zhang ting, 198?-1999
南宁 : 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅, 198?-1999
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Heilongjiang Sheng ren min zheng fu gong bao [electronic resource]
黑龙江省人民政府公报 [electronic resource]
Uniform title: Heilongjiang Sheng ren min zheng fu gong bao (Online)
黑龙江省人民政府公报(Online)
Haerbin : Heilongjiang Sheng ren min zheng fu ban gong ting, 2008-
哈尔滨 : 黑龙江省人民政府办公厅, 2008-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Qing dai ming yi He Sizong yi an / [He Xuan zhu] ; He Shixi jiao qi
清代名醫何嗣宗醫案 / [何炫著] ; 何時希校葺
by He, Xuan, 1662-1693
何炫, 1662-1693
Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo dai li fa xing, 1982
上海 : 学林出版社 : 新華書店上海发行所代理发行, 1982
 
 
Lun Zhongguo li shi yu guo min yi shi : He Xin shi xue lun zhu xuan ji = Lun Zhong guo li shi yu guo min yi shi / He Xin zhu
论 中国 历史 与 国民 意识 : 何 新 史学 论著 选集 = Lun Zhong guo li shi yu guo min yi shi / 何 新 著
by He, Xin, 1949-
何 新, 1949-
Beijing Shi : Shi shi chu ban she, 2002
北京市 : 时事 出版社, 2002
 
 
He shi zu pu [bian zhe: He shi zu pu bian ji wei yuan hui, zhu bian: He Zhaoqin]
何氏族譜 [編者: 何氏族譜編輯委員會, 主編: 何兆欽]
by He shi zu pu bian ji wei yuan hui
何氏族譜編輯委員會
[Taizhong, Chuang yi chu ban she, 1967]
[臺中, 創譯出版社, 1967]
 
 
Min zu li lun he min zu zheng ce lun wen zi liao suo yin xuan ji / He Run bian
民族理论和民族政策论文资料索引选辑 / 何润编
[Beijing] : Zhong yang min zu xue yuan yan jiu sheng bu, 1986
[北京] : 中央民族学院硏究部, 1986
 
 
Li Gengwang xuan ji
李更旺选集
by Li, Gengwang
李更旺
Chengdu shi : Chengdu dong fang tu shu guan xue yan jiu suo : Sichuan sheng tu shu guan xue hui, 1988
成都市 : 成都東方图书馆学研究所 : 四川省图书馆学会, 1988
 
 
Wensitanlai wen xuan / G. Winstanley zhu ; Ren Guodong yi
温斯坦莱文选 / 温斯坦莱著 ; 任国栋译
Uniform title: Izorannye pamflety. Chinese
by Winstanley, Gerrard, 1609-1652-
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1965
北京 : 商务印书馆, 1965
 
 
Zheng jun yi shu / Zheng Xuan zhuan ; Yuan Jun ji
鄭君遺書 / 鄭玄撰 ; 袁鈞輯
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Ren min zheng xie gong zuo shou ce / Ren min zheng xie bao bian
人民政协工作手册 / 人民政协报编
[Peking?] : Ren min zheng xie bao, 1986
[Peking?] : 人民政协报, 1986
 
 
Min zu yan jiu Ethno-national studies. [electronic resource] =
民族研究 Ethno-national studies. [electronic resource] =
Uniform title: Min zu yan jiu (Online)
民族研究(Online)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue yuan min zu xue yu ren lei xue yan jiu suo, 1958-
北京 : 中国社会科学院民族学与人类学研究所, 1958-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Yi li / He Songpo xian sheng ping dian
仪礼 / 賀松坡先生评點
Uniform title: Yi li
仪礼
Beijing : Zhongguo shu dian : Fa xing Xin hua shu dian shou du fa xing suo, 1990
北京 : 中国书店 : 发行新华书店首都发行所, 1990
 
 
Ren shi tian di [electronic resource]
人事天地 [electronic resource]
Uniform title: Ren shi tian di (Online)
人事天地(Online)
Nanning : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu ren li zi yuan he she hui bao zhang ting, 2000-
南宁 : 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅, 2000-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Quan li he yi wu / Li Buyun, Xu Bing
权利和义务 / 李步云, 徐炳
by Li, Buyun
李步云
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1986
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.