National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 141 - 160 of 903122 Results for author:"Zhejiang Zhong yi xue yuan. " He Ren yi an xuan\" zheng li zu\"
Sort by:
 
 
Ren min zheng tan People's political scene. [electronic resource] =
人民政坛 People's political scene. [electronic resource] =
Uniform title: Ren min zheng tan (Online)
人民政坛(Online)
Fuzhou : Fujian Sheng ren da chang wei hui, 1995-
福州 : 福建省人大常委会, 1995-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Za zheng zong jue / He Shutian zhu ; He Shixi jiao ji
雜證總訣 / 何書田著 ; 何時希校輯
by He, Qiwei, 1774-1837
何其伟, 1774-1837
Shanghai : Xue lin chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo dai li fa xing, 1984
上海 : 學林出版社 : 新華書店上海发行所代理发行, 1984
 
 
Qing dai shi shi yi wen : "Hui yi zhai bi cheng" yu "Ming ren yi shi" he kan / Li Yuerui, Yiming yuan zhu ; Cai Dengshan zhu bian
清代史事軼聞 : 《悔逸齋筆乘》與《名人軼事》合刊 / 李岳瑞、佚名原著;蔡登山主編
by Li, Yuerui, active 19th century
李岳瑞, active 19th century
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2018 , ©2018
台北市 : 獨立作家, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Zhonghua renmin gongheguo di fang ge ji ren min dai biao da hui he di fang ren min zheng fu zu zhi fa fu tiao wen shi yi
中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法附条文释义
[Beijing] : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1987
[北京] : 中国政法大学出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1987
 
 
Zu pu he hai wai Hua ren yan jiu / zhu bian Ji Baokun, Cui Guiqiang, Zhuang Guotu = Genealogies and Chinese migration studies / editors, Kee Pookong, Chai Kwai Keong, Zhuang Guotu
族谱和海外华人硏究 / 主编纪宝坤, 崔贵强, 庄囯土 = Genealogies and Chinese migration studies / editors Kee Pookong, Chai Kwai Keong, Zhuang Guotu
by Zu pu he hai wai Hua ren yan tao hui (2000 : Singapore)
族谱和海外华人硏讨会 (2000 : Singapore)
[Xinjiapo] : Xinjiapo Hua yi guan ; [Xiamen] : Xiamen da xue dong nan Ya yan jiu zhong xin, 2002
[新加坡] : 新加坡华裔馆 ; [厦门 ]: 厦门大学东南亚硏究中心, 2002
 
 
Guo li zheng zhi da xue Dong ya yan jiu suo shuo shi lun wen ti yao hui bian / [zhu bian ren Cao Boyi]
國立政治大學東亞硏究所碩士論文提要彙編 / [主編人曹伯一]
by Guo li zheng zhi da xue. Dong Ya yan jiu suo
國立政治大學. 東亞硏究所
Taibei : Guo li zheng zhi da xue Dongya yan jiu suo, Minguo 64- [1975-
臺北 : 國立政治大學東亞硏究所, 民國64- [1975-
 
 
Yi Zhongtian wen ji / Yi Zhongtian zhu
易中天文集 / 易中天著
Uniform title: Works. 2011
by Yi, Zhongtian, 1947-
易中天, 1947-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2011
上海 : 上海文艺出版社, 2011
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zheng He shi ji wen wu xuan / Ji nian wei da hang hai jia Zheng He xia xi yang 580 zhou nian chou bei wei yuan hui, Zhongguo hang hai shi yan jiu hui
鄭和史迹文物选 / 纪念伟大航海家郑和下西洋 580周年筹备委员会, 中国航海史研究会
[Peking] : Ren min jiao tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 人民交通出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Heilongjiang Sheng wei yuan hui shi liao xuan bian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Heilongjiang Sheng wei yuan hui ban...
中國人民政治协商會議黑龍江省委員會史料選編 / 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会办公厅
[Harbin? : s.n., 1992?]
 
 
He zuo zheng xie zhi : 1997-2015 / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi he zuo shi wei yuan hui bian ; Zhou Hengliang zhu bian
合作政协志 : 1997-2015 / 中国人民政治协商会议合作市委员会编 ; 周恒亮主编
Lanzhou : Gansu wen hua chu ban she, 2016
兰州 : 甘肃文化出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo ren min da xue tu shu guan cang Yanjing da xue xin wen xi bi ye lun wen hui bian. di ba ce / Fang Hanqi, Wang Runze zhu bian
中國人民大學圖書館藏燕京大學新聞系畢業論文彙編 / 方漢奇, 王潤澤主編
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2014
北京市 : 國家圖書館出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo zheng xie li lun yan jiu [electronic resource]
中国政协理论研究 [electronic resource]
Uniform title: Zhongguo zheng xie li lun yan jiu (Online)
中国政协理论研究(Online)
Beijing : Zhongguo ren min zheng xie li lun yan jiu hui, 2007-
北京 : 中国人民政协理论研究会, 2007-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Wu sheng de hao ge / Ren Binwu
无声的浩歌 / 任斌武
by Ren, Binwu
任斌武
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Li Ao da quan ji / Li Ao zhu
李敖大全集 / 李敖著
by Li, Ao, 1935-
李敖, 1935-
Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 1999-2000
北京市 : 中囯友谊出版公司, 1999-2000
 
 
Zhongguo di yi li shi dang an guan guan cang Qing dai zhu pi zou zhe cai zheng lei mu lu / Zhongguo di yi li shi dang an guan
中国第一历史档案馆馆藏清代朱批奏折财政类目录 / 中國第一歷史檔案館
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990-1992
北京 : 中国财政経济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Singapore : International Zheng He Society : Institute of Southeast Asian Studies, 2005
 
 
Fengtai Qu zheng xie wen shi zi liao jing xuan / Fengtai Qu zheng xie [bian]
丰台区政协文史资料精选 / 丰台区政协[编]
[Beijing Shi : Fengtai Qu zheng xie], 2000
[北京市 : 丰台区政协], 2000
 
 
Zheng Zhenduo / Zheng Erkang bian ; Ren min wen xue chu ban she, San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si lian he bian ji chu ban
郑振铎 / 郑尔康编 ; 人民文学出版社, 三联书店 (香港) 有限公司联合编辑出版
Uniform title: Works. Selections. 1992
by Zheng, Zhenduo, 1898-1958
郑振铎, 1898-1958
Beijing : Ren min wen xue chu ban she ; Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1992
北京 : 人民文学出版社 ; 香港 : 三联书店 (香港) 有限公司, 1992
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.