National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 61 - 80 of 903122 Results for author:"Zhejiang Zhong yi xue yuan. " He Ren yi an xuan\" zheng li zu\"
Sort by:
 
 
Lujiang He shi zu pu / [zhu bian He Zhaoqin ; jian xiu ren He Chuan, He Zhihao]
廬江何氏族譜/ [主修何兆欽;監修何傳,何志浩]
[Taipei] : Taibei shi He shi zong qin hui zu pu bian ji bu, Minguo 71 [1982]
[Taipei] : 台北市何氏宗親會族譜編輯部, 民國71 [1981]
 
 
Li Yimin hua xuan
李逸民画选
by Li, Yimin, 1904-
李逸民, 1904-
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1984
 
 
Yi li quan yi / Peng Lin yi zhu
仪礼全译 / 彭林译注
by Peng, Lin
彭林
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 1997
贵阳市 : 贵州人民出版社, 1997
 
 
Kong jun zheng zhi xue yuan xue bao [electronic resource]
空军政治学院学报 [electronic resource]
Uniform title: Kong jun zheng zhi xue yuan xue bao (Online)
空军政治学院学报(Online)
Shanghai : Zhongguo ren min jie fang jun Nanjing zheng zhi xue yuan, 1994-1999
上海 : 中国人民解放军南京政治学院, 1994-1999
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Kong jun zheng zhi xue yuan xue bao [electronic resource]
空军政治学院学报 [electronic resource]
Uniform title: Kong jun zheng zhi xue yuan xue bao (Online)
空军政治学院学报(Online)
Shanghai : Zhongguo ren min jie fang jun Nanjing zheng zhi xue yuan, 1991-1992
上海 : 中国人民解放军南京政治学院, 1991-1992
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Yi li : [17 juan] ; fu jiao lu / Zheng xuan zhu ; Huang Pilie jiao
儀禮 : [17卷] ; 附校錄 / 鄭玄注 ; 黃丕烈校
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Yi li zhu shu / Zheng Xuan zhu ; Jia Gongyan shu
儀禮注疏 / 鄭玄注 ; 賈公彦疏
by Zheng, Xuan, 127-200
鄭玄, 127-200
[China : s.n.], Jiaqing 3 [1798]
[China : s.n.], 嘉慶 3 [1798]
 
 
Min zu li lun he min zu zheng ce / "Min zu li lun he min zu zheng ce" bian xie zu bian
民族理论和民族政策 / 《民族理论和民族政策》编写组编
[Peking] : Min zu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1988
[Peking] : 民族出版社 : 新華書店发行, 1988
 
 
Zheng fu zu zhi yu fei zheng fu zu zhi : fa lü shi zheng he bi jiao fen xi de shi jiao / Ren Jin zhu
政府组织与非政府组织 : 法律实证和比较分析的视角 / 任进著
by Ren, Jin
任进
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 2003
济南 : 山东人民出版社, 2003
 
 
Songpamin he Gaxina : Tai zu min jian xu shi chang shi / Chen Guipei fan yi ; Li Jianyao zheng li
松帕敏和嘠西娜 : 傣族民间叙事长诗 / 陈贵培翻译;李鉴尧整理
Kunming : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1978
昆明 : 云南人民出版社 : 云南省新華書店发行, 1978
 
 
Guan li yu xiao yi [electronic resource]
管理与效益 [electronic resource]
Uniform title: Guan li yu xiao yi (Online)
管理与效益(Online)
Fuzhou : Fujian xing zheng xue yuan Fujian jing ji guan li gan bu xue yuan, 1986-1998
福州 : 福建行政学院福建经济管理干部学院, 1986-1998
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zu he ji chuang = Modular machine tool
组合机床 = Modular machine tool
[Dalian Shi] : Zu he ji chuang bian ji bu, 1980-1984
[大连市] : 组合机床编辑部, 1980-1984
 
 
Ren de zheng que si xiang shi cong na li lai de? / Mao Zedong
人的正确思想是从那里来的? / 毛澤东
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛澤东, 1893-1976
Beijing : Ren min chu ban she, 1964
北京 : 人民出版社, 1964
 
 
Fujian xing zheng xue yuan Fujian jing ji guan li gan bu xue yuan xue bao [electronic resource]
福建行政学院福建经济管理干部学院学报 [electronic resource]
Uniform title: Fujian xing zheng xue yuan Fujian jing ji guan li gan bu xue yuan xue bao (Online)
福建行政学院福建经济管理干部学院学报(Online)
Fuzhou : Fujian xing zheng xue yuan Fujian jing ji guan li gan bu xue yuan, 1999-2008
福州 : 福建行政学院福建经济管理干部学院, 1999-2008
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Heilongjiang xing zheng dao bao [electronic resource]
黑龙江行政导报 [electronic resource]
Uniform title: Heilongjiang xing zheng dao bao (Online)
黑龙江行政导报(Online)
Haerbin : Heilongjiang Sheng ren min zheng fu ban gong ting, 1949-1949
哈尔滨 : 黑龙江省人民政府办公厅, 1949-1949
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zheng Chenggong zu pu : Nan'an Shijing Zheng Yinshi yi mai zong zu pu / Fang Youyi zheng li
郑成功族谱 : 南安石井郑隐石一脉总族谱 / 方友义整理
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2015
厦门 : 厦门大学出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zheng ming = Zheng ming
争鸣 = Zheng ming
Uniform title: Zheng ming (Nanchang Shi, China)
争鸣 (Nanchang Shi, China)
Nanchang Shi : Jiangxi Sheng she lian "Zheng ming" bian ji shi
南昌市: 江西省社联《争鸣》编辑室
 
 
Zheng He xia xiyang di gu shi / Ren Qiang bian xie
鄭和下西洋的故事 / 任强編寫
by Ren, Qiang
任强
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1956
上海 : 上海人民出版社, 1956
 
 
Uniform title: Zhongguo min zheng (Online)
Beijing Shi : Min zheng bu she hui bao zhang bao she
JournalJournal, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.